Dynamika liczebności, skład pokarmu i nakładanie się nisz pokarmowych ptaków szponiastych i sów w środkowej Polsce

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.01.2014 - 31.12.2017

Nr umowy

Źródło finansowania

MNiSW

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Ekologii Lasu IBL

Kierownik projektu

Dr Jakub Gryz

Opis projektu

W danym projekcie prowadzone badania pozwolą na realizację monitoringu liczebności, parametrów rozrodu oraz analizę składu pokarmu zespołu ptaków szponiastych i sów, na tle biotycznych i abiotycznych czynników środowiskowych. Zebrane wyniki zostaną porównane z danymi zebranymi podczas poprzednich badań, realizowanych na tym terenie. Analiza długoterminowego monitoringu pozwoli na sformułowanie szeroko zakrojonych wniosków dotyczących relacji pomiędzy dynamiką liczebności populacji a czynnikami środowiskowymi.

Cele projektu

Celem projektu jest kontynuacja monitoringu ptaków szponiastych i sów oraz charakterystyka czynników biotycznych i abiotycznych mające wpływ na badane populacje (wyjaśnienie czynników mających wpływ na długookresowe trendy liczebności). Projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem badań rozpoczętych w 1978 r. (ptaki szponiaste) oraz 2003 r. (sowy).

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Ekologii Lasu IBL.

Wykonawcy projektu

  • Dr Jakub Gryz – Kierownik projektu

Partnerzy

Translate »