Zakład Ekologii Lasu

Kierownik zakładu

dr inż. Adam Cieśla

Z-ca kierownika

dr inż. Radosław Gawryś

Telefon

22 7150 535

E-mail

A.Ciesla@ibles.waw.pl

Kontakt (sekretariat)

Telefon

22 7150 563

Faks

22 7150 507

E-mail

zel@ibles.waw.pl

Adres

ul. Braci Leśnej 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn

Główne kierunki badań

Ekologia ekosystemów i roślin

 • Ocena struktury i funkcjonowania ekosystemów leśnych w warunkach globalnych zmian klimatu.
 • Wpływ zaburzeń (np. huragany, pożary, powodzie, zanieczyszczenia przemysłowe) i gospodarki leśnej na wzrost i rozwój ekosystemów leśnych w Polsce.
 • Problemy regeneracji siedlisk leśnych na obszarach zdegradowanych (np. grunty porolne, poligony, wyrobiska).
 • Analizy przestrzenno-czasowe zespołów leśnych.
 • Dynamika zmian fizycznych i chemicznych oraz procesów biologicznych zachodzących w glebach leśnych w różnych warunkach środowiska przyrodniczego.
 • Doskonalenie klasyfikacji typologicznej siedlisk leśnych.

Ekologia zwierząt

 • Dynamika rozwojowa wybranych populacji zwierząt w ekosystemach leśnych,
 • Doskonalenie metod oceny liczebności i sterowania zagęszczenia wybranych populacji zwierząt leśnych ,
 • Ocena łowieckiego zagospodarowania biotopów leśnych.
 • Ocena funkcji regulacyjnej drapieżnictwa, pasożytnictwa, konkurencji i kooperacji międzygatunkowej.

Gospodarka wodna obszarów leśnych

 • Metody zwiększania retencji wodnej i gospodarowania zasobami wodnymi w lasach.
 • Wpływ stopnia lesistości, rozmieszczenia lasów oraz cech siedliskowych i drzewostanowych na obieg wody w zlewniach.
 • Monitorowanie zmian zasobów wodnych w lasach oraz obiegu wody, składników pokarmowych oraz metali ciężkich w środowisku leśnym.

Pracownicy

Sekretariat
mgr Marta Ostasz
Tel.
+48 22 7150 662
M.Ostasz@ibles.waw.pl
Kierownik zakładu
dr inż. Adam Cieśla
Tel.
22 71 50 537
A.Ciesla@ibles.waw.pl
Zastępca kierownika
dr inż. Radosław Gawryś
Tel.
+48 22 7150 694
R.Gawrys@ibles.waw.pl
Profesorowie
prof. dr hab. Dorota Dobrowolska
Tel.
+48 22 7150 415
D.Dobrowolska@ibles.waw.pl
prof. dr hab. Dorota Hilszczańska
Tel.
+48 22 7150 502
+48 22 7150 509
D.Hilszczanska@ibles.waw.pl
Profesorowie Instytutu
dr hab. Andrzej Boczoń
Tel.
22 71 50 535
A.Boczon@ibles.waw.pl
dr hab. Zbigniew Borowski
Tel.
22 71 50 409
+48 603 580 881
Z.Borowski@ibles.waw.pl
dr hab. Janusz Czerepko
Tel.
22 71 50 538
+48 601 168 770
J.Czerepko@ibles.waw.pl
dr hab. Jakub Gryz
Tel.
+48 22 7150 419
J.Gryz@ibles.waw.pl
dr hab. Aleksander Rachwald
Tel.
+48 22 7150 416
A.Rachwald@ibles.waw.pl
Adiunkci
dr Andrew Carr
Tel.
a.carr@ibles.waw.pl
dr inż. Radosław Gawryś
Tel.
+48 22 7150 694
R.Gawrys@ibles.waw.pl
dr inż. Aleksandra Rosa-Gruszecka
Tel.
+48 22 7150 380
A.Rosa@ibles.waw.pl
dr Aleksandra Tadeusiak
Tel.
+48 22 7150 412
A.Tadeusiak@ibles.waw.pl
dr inż. Anna Tereba
Tel.
+48 22 7150 412
A.Tereba@ibles.waw.pl
dr inż. Michał Wróbel
Tel.
+48 22 7150 536
M.Wrobel@ibles.waw.pl
Asystenci
mgr Andżelika Haidt
Tel.
+48 22 7150 356
A.Haidt@ibles.waw.pl
Pracownicy badawczo-techniczni
dr inż. Karol Sokołowski
Tel.
+48 22 7150 505
K.Sokolowski@ibles.waw.pl
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
dr Olena Hrynyk
Tel.
O.Hrynyk@ibles.waw.pl
dr inż. Adam Cieśla
Tel.
22 71 50 537
A.Ciesla@ibles.waw.pl
mgr inż. Kateryna Lipińska
Tel.
+48 22 71 50 555
K.Fyalkowska@ibles.waw.pl
mgr inż. Bogdan Pawlak
Tel.
+48 22 7150 418
B.Pawlak@ibles.waw.pl
Translate »