Określenie stopni trudności gospodarowania jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

06.08.2012 - 30.06.2015

Nr umowy

Źródło finansowania

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL

Kierownik projektu

Dr hab. Janusz Kocel

Opis projektu

W ramach pierwszych prac w projekcie zostaną zebrane opinie, uwagi i propozycje w wytypowanej grupie nadleśnictw i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych dotyczących problemów i wątpliwości związanych z dotychczasowym określaniem wskaźników stopni trudności gospodarowania nadleśnictw (STG). Na tej podstawie nastąpi skorygowanie treści merytorycznej zestawu wskaźników cząstkowych i wprowadzenie uzasadnionych zmian. Z kolei metodą oceny zgodności opinii ekspertów (wybranych nadleśniczych, inspektorów, przedstawicieli kierownictwa regionalnych dyrekcji LP) zostaną określone „wagi” dla poszczególnych wskaźników cząstkowych i zostanie opracowana ostateczna konstrukcja wskaźnika STG nadleśnictw. Przy pomocy opracowanego przez specjalistów programu komputerowego zostaną pobrane niezbędne dane z baz SILP nadleśnictw do opracowania wskaźników stopnia trudności gospodarowania nadleśnictw, wg stanu na 1 stycznia 2012 r. Po określeniu wskaźnika STG dla wszystkich nadleśnictw zostaną przeprowadzone analizy w celu wykorzystania tych wskaźników w systemie finansowym PGLLP, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania wskaźników STG do określania wielkości kosztów administracyjnych (służby leśnej i pozostałej działalności administracyjnej) dla wszystkich nadleśnictw w kraju. W ramach prowadzonych prac konfrontacji merytorycznej i statystycznej zostaną poddane czynniki kształtujące poziom kosztów administracyjnych poniesionych przez nadleśnictwa w latach 2008-2011 ze wskaźnikami cząstkowymi stopnia trudności gospodarowania nadleśnictw. W gronie wytypowanych ekspertów przeprowadzona zostanie wnikliwa analiza rozbieżności między wielkością kosztów administracyjnych określonych przy pomocy wskaźników STG nadleśnictw a poziomem kosztów administracyjnych poniesionych przez nadleśnictwa w latach 2008-2011. Po dokonaniu niezbędnych korekt i uzupełnień metodycznych zostanie opracowana nowa metoda kształtowania poziomu kosztów administracyjnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a na tej podstawie będzie określona wielkość kosztów administracyjnych dla wszystkich nadleśnictw w kraju. Po zakończeniu każdego roku od wprowadzenia metody będą przeprowadzane szczegółowe oceny skutków finansowych i pozafinansowych stosowania tej metody.

Druga część zadania badawczego obejmie opracowanie wskaźników stopnia trudności gospodarowania regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Na podstawie konsultacji przeprowadzonych z wybranymi przedstawicielami kierownictwa rdLP zostanie sporządzony wstępny zestaw wskaźników cząstkowych odzwierciedlających ocenę utrudnień w zarządzaniu i gospodarowaniu regionalnymi dyrekcjami Lasów Państwowych. Zestaw ten poddany będzie konsultacji wśród kierownictwa wszystkich rdLP oraz przedstawicieli regionów inspekcyjnych Lasów Państwowych. Podstawą waloryzacji punktowej wskaźników cząstkowych tworzących syntetyczny wskaźnik stopnia trudności gospodarowania regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych będą konsultacje przeprowadzone w zespole ekspertów (przedstawicieli kierownictwa DGLP i wybranych rdLP oraz inspektorów LP). Wstępny ranking regionalnych dyrekcji LP zostanie poddany szerokiej konsultacji w Lasach Państwowych, a następnie będą określone wskaźniki stopni trudności gospodarowania regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

Trzecią część zadania badawczego stanowić będzie opracowanie wskaźników stopnia trudności gospodarowania leśnictw LP oraz przygotowanie założeń do programu umożliwiającego ustalanie wysokości zwrotu kosztów poniesionych przez pracowników SL leśnictw z tytułu używania pojazdów prywatnych do celów służbowych. W ramach tej części zadania badawczego zostaną zebrane opinie, uwagi i propozycje dotyczące dotychczasowej metody określania wskaźnika stopnia trudności leśnictw LP. W grupie ekspertów zostaną przeanalizowane możliwości zastąpienia niektórych wskaźników cząstkowych wskaźnikami precyzyjniej odzwierciadlającymi utrudnienia w zarządzaniu i gospodarowaniu leśnictwami Lasów Państwowych. Po przeprowadzeniu krytycznej oceny poszczególnych wskaźników i dokonaniu niezbędnych modyfikacji zostanie opracowany przez specjalistów program umożliwiający uzyskanie z baz SILP nadleśnictw niezbędnych danych charakteryzujących wszystkie leśnictwa w kraju. Następnie zostanie opracowany wstępny ranking leśnictw oraz będą przeprowadzone konsultacje w gronie wybranych nadleśniczych i leśniczych reprezentujących jednostki o zróżnicowanych warunkach przyrodniczo-leśnych i ekonomiczno-społecznych. Po dokonaniu weryfikacji wskaźników cząstkowych nastąpi ostateczne określenie wskaźników stopni trudności dla wszystkich leśnictw Lasów Państwowych w kraju.

W celu opracowania jednolitej metody ustalania wysokości zwrotu kosztów poniesionych przez pracowników SL leśnictw z tytułu używania pojazdów prywatnych do celów służbowych zostanie określony zestaw parametrów wartościujących wielkość obciążenia pracowników SL pracami terenowymi w leśnictwie. Wstępnie określona metoda ustalania „ryczałtów” za dojazdy pracowników SL leśnictw LP zostanie przetestowana w wybranych nadleśnictwach o zróżnicowanym obciążeniu pracowników SL pracami terenowymi w leśnictwie. Po dokonaniu niezbędnych korekt zostaną opracowane założenia do programu umożliwiającego ustalanie wysokości zwrotu kosztów poniesionych przez pracowników SL leśnictw z tytułu używania pojazdów prywatnych do celów służbowych.

Sporządzenie opracowania analitycznego umożliwiającego przygotowanie programu komputerowego generującego z SILP niezbędne dane do określenia wskaźników trudności gospodarowania jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

Cele projektu

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL.

Wykonawcy projektu

Lp. Imię i nazwisko Tytuł naukowy Charakter udziału w realizacji tematu
1. Janusz Kocel Dr hab. Kierownik projektu
2. Ryszard Kwiecień Dr inż. Wykonawca
3. Wojciech Młynarski Mgr inż. Wykonawca

Partnerzy

Translate »