Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku

 

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

12.04.2021 - 30.09.2022

Nr umowy

GIOS/ZP/73/2021/DMŚ/NFOŚ

Źródło finansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Kwota finansowania

6 489 000,00 zł

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa – lider, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut Ochrony Środowiska PIB, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Taxus IT Sp. z o.o.

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Ekologii Lasu

Kierownik projektu

dr inż. Adam Cieśla

Opis projektu

Monitoring przyrodniczy polega na obserwacji i ocenie stanu oraz zachodzących zmian w składnikach różnorodności biologicznej i krajobrazowej, w tym typach siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także na ocenie skuteczności stosowanych metod ochrony przyrody. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880) prowadzi się go w ramach państwowego monitoringu środowiska (PMŚ). Prowadzenie PMŚ należy do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska (Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1991 roku (Dz. U. 1991 Nr 77 poz. 335). Jednym z elementów PMŚ jest Monitoring Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych (MGSP), w ramach którego prowadzony jest monitoring siedlisk przyrodniczych. Ramy monitoringu wyznacza Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa Rady Nr 92/43 z 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory), która wymaga monitorowania stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków z załącznika I, II, IV i V tego dokumentu (art. 11.). W Polsce ten obowiązek dotyczy (wg listy referencyjnej dla regionów biogeograficznych, stan na maj 2015) 81 typów siedlisk przyrodniczych, położonych w trzech regionach biogeograficznych: Morza Bałtyckiego (MBAL), kontynentalnym (CON) i alpejskim (ALP). Monitoring siedlisk przyrodniczych realizowany jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) od 2006 roku.

Cele projektu

Podstawowym celem monitoringu siedlisk przyrodniczych jest uzyskanie informacji umożliwiających ocenę stanu ochrony siedlisk na badanych stanowiskach i opracowanie raportów do Komisji Europejskiej o stanie ochrony siedlisk na poziomie regionów biogeograficznych. Sprawozdania z wdrażania postanowień Dyrektywy Siedliskowej, w tym raporty dotyczące stanu ochrony siedlisk przyrodniczych wymienionych w jej załącznikach, sporządzane są co 6 lat przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej (UE). Wyniki raportów służą ocenie skuteczności, stosowanych przez kraje UE, działań ochronnych oraz ocenie stanu ochrony typu siedliska w skali danego kraju i UE.

Charakterystyka projektu

Najważniejszym efektem pracy będzie wykonanie terenowych obserwacji monitoringowych w 33 typach siedlisk przyrodniczych na 1908 stanowiskach monitoringowych rozmieszczonych na obszarze całej Polski oraz wprowadzenie ich wyników do Systemu Informatycznego Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych (SI MGSP). Sposób prowadzenia obserwacji w ramach MSP opisują opracowane i opublikowane na stronie internetowej GIOŚ metodyki, oddzielne dla każdego typu siedliska
(https://siedliska.gios.gov.pl/pl/publikacje/przewodniki-metodyczne).

Realizacja głównego celu monitoringu PMŚ, którym jest aktywna ochrona siedlisk przyrodniczych w Polsce, poza prowadzeniem metodycznych obserwacji monitoringowych będących głównym zadaniem realizowanym w zakończonym Projekcie, wymaga ciągłego i aktywnego działania polegającego na aktualizacji i upowszechnianiu wiedzy o siedliskach przyrodniczych dla różnych grup odbiorców – od osób prywatnych do instytucji państwowych. W tym celu, w ramach aktualnego Projektu modyfikowany będzie System Informatyczny Monitoringu Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych (SI MGSP) umożliwiający zbieranie, przechowywanie, analizę i udostępnienie danych monitoringowych. Rozwijana jest strona internetowa Zamawiającego zawierająca syntetyczną wiedzę na temat monitoringu, w tym m.in. metodyki prac monitoringowych, prezentację wyników dla pojedynczych siedlisk przyrodniczych oraz opracowania zbiorcze. Prowadzone będą prace badawczo-rozwojowe nad możliwościami wykorzystywania w monitoringu nowoczesnych technologii satelitarnych, laserowego skaningu lotniczego i naziemnego. Analizowane będą rozwiązania metodyczne stosowane w innych krajach europejskich, w tym możliwości i celowość ich wprowadzania w Polsce. Zorganizowane zostanie otwarte i bezpłatne seminarium będące środowiskiem wymiany poglądów i szerokiej dyskusji dotyczącej różnych aspektów monitoringu. Opracowane i wydane zostaną dwa numery Biuletynu Monitoringu Przyrody przedstawiające najważniejsze wyniki aktualnie prowadzonych prac monitoringowych.

Zakres uczestnictwa IBL

Instytut Badawczy Leśnictwa jest liderem konsorcjum instytucji wykonujących monitoring siedlisk przyrodniczych koordynującym całość prac, w tym zwłaszcza monitoring leśnych siedlisk przyrodniczych.

Wykonawcy projektu

dr inż. Adam Cieśla (koordynator)
dr hab. Janusz Czerepko, prof. IBL (opiekun naukowy)
dr hab. Krzysztof Stereńczak, prof. IBL
dr inż. Radosław Gawryś
mgr inż. Katerina Lipińska
mgr inż. Przemysław Szmit
dr inż. Joanna Szewczykiewicz
mgr Andżelika Kruszewska
dr Aneta Modzelewska
dr inż. Mariusz Ciesielski
dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek
mgr inż. Piotr Mroczek
mgr inż. Małgorzata Białczak
mgr inż. Żaneta Piasecka
inż. Sylwia Kurpiewska
inż. Kacper Guderski
mgr Tomasz Hycza
mgr Damian Czubak
Krzysztoszek Jolanta

Partnerzy

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Taxus IT Sp. z o.o.

Translate »