Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Kierownik

dr inż. Wojciech Gil

Telefon

+48 22 7150 685

E-mail

W.Gil@ibles.waw.pl

Kontakt (sekretariat)

Telefon

+48 22 7150 470

Faks

+48 22 7200 397

E-mail

zhl@ibles.waw.pl

Adres

ul. Braci Leśnej 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn

Informacje ogólne

Badania dotyczą:

 1. Przyrodnicze i gospodarcze uwarunkowania hodowli lasu wielofunkcyjnego,
 2. Metody i technologie produkcji materiału sadzeniowego,
 3. Hodowlane zagospodarowanie, metody odnawiania i pielęgnowania drzewostanów,
 4. Kształtowanie względnej stabilności lasu w warunkach zagrożenia ze strony czynników biotycznych i abiotycznych,
 5. Struktura przestrzenna drzewostanów, procesy ją kształtujące oraz jej wpływ na funkcje lasu,
 6. Przebudowa drzewostanów,
 7. Zalesianie gruntów porolnych, nieużytków i zdewastowanych gruntów leśnych,
 8. Restytucja lasu na terenach klęski ekologicznej,
 9. Fenotypowa i genetyczna zmienność głównych gatunków lasotwórczych oraz ich wartość hodowlana,
 10. Zastosowanie metod biologii molekularnej (DNA, izoenzymy) do badania struktur i funkcji genów,
 11. Ochrona zróżnicowania genetycznego rodzimych populacji drzew i krzewów,
 12. Długookresowe przechowywanie nasion i tkanek roślinnych, ocena ich stanu fizjologicznego i jakości,
 13. Rozmnażania in vitro gatunków drzew leśnych,
 14. Plantacyjna uprawa drzew gatunków szybko rosnących.

Informacje zakładowe

Monitoring wydajności obradzania i jakości nasion sosny

Tabela

Program testowania potomstwa wyłączonych drzewostanów nasiennych,drzew doborowych, plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych

Opracowanie do pobrania
Dendrolab IBL

Pracownicy

Sekretariat
Danuta Garbień-Pieniążkiewicz
Tel.
+48 22 7150 470
D.Garbien-Pieniazkiewicz@ibles.waw.pl
Profesorowie Instytutu
dr hab. Szymon Jastrzębowski
Tel.
+48 22 7150 474
S.Jastrzebowski@ibles.waw.pl
dr hab. Marcin Klisz
Tel.
+48 22 7150 352
M.Klisz@ibles.waw.pl
dr hab. Jan Kowalczyk
Tel.
+48 22 7150 473
J.Kowalczyk@ibles.waw.pl
dr hab. Marzena Niemczyk
Tel.
+48 22 7150 681
M.Niemczyk@ibles.waw.pl
dr hab. Paweł Przybylski
Tel.
+48 22 7150 337
P.Przybylski@ibles.waw.pl
dr hab. Małgorzata Sułkowska
Tel.
+48 22 7150 461
M.Sulkowska@ibles.waw.pl
Adiunkci
dr Yuliia Prokopuk
Tel.
+48 22 71 50 476
Y.Prokopuk@ibles.waw.pl
dr inż. Wojciech Gil
Tel.
+48 22 7150 685
W.Gil@ibles.waw.pl
dr inż. Jan Łukaszewicz
Tel.
+48 22 7150 682
J.Lukaszewicz@ibles.waw.pl
dr Iwona Szyp-Borowska
Tel.
+48 22 7150 481
I.Szyp@ibles.waw.pl
dr inż. Tomasz Wojda
Tel.
+48 22 7150 475
T.Wojda@ibles.waw.pl
dr inż. Piotr Wrzesiński
Tel.
+48 22 7150 687
P.Wrzesinski@ibles.waw.pl
dr inż. Tadeusz Zachara
Tel.
+48 22 7150 686
T.Zachara@ibles.waw.pl
Asystenci
mgr Vasyl Mohytych
Tel.
+48 22 7150 476
V.Mohytych@ibles.waw.pl
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
dr hab. Irena Burzyńska
Tel.
+48 22 71 50 517
I.Burzynska@ibles.waw.pl
mgr inż. Adam Guziejko
Tel.
+48 22 7150 472
A.Guziejko@ibles.waw.pl
dr inż. Magdalena Janek
Tel.
+48 22 7150 479, 483
M.Janek@ibles.waw.pl
mgr inż. Marcin Konieczyński
Tel.
+48 22 7150 469
M.Konieczynski@ibles.waw.pl
mgr inż. Szymon Krajewski
Tel.
+48 22 7150 684
S.Krajewski@ibles.waw.pl
Hanna Lipińska
Tel.
+48 22 7150 480
H.Lipinska@ibles.waw.pl
mgr Marta Ostasz
Tel.
+48 22 7150 662
M.Ostasz@ibles.waw.pl
mgr inż. Piotr Zajączkowski
Tel.
+48 22 7150 683
P.Zajaczkowski@ibles.waw.pl
Translate »