Modelowania bilansu węgla na poziomie lokalnym i globalnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz opracowanie naukowe parametrów wejściowych i scenariuszy działań gospodarczych dla obszaru Polski

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

30.10.2012 - 31.03.2017

Nr umowy

EO-2717-34/12

Źródło finansowania

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL

Kierownik projektu

Mgr inż. Radomir Bałazy

Opis projektu

Zagadnienia związane z obiegiem węgla, a ostatecznie z jego wymiarem ekonomicznym, są jednym z najistotniejszych tematów ostatnich lat. Problematyka absorbcji i emisji tego gazu, nabiera szczególnego znaczenia na obszarach leśnych, które zwykle korzystnie wpływają na jego bilans w przyrodzie. Wykorzystywane w Polsce metody raportowania węgla choć prawidłowe, to jednak oparte są o dość ogólne założenia. Uszczegółowienie metod obliczeniowych, poprzez przygotowanie dedykowanych do tego celu programów, może przynieść w efekcie znaczne korzyści finansowe.

Celem proponowanego projektu jest implementacja kanadyjskiego oprogramowania do bilansowania oraz modelowania węgla, CBM-CFS w Lasach Państwowych.

Ostatecznym efektem projektu, powinno być proste oraz intuicyjne narzędzie, które będzie spełniało swoją rolę zarówno na poziomie lokalnym jak i centralnym, wykorzystując reprezentatywne dla Polski bazy danych przyrodniczych oraz zdefiniowane wcześniej relacje i scenariusze gospodarcze.

Bazy danych przyrodniczych bazować będą z jednej strony na dotychczasowych badaniach poruszających tematykę obiegu węgla i związanych z tym zależności ekosystemów leśnych, z drugiej natomiast uzupełnione zostaną w tych obszarach,
w których dotychczasowa wiedza jest niepełna. Wymagać to będzie zaangażowania znacznych zasobów osobowych oraz specjalistów z wielu dziedzin nauk przyrodniczych. Dodatkowo niezbędne będzie powołanie zespołu zadaniowego, który uprości na potrzeby oprogramowania CBM-CFS, różnorodne czynności gospodarcze występujące w SILP.

Cele projektu

Celem projektu jest wdrożenie kanadyjskiego oprogramowania CBM-CFS, do obliczania aktualnego oraz prognozowania przyszłego poziomu węgla, zależnie od planowanych czynności gospodarczych, na wszystkich poziomach zarządzania w Lasach Państwowych. Wdrożenie opierać się będzie przede wszystkim na:

  • stworzeniu oprogramowania, które umożliwi przygotowywanie danych z SILP do pracy z programem CBM-CFS,
  • przygotowaniu programu CBM-CFS do pracy w warunkach Lasów Państwowych (tłumaczenie interfejsu, wybór zadań gospodarczych itp.),
  • opracowaniu baz danych (niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania programu CBM-CFS) dla Polski na podstawie pięcioletnich badań, które obejmą różne dyscypliny nauk przyrodniczych.

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL.

Wykonawcy projektu

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

Charakter udziału w realizacji tematu

1.

Radomir Bałazy

Mgr inż. Kierownik tematu
2.

Michał Zasada

Prof. dr hab. Współwykonawca
3.

Stanisław Małek

Prof. dr hab. Współwykonawca
4.

Maciej Skorupski

Prof. dr hab. Współwykonawca
5.

Paweł Strzeliński

Dr inż. Współwykonawca
6.

Andrzej Jagodziński

Dr inż. Współwykonawca
7.

Krzysztof Stereńczak

Dr inż. Współwykonawca
8.

Anna Markiewicz

Mgr inż. Współwykonawca
9.

Mariusz Ciesielski

Mgr inż. Współwykonawca
10.

Leopold Leśko

Mgr inż. Współwykonawca

Partnerzy

Translate »