Morfologiczno-genetyczna analiza populacji żerdzianek Monochamus urussovii (Fisch.) i M. sartor (F.) występujących w obu zasięgach świerka pospolitego w Polsce

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.01.2014 - 31.12.2016

Nr umowy

Źródło finansowania

IBL

Kwota finansowania

Beneficjent

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Ochrony Lasu IBL

Kierownik projektu

Dr inż. Radosław Plewa

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest zbadanie różnic między dwiema populacjami żerdzianek w Polsce: Urussowa i krawca (Monochamus urussovii i Monochamus sartor, Coleoptera: Cerambycidae), troficznie związanych ze świerkiem pospolitym w obu areałach jego występowania. Do realizacji tego celu wykonane zostaną: pomiary morfometryczne i analiza zmienności budowy aparatów kopulacyjnych postaci doskonałej (imagines), morfologia larw, analizy genetyczne DNA oraz podobieństwo filogenetyczne. Otrzymane wyniki mają wykazać różnice bądź podobieństwo obu taksonów, odizolowanych od siebie na terenie Polski przez ok. 5 000 lat.

Cele projektu

Celem projektu jest analiza morfometryczno – genetyczna pomiędzy dwiema populacjami żerdzianek występującymi w dwóch zasięgach świerka pospolitego. Efekt końcowy ma wykazać podobieństwo bądź różnicę między dwiema izolowanymi populacjami gatunków Monochamus urussovii i Monochamus sartor, a także pozwolić ustalić podobieństwo filogenetyczne.

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Ochrony Lasu IBL.

Wykonawcy projektu

Lp. Imię i nazwisko Tytuł naukowy Charakter udziału w realizacji tematu
1. Radosław Plewa Dr inż. Kierownik projektu
2. Katarzyna Sikora Mgr inż. Wykonawca
3. Tomasz Jaworski Dr inż. Wykonawca
4. Jacek Hilszczański Dr hab. Wykonawca

Partnerzy

Translate »