Optymalizacja użytkowania oraz zasobności drzewostanów z punktu widzenia dochodowej funkcji produkcji drewna oraz węgla

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.04.2014 - 31.12.2018

Nr umowy

Źródło finansowania

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL

Kierownik projektu

Prof. dr hab. Stanisław Zając

Opis projektu

Projekt badawczy zakłada opracowanie właściwego dla gospodarstwa leśnego (wszystkie klasy wieku) modelu regulacji wielkości i wartości użytkowania oraz zasobności drzewostanów łączącego dwa, wzajemnie sprzężone aspekty: produkcję surowca drzewnego i kumulację węgla w biomasie (surowiec drzewny, igliwie, korzenie) oraz glebie leśnej. Zbudowanie tego modelu wymaga: 1) optymalizacji wielkości pozyskania surowca drzewnego w zależności od zasobności drzewostanu (gatunku, wieku, bonitacji, sposobu zagospodarowania), 2) określenia jednostkowej wartości produkcji drewna (zł/m3) oraz kumulacji węgla w biomasie, glebie leśnej oraz produktach drewnopochodnych (zł/t), 3) ustalenia optymalnego ekonomicznie wieku rębności oraz relacji przychodów do wartości zasobów z uwzględnieniem produkcji drewna i kumulacji węgla.

Z uwagi na szeroki i zróżnicowany zakres zagadnień objętych tematem w jego wykonaniu wezmą udział oprócz Instytutu Badawczego Leśnictwa, również Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Zakład Ekonomiki Leśnictwa SGGW, TAXUS SI oraz eksperci.

Cele projektu

Celem projektu badawczego jest opracowanie modelu regulacji wielkości zapasu i ekonomicznego wieku rębności łączącego dwa, wzajemnie sprzężone aspekty: produkcję drewna i kumulację węgla w surowcu drzewnym i glebie leśnej, jak również produktach drewnopochodnych. Osiągnięcie tego celu będzie wymagać:

1) określenia optymalnych z punktu widzenia ilości drewna (m3) i kumulacji węgla (t) relacji rozmiaru pozyskania drewna do zasobności drzewostanów,

2) ustalenia jednostkowej wartości produkcji drewna (zł/m3) oraz kumulacji węgla (zł/t),

3) określenia optymalnego ekonomicznie wieku rębności i zasobności drzewostanów oraz relacji przychodów gospodarstwa leśnego do wartości zasobów drzewnych:

– produkcji drewna,

– produkcji (kumulacji) węgla,

– łącznej produkcji drewna i kumulacji węgla.

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL.

Wykonawcy projektu

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

Charakter udziału
w realizacji tematu

1. Zając Stanisław Prof. dr hab. Kierownik projektu – IBL
2. Klocek Andrzej Prof. dr hab. współautor – IBL
3. Kłapeć Bronisław Dr hab. współautor – SGGW
4. Wysocka-Fijorek Emilia Dr inż. współautor – IBL
5. Bałazy Radomir Mgr inż. współautor – IBL
6. Zajączkowski Stanisław Dr inż. współautor – BULiGL

Partnerzy

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
  • Taxus SI
  • eksperci
Translate »