COMFOR (6. PR)

Rodzaj projektu

Międzynarodowy

Status projektu

Zakończony

Okres realizacji

01.06.2006 - 31.05.2009

Nr umowy

Źródło finansowania

Kwota finansowania

Beneficjent

Koordynator / komórka wiodąca

European Network of Forest Entrepreneurs (Europejska Sieć Przedsiębiorców Leśnych), Ruetteberg, Niemcy

Kierownik projektu

Opis projektu

Zintegrowane podejście w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności małych i średnich europejskich przedsiębiorstw leśnych

Projekt Sektorowy (CRP) realizowany w ramach 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej, priorytet Horyzontalne działania badawcze z udziałem Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Cele projektu

Cele projektu

Wizją projektu jest opracowanie innowacyjnej koncepcji transferu wiedzy dla małych i średnich przedsiębiorstw wykonujących operacje leśne, która umożliwi wdrożenie w praktyce ergonomicznych technik pracy i zmniejszenie problemów związanych z higieną pracy i efektywnością ekonomiczną. Projekt stworzy wartość dodaną przez powstanie konkurencyjną i stabilną siłę roboczą w leśnictwie.

Celem projektu jest wdrożenie wyników badań naukowych w praktyce, drogą działań badawczo-rozwojowych, co umożliwi zachęcenie małych i średnich przedsiębiorstw leśnych do stosowania ergonomicznych technik pracy. W ramach projektu, krajowe stowarzyszenie przedsiębiorców leśnych zostaną przeszkolone w zakresie technik transferu wiedzy, udostępniając je w ten sposób szerokiej rzeszy przedsiębiorców leśnych w Europie.

Charakterystyka projektu

Odchodzenie od bezpośredniego zatrudniania pracowników na rzecz systemu opartego na podzlecaniu prac, położenie nacisku na szybką i terminową realizacje oraz niska opłacalność mają poważne konsekwencje dla małych i średnich przedsiębiorstw wykonujących prace leśne w całej Europie. W efekcie wzrastają trudności ekonomiczne przedsiębiorców a także problemy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Najnowsze badania ergonomiczne dostarczają odpowiedzi dotyczących bezpieczniejszych technik pracy, zwiększających jednocześnie wydajność. Badania wykazały również istnienie istotnego związku między stosowaniem ergonomicznych technik pracy i poprawą zdrowotności pracowników, prowadzącego do poprawy wyników ekonomicznych. Jednakże wykorzystanie wyników badań w praktyce jest dla przedsiębiorców leśnych trudne, ponieważ na drodze do zmiany sposobu pracy napotykają bariery techniczne, technologiczne i ekonomiczne, i nie są w stanie sami podjąć działań badawczo-rozwojowych. Należy jednak zaznaczyć, że pomimo istniejących regionalnych różnic gospodarczych, społecznych i kulturowych przedsiębiorstwa prowadzące operacje leśne spotykają się zasadniczo z takimi samymi ograniczeniami w całej Europie. Niski poziom higieny pracy i efektywności ekonomicznej prac leśnych wymagał podjęcia wspólnych działań.

Projekt składa się z czterech pakietów roboczych:

  1. Potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw (SME) w zakresie badań.
  2. Badania.
  3. Transfer wiedzy.
  4. Szkolenia.

Projekt podejmuje badania sektorowe na poziomie ogólnoeuropejskim. Pozwoli to na wykorzystanie podczas jego realizacji doświadczenia wielu instytucji badawczych, stowarzyszeń a także biorących udział w projekcie małych i średnich przedsiębiorstw. W szczególności wartość projektu będzie polegała na:

  • podjęciu wspólnych, skoncentrowanych na istotnych bieżących zagadnieniach, badań przez uczestniczące w projekcie organizacje badawczo-rozwojowe, z których każda ma doświadczenie krajowe i europejskie ale także dobrą znajomość kontekstu międzynarodowego;
  • zastosowaniu wspólnej metodyki badawczej, która podejmie ogólnoeuropejskie problemy bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z mechanizacją, dostarczając równocześnie rozwiązania odzwierciedlające specyfikę regionalną;
  • maksymalizacji przyswajania ergonomicznych technik pracy przez dużą grupę małych i średnich europejskich przedsiębiorstw leśnych;
  • nabycie kompetencji w badaniach i transferze wiedzy w zakresie nauki o pracy;
  • współtworzenie wspólnych standardów wymaganych przez europejski rynek produktów i usług.

Zakres uczestnictwa IBL

Instytut Badawczy Leśnictwa uczestniczy w czterech pakietach roboczych, odpowiadając za współpracę ze stowarzyszeniami przedsiębiorców leśnych i przedsiębiorcami leśnymi w Bułgarii, Polsce i Rumunii.

5 Potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw (SME) w zakresie badań
Zadania: 1.1 – Sytuacja regionalna
1.2 – Studia przypadku
1.3 – Analiza zgromadzonych danych

6 Badania
Zadania: 2.1 – Analiza ergonomiczna i ekonomiczna
2.2 – Analiza technik pedagogicznych
2.3 – Ocena wpływu zmian strukturalnych
2.4 – Ocena i korekta metodyki

7 Transfer wiedzy
Zadania: 3.2 – Dobór najlepszych praktyk
3.3 – Badania pilotażowe
3.4 – Monitorowanie i ocena przyjętych modeli
3.5 – Upowszechnianie pakietów transferu wiedzy

8 Szkolenia
Zadania: 4.1 – Opracowanie programów szkoleń
4.2 – Prowadzenie szkoleń

Wykonawcy projektu

Zakład Użytkowania Lasu
ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn
tel. 22 7150 346, fax. 22 7150 313

Partnerzy

Rola*) Nr Partner Akronim Kraj/miejscowość
Stowarzyszenia

K

1

European Network of Forest Entrepreneurs

ENFE Niemcy, Ruetteberg
P 2 Qualifizierungsfonds Forstwirtschaft e. V. QfF Niemcy. Kassel
Przedsiębiorstwa (SMEs)
P 11 Waldwirtschaft Jacob OHG WJ Niemcy, Markneukirchen
P 12 Sundgaubois SGB Francja, Faverois
P 13 Harper Transport & Harvesting HHT Wielka Brytania, Insch
P 14 Czeslaw Dyduch CD Polska, Kraków
P 15 Il Forest IL Rumunia, Brebu
P 16 Wand Enterprises WE Irlandia, Galtymore
P 17 Gebr. Zweverink GZ Holandia, Hoog Soeren
P 18 Metsäurakointi Piirainen oy MP Finlandia, Vuokatti
P 19 Dunbergs Skogsservice AB DS Szwecja, Eksjo
P 20 Gorhin Ltd. GR Bułgaria, Lovech
Organizacje badawcze
P 3 Swedish University of Agricultural Sciences SLU Szwecja, Uppsala
P 4 Warsaw Agricultural University SGGW Polska, Warszawa
P 5 University of Freiburg UoF Niemcy, Freiburg
P 6 Forestry Commission Scotland FC Wielka Brytania, Edinburgh
P 7 Association Foret Cellulose AFOCEL Francja, Paryż
P 8 Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik KWF Niemcy, Gross-Umstadt
P 9 Delo – Organisationsberatung DELO Niemcy, Kassel
P 10 Hudson Consulting Ltd HCL Wielka Brytania, Blairdaff
P 21 Instytut Badawczy Leśnictwa IBL Polska, Sękocin Stary

*) K – koordynator; P – partner

Translate »