Określenie zmienności DNA głównych lasotwórczych gatunków drzew w Polsce z uwzględnieniem populacji rosnących poza naturalnym zasięgiem

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

02.04.2012 - 31.12.2014

Nr umowy

Źródło finansowania

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL

Kierownik projektu

Dr hab. Justyna Nowakowska

Opis projektu

Harmonogram prac w projekcie przewiduje:

  • Zbiór próbek (igły, liście, pąki, łyko) sosny, świerka, dębu, buka, modrzewia i jodły z drzewostanów zlokalizowanych w obrębie zasięgu oraz poza zasięgiem występowania gatunku, w różnych regionach nasiennych
  • Pozyskanie DNA genomowego i oszacowanie zawartości DNA w próbach,
  • Analiza struktury genetycznej badanych populacji sosny, świerka, dębu, buka, modrzewia i jodły w wybranych regionach pochodzenia na podstawie wybranych markerów DNA jądrowego i cytoplazmatycznego, w tym: reakcje PCR, elektroforeza, genotypowanie w automatycznym sekwenatorze i statystyczna analiza danych,
  • Utworzenie szczegółowych map zróżnicowania genetycznego genotypów i haplotypów, zlokalizowanych wewnątrz- i poza zasięgiem występowania gatunku, z uwzględnieniem obowiązującej regionalizacji nasiennej,
  • Określenie grup drzewostanów o zbliżonej puli genowej z dendrogramów podobieństwa genetycznego, na tle administracyjnego podziału Polski na regiony pochodzenia,
  • Opracowanie propozycji zmian obowiązujących granic zasięgów i regionów pochodzenia sosny, świerka, dębu, buka, modrzewia i jodły na podstawie przeprowadzonych badań genetycznych DNA.

Cele projektu

Celem projektu jest określenie zmienności DNA głównych lasotwórczych gatunków drzew w Polsce z uwzględnieniem populacji rosnących poza naturalnym zasięgiem. Badaniami zostaną objęte wszystkie główne gatunki lasotwórcze, które mają naturalne granice zasięgu na terenie Polski tj. sosna zwyczajna, świerk pospolity, jodła pospolita, modrzew europejski, buk zwyczajny i dąb bezszypułkowy. Planowany zakres prac obejmie bardziej szczegółowe analizy drzewostanów ww. gatunków (oprócz sosny), od obecnie prowadzonych badań genetycznych.Dokładniejsze określenie struktury genetycznej DNA może być zaczątkiem upraszczania leśnej regionalizacji nasiennej Lasów Państwowych i uznawania drzewostanów poza zasięgiem za miejscowe.

Wyniki badań będą też argumentem na wytycznie nowych granic zasięgów głównych lasotwórczych gatunków drzew w Polsce. Istnieje przesłanka przyjęcia nowej filozofii interpretacji zasięgów drzew uwzględniająca rzeczywiste, potencjalne, optymalne i pasowe granice występowania (Bernadzki 2011 – maszynopis). Poznanie struktury genetycznej drzewostanów na poziomie molekularnym umożliwi miarodajną ocenę puli genowej gatunku i jego potencjalną adaptację do zmiennych warunków środowiska. Badania genetyczne drzew na obecnym poziomie wiedzy są jedyną, wiarygodną możliwością rozwiązania tych problemów.

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL.

Wykonawcy projektu

Lp. Imię i nazwisko Tytuł naukowy Charakter udziału w realizacji tematu
1. Justyna Nowakowska Dr inż. Kierownik projektu
2. Jolanta Bieniek Wykonawca
3. Witold Kopryk Mgr inż. Wykonawca
4. Szymon Krajewski Mgr inż. Wykonawca
5. Jan Łukaszewicz Dr inż. Wykonawca
6. Aneta Michalska Mgr Wykonawca
7. Małgorzata Sułkowska Dr Wykonawca
8. Piotr Zajączkowski Mgr inż. Wykonawca
9. Anna Zawadzka Dr Wykonawca

Partnerzy

Translate »