Opracowanie założeń wdrożenia systemu monitoringu ICP Forests w Gruzji

Rodzaj projektu

Międzynarodowy

Status projektu

Zakończony

Okres realizacji

01.04.2011 - 31. 10 2011

Nr umowy

Źródło finansowania

Kwota finansowania

Beneficjent

Koordynator / komórka wiodąca

Kierownik projektu

Opis projektu

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r.

Cele projektu

Projekt stanowi uzupełnienie działań przeprowadzonych w 2009 i 2010 roku w ramach przedsięwzięć finansowanych przez MSZ RP: „Wstęp do opracowania podstaw kompleksowego zarządzania lasami w Gruzińskim regionie Racza” oraz „Opracowanie koncepcji modelu gospodarki leśnej w Gruzji na przykładzie regionu Racza”. Jest on odpowiedzią na zapotrzebowanie gruzińskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, które zdecydowało się rozszerzyć działania zmierzające do przeprowadzenia reformy leśnictwa tego kraju o element niezmiernie istotny, jakim jest monitoring biologiczny stanu lasów. MOŚiZN Gruzji zdecydowało, że należy oprzeć się tutaj na powszechnie realizowanym w Europie programie ICP Forests.
Monitoring stanu zdrowotnego lasów opiera się na sieci stałych powierzchni obserwacyjnych (SPO) o zróżnicowanych celach, różnej wielkości powierzchni, zakresie pomiarów i obserwacji. Pierwszy poziom stanowią stałe powierzchnie obserwacyjne I rzędu rozmieszczone w regularnej sieci 16 x 16 km (gęstość obowiązująca w ICP Forests) lub bardziej gęstej, stanowiącej sieć krajową, w zależności od stopnia zróżnicowania lasów w danym kraju. Celem obserwacji i pomiarów na tych powierzchniach jest ocena stanu zdrowotnego lasów, śledzenie jego zmienności w czasie i regionalnego zróżnicowania. Obserwacja cech morfologicznych koron drzew oraz symptomów i przyczyn uszkodzeń drzew próbnych odbywa się corocznie w okresie wegetacyjnym.
Koncepcja projektu jest oparta na rekomendacjach programu ICP Forests i zawiera następujące elementy: fazę projektowania, fazę zakupu sprzętu oraz oprogramowania, fazę szkolenia personelu, fazę zakładania stałych powierzchni obserwacyjnych i prowadzenia obserwacji, a także fazę tworzenia bazy danych, opracowania raportów o stanie lasów i transferu danych do ICP-Forests.
Zaproponowane stronie gruzińskiej w ramach realizacji projektu rozwiązania staną się bazą do zapoczątkowania i kontynuacji działań w zakresie prowadzenia monitoringu ICP Forests w Gruzji.

Charakterystyka projektu

Zakres uczestnictwa IBL

Wykonawcy projektu

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi
dr inż. Grzegorz Zajączkowski

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych
mgr inż. Piotr Zajączkowski

Partnerzy

Translate »