Ocena zróżnicowania wewnątrzgatunkowego sosny limby (Pinus cembra L.) z czterech tatrzańskich proweniencji na podstawie cech potomstwa

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.01.2014 - 31.12.2015

Nr umowy

Źródło finansowania

MNiSW

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Lasów Górskich IBL

Kierownik projektu

Mgr inż. Mariusz Kapsa

Opis projektu

W prowadzonych badaniach uwzględniono cztery tatrzańskie stanowiska limby, nazwane umownie jako:

  • „Morskie Oko”,
  • „Dubrawiska”,
  • „Zameczki”,
  • „Tatry Bialksie”.

Stanowiska drzew matecznych limb, z których pozyskano szyszki do badań, wybrano w oparciu o kryteria edaficzne. Pierwszą inwentaryzację sadzonek wykonano w maju 2003 r. na powierzchniach doświadczalnych, kolejną inwentaryzację zaplanowano na I rok badań. W 2014 r. zostanie wykonana ocena przeżywalności wraz z oceną dynamiki przyrostu wysokości oraz oceną żywotności na podstawie wybranych cech morfrologicznych. W trakcie realizacji projektu przeprowadzone zostaną również badania nad zróżnicowaniem struktury genetycznej drzewek na powierzchni doświadczalnej na podstawie wybranych markerów izoenzymatycznych.

W latach 2014 – 2015 wykonane zostaną obserwacje fenologiczne na powierzchniach w Nadleśnictwie Międzylesie i Krościenko. Wyniki badań genetycznych i fizjologicznych, które będą prowadzone na założonych powierzchniach doświadczalnych z sadzonkami limby pozwolą dokładniej poznać biologię tego chronionego gatunku, a także ocenić przydatność różnych pochodzeń limby tatarzańskiej poza obecnym areałem jej występowania. Można będzie wstępnie ocenić przydatność badanych pochodzeń limby jako gatunku domieszkowego na terenach klęskowych, w warunkach zmieniającego się klimatu i rozpadu drzewostanów świerkowych.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest określenie zmienności i wartości genetyczno – hodowlanej wybranych populacji sosony limby w warunkach regla górnego w masywie Śnieżnika (Nadl. Międzylesie) oraz regla dolnego w Beskidzie Sądeckim (Nadl. Krościenko).

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Lasów Górskich IBL, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL.

Wykonawcy projektu

  • Mgr inż Mariusz Kapsa – Kierownik projektu
  • Prof dr hab. Stanisław Niemtur – Wykonawca projektu

Partnerzy

  • Katedra Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego Wydziału Leśnego UR Kraków
Translate »