Aktualizacja i podsumowanie realizacji 'Krajowego programu zwiększania lesistości’ (KPZL)

 

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

26.08.2021 - 22.10.2021

Nr umowy

DLŁ/7/2021

Źródło finansowania

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Kwota finansowania

156 579 zł

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi

Kierownik projektu

Dr hab. Adam Kaliszewski

Opis projektu

Zwiększanie lesistości jest trwałym elementem polityki przestrzennej, ekologicznej i gospodarczej kraju. Potrzeba wzrostu lesistości jednoznacznie ujęta jest w „Polityce leśnej państwa”, jako jeden z istotnych jej celów. Jego realizacja powinna doprowadzić do „zwiększenia lesistości kraju do 30% w roku 2020 i 33% po roku 2050, uporządkowania granicy rolno-leśnej z korzyścią dla wartości krajobrazu, funkcjonowania lasów i rolnictwa”.

„Krajowy program zwiększania lesistości” (KPZL) został opracowany i przyjęty do realizacji w 1995 r. Jego celem było zapewnienie warunków do zwiększenia lesistości kraju do 30%, a także optymalnego rozmieszczenia zalesień, ustalenia priorytetów ekologicznych i gospodarczych oraz instrumentów realizacyjnych. Ważnym zadaniem programu zalesiania była ochrona i wzmacnianie oraz łączenie najcenniejszych obszarów przyrodniczych we wspólny system, a także racjonalne przestrzenne rozmieszczenie wykonywanych zalesień. Jako okres realizacji programu przyjęto lata 1995-2020, przy wyróżnieniu okresu przygotowawczego w latach 1995-2000. Przyjęto również zasadę jego aktualizacji co pięć lat.

Cele projektu

Celem projektu jest ocena realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w latach 1995-2020 oraz sformułowanie propozycji dalszych działań w zakresie kształtowania lesistości Polski.

Charakterystyka projektu

Zadanie obejmuje sporządzenie ekspertyzy w niżej przedstawionym zakresie.

  1. Ocenę realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” (nazywanego dalej KPZL), obejmującą analizę danych statystycznych dotyczących zmian powierzchni lasów, w celu podsumowania stopnia realizacji założeń KPZL, wraz z identyfikacją:
  • trendów w powierzchni zalesień na poszczególnych etapach realizacji KPZL;
  • instrumentów prawnych i finansowych stymulujących na poszczególnych etapach realizację KPZL;
  • czynników ograniczających na poszczególnych etapach realizację KPZL.
  1. Analizę zawartych w KPZL przesłanek uzasadniających potrzebę dalszego zwiększania udziału lasów w przestrzeni kraju, wraz z prognozą dalszej zmiany powierzchni lasów w perspektywie do roku 2050.
  2. Wnioski dotyczące realizacji KPZL i propozycje dalszych działań w zakresie kształtowania lesistości Polski.

Zakres uczestnictwa IBL

Instytut Badawczy Leśnictwa jest wykonawcą projektu.

Wykonawcy projektu

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi:

dr hab. Adam Kaliszewski, prof. IBL (koordynator)

Partnerzy

Brak
Translate »