Doradztwo strategiczne w ramach projektu Miasto z Klimatem – etap II

Rodzaj projektu

Wsparcie w zakresie doradztwa strategicznego w obszarze związanym z zielenią miejską w wybranych miastach.

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

1.04.2022 r. – 30.06.2023 r.

Nr umowy

3376/2022/Wn-50/NE-ZS-KU/D

Źródło finansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kwota finansowania

6 879 363,00 (w tym 371 550,00 dla IBL)

Beneficjent

Konsorcjum w składzie: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Geomatyki

Kierownik projektu

mgr Krzysztof Mitelsztedt (Zakład Geomatyki IBL)

Opis projektu

Wsparcie doradcze przeprowadzone przez instytucje eksperckie ma pomóc laureatom inicjatywy Miasto z Klimatem w zaplanowaniu rozwiązań, które przyspieszą ich pro-klimatyczną transformację. W ramach tego przedsięwzięcia miastom przysługuje wsparcie doradcze w pięciu kategoriach: jakość powietrza, zieleń miejska, transport zeroemisyjny, transformacja energetyczna, retencja miejska.

Cele projektu

Instytut Badawczy Leśnictwa świadczy wsparcie w zakresie doradztwa strategicznego w obszarze związanym z zielenią miejską. Wybrane przez Komitet Sterujący projektu i zaakceptowane przez miasto wsparcie zawiera tzw. „Pakiet Zielone Miasto”, który opracowano w latach 2022 – 2023. Celem wsparcia jest przekazanie miastu możliwie najbardziej szczegółowej informacji na temat:

  1. zasobów ilościowych zieleni w mieście;
  2. jakości zasobów zieleni (stan zdrowotny);
  3. zmian zieleni miejskiej w ujęciu czasowym i przestrzennym;
  4. dostępności lasów oraz terenów zieleni.

Charakterystyka projektu

Wszystkie analizy wykonane w ramach projektu przeprowadzone były przy wykorzystaniu istniejących danych przestrzennych, głównie danych z lotniczego skanowania laserowego, ortofotomap oraz Bazy Danych Obiektów Topograficznych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Dane przetworzono przy wykorzystaniu możliwie najlepszych dostępnych algorytmów oraz aktualnego stanu wiedzy.

W ramach prac zaplanowanych w projekcie, wykonano inwentaryzację terenową wybranych fragmentów miast. Zebrany zestaw danych referencyjnych z inwentaryzacji terenowej oraz inne dostępne źródła danych umożliwiły wyznaczenie zasięgu koron drzew, analizy zmian zieleni miejskiej w czasie, obliczenie wskaźników zieleni oraz ocenę stanu zdrowotnego i dostępności zieleni urządzonej. Wykonane analizy zostały przygotowane przy konsultacji z przedstawicielami Urzędu Miasta.

Zakres uczestnictwa IBL

Instytut Badawczy Leśnictwa jest członkiem konsorcjum powołanym do realizacji projektu.

Wykonawcy projektu

Zakład Geomatyki

Partnerzy

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (lider),
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,
Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
Instytut Badawczy Leśnictwa.

Translate »