Długookresowe zmiany składu florystycznego naturalnych zbiorowisk leśnych w Puszczy Białowieskiej

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

23.02.2011 - 31.12.2015

Nr umowy

Źródło finansowania

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Ekologii Lasu IBL

Kierownik projektu

Mgr inż. Radosław Gawryś

Opis projektu

Projekt dotyczy badań przeprowadzanych na terenie Puszczy Białowieskiej. Puszcza Białowieska (PB) , to najlepiej zachowany zwarty obszar leśny na Niżu Europy. Powszechnie uznawana jest za las modelowy (zwłaszcza część objęta ochroną ścisłą w Białowieskim Parku Narodowym), wzorzec, do którego mogą być odnoszone obserwacje i badania przyrodnicze w lasach liściastych i mieszanych tej strefy klimatycznej.

Cele projektu

Celem badań realizowanych w ramach niniejszego projektu jest realizacja poniższych celów szczegółowych:

 • analiza zmian składu florystycznego zdjęć fitosocjologicznych w 26 zbiorowiskach leśnych PB na podstawie stałych powierzchni doświadczalnych,
 • uzupełnienie i zweryfikowanie dokumentacji zielnikowej,
 • dostarczenie nowych informacji do uaktualnienia przestrzennych baz danych rozmieszczenia gatunków flory w PB,
 • porównanie kierunku i tempa zmian składu florystycznego zbiorowisk leśnych,
 • określenie konsekwencji stwierdzonych zmian roślinności dla długookresowego planowania hodowlanego i potrzeb jego modyfikacji,
 • przedstawienie wyników badań dotyczących waloryzacji wybranych wskaźników certyfikacji lasów m.in. FSC,
 • stworzenie podstaw teoretyczno-praktycznych do realizacji zintegrowanego planu ochrony obszaru Natura 2000 w Puszczy,
 • dostarczenie informacji o stanie siedlisk przyrodniczych w myśl potrzeb raportowania ich stanu określonego w artykule 11 Dyrektywy Siedliskowej,
 • próba znalezienia związku obserwowanych zmian z wybranymi czynnikami środowiska,
 • wytypowanie gatunków lub grup mogących służyć jako bioindykatory zmian środowiska,
 • wypracowanie zaleceń i wytycznych dostosowujących gospodarkę leśną w Puszczy Białowieskiej do uwarunkowań wynikających z konieczności ochrony występujących na jej terenie siedlisk przyrodniczych uwzględniających ich dynamikę.

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Ekologii Lasu IBL oraz Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego IBL.

Wykonawcy projektu

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

Charakter udziału w realizacji tematu

1.

Radosław Gawryś

Mgr inż.

Kierownik projektu

2.

Karol Sokołowski

Dr inż.

Wykonawca

3.

Adam Cieśla

Dr inż.

Wykonawca

4.

Michał Wróbel

Mgr inż.

Wykonawca

 

Partnerzy

Translate »