Mikrorozmnażanie wybranych genotypów i ocena zmienności genetycznej klonów robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.)

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.01.2014 - 31.12.2016

Nr umowy

Źródło finansowania

MNiSW

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL

Kierownik projektu

Dr Iwona Szyp-Borowska

Opis projektu

Podczas realizacji projektu dla wybranych genotypów robinii akacjowej, trudno namnażających się metodami tradycyjnymi, opracowana zostanie metodyka mikrorozmnażania, która umożliwi produkcję wegetatywnych sadzonek na skalę gospodarczą. Jednorodny genetycznie materiał może zostać wykorzystany do zakładania zarówno plantacji nasiennej, jak i plantacji drzew szybkorosnących. Przeprowadzona zostanie także ocena zmienności genetycznej klonów, która ma kluczowe znaczenie dla ochrony i strategii zarządzania zasobami genetycznymi gatunku.

Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie metody uzyskania materiału sadzeniowego z wyselekcjonowanych drzew matecznych robinii akacjowej, z zastosowaniem metody wegetatywnego rozmnażania w kulturach tkankowych, dla genotypów trudno rozmnażających się metodą ukorzeniania zrzezów korzeniowych. Otrzymane w ten sposób wegetatywne sadzonki będą mogły być wykorzystane jako uzupełniający materiał sadzeniowy na plantacjach nasiennych oraz do zakładania plantacji drzew szybkorosnących. Jednocześnie za pomocą markerów molekularnych, przeprowadzona zostanie ocena zmienności genetycznej klonów robinii. Wiedza na temat zmienności genetycznej pozwoli odpowiedzieć na pytania, czy badane klony nie stanowią identycznego genotypu (odrośla korzeniowe) i czy trudności związane z namnażaniem przez zrzezy korzeniowe mają podłoże genetyczne.

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL.

Wykonawcy projektu

Lp. Imię i nazwisko Tytuł naukowy Charakter udziału w realizacji tematu
1. Iwona Szyp-Borowska Dr Kierownik projektu
2. Krystyna Szczygieł Dr Wykonawca

Partnerzy

Translate »