Identyfikacja czynników wpływających na efektywność gospodarowania nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z wykorzystaniem metody DEA

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.01.2014 - 31.12.2014

Nr umowy

Źródło finansowania

MNiSW

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL

Kierownik projektu

Mgr inż. Wojciech Młynarski

Opis projektu

Badania naukowe w zakresie pomiaru efektywności gospodarowania nadleśnictw z użyciem przedstawionych w projekcie metod będą prowadzone w Polsce po raz pierwszy. Wyniki badań, wskazujące kierunki innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami leśnymi, mogą być wykorzystane w procesie decyzyjnym w zakresie kształtowania polityki leśnej i polityki ochrony środowiska, a także wdrożone do praktyki gospodarczej jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest ocena efektywności oraz identyfikacja czynników wpływających na efektywność gospodarowania nadleśnictw w latach 2007-2011 na przykładzie Regionalne Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z wykorzystaniem metody granicznej analizy danych DEA (Data Envelopment Analysis).

W pracy przyjęto realizację następujących celów cząstkowych:

  • pogrupowanie nadleśnictw pod względem zbliżonych grup siedliskowo – sortymentowych;
  • wybór czynników produkcji oraz określenie zależności pomiędzy wybranymi czynnikami produkcji a efektywnością nadleśnictw;
  • opracowanie rankingu jednostek decyzyjnych (nadleśnictw) – od nadleśnictw od najniższej efektywności do nadleśnictw o najwyższej efektywności;
  • określenie obiektów – wzorców (benchmarków), czyli jednostek efektywnych znajdujących się na krzywej efektywności;
  • pomiar produktywności technicznej nadleśnictw w czasie za pomocą indeksu produktywności Malmquista;
  • określenie czynników wpływających na efektywność z wykorzystaniem modelu ekonometrycznego Tobit.

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL.

Wykonawcy projektu

  • Mgr inż Wojciech Młynarski – Kierownik projektu

Partnerzy

Translate »