Osłona naukowa realizacji „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 2011-2035″

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

27.06.2011 - 31.12.2015

Nr umowy

Źródło finansowania

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL

Kierownik projektu

Dr inż. Jan Matras

Opis projektu

Projekt pt.:”Osłona naukowa realizacji -Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 2011 – 2035″ stanowi w znacznej części kontynuację zrealizowanego w latach 1991-2010 „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 1991 – 2010″ oraz zawiera nowe zagadnienia dotyczące przede wszystkim podjęcia długookresowych programów hodowlanych dla podstawowych gatunków drzew leśnych oraz kwestii funkcjonowania nowej bazy nasiennej tworzonej w LP w programie testowania potomstwa drzew leśnych.

Cele projektu

Projekt ma na celu merytoryczny nadzór nad realizacją w LP kolejnego etapu hodowli selekcyjnej drzew leśnych. W ramach prowadzonego nadzoru planuje się realizację m.in. następujących zadań:

1. W części dotyczącej hodowlanej bazy nasiennej:

 • fenotypowy wybór obiektów nasiennych kategorii wyselekcjonowany (drzewostany) i kwalifikowany (drzewa mateczne),
 • określanie zasad prowadzenia i wykorzystania zakwalifikowanych obiektów,
 • opracowywanie długofalowych programów hodowlanych dla poszczególnych gatunków,
 • opracowanie zasad tworzenia populacji hodowlanych dla gatunków drzew domieszkowych i biocenotycznych oraz rozpoczęcie tworzenia bazy nasiennej dla tych gatunków,
 • opracowanie zasad prowadzenia i wykorzystania dla celów gospodarczych bazy nasiennej kategorii „przetestowany”,
 • prowadzenie wewnętrznych rejestrów zakwalifikowanych w LP obiektów nasiennych,
 • podejmowanie decyzji o likwidacji obiektów, które przestały pełnić funkcje nasienne,
 • przygotowywanie planów plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych,
 • kontrola poprawności prowadzenia i wykorzystania bazy nasiennej poszczególnych kategorii,
 • kontynuacja zakładania archiwów klonów dla celów zachowawczych i hodowlanych,
 • dostosowywanie zasad funkcjonowania leśnej bazy nasiennej (LBN), w tym uregulowań prawnych, do wymagań EU.

2. W części dotyczącej zachowawczej bazy nasiennej:

 • gromadzenie informacji o zmienności genetycznej w ramach zasięgów naturalnych gatunków,
 • opracowanie w oparciu o zgromadzone informacje kryteriów fenotypowych i genetycznych kwalifikacji obiektów zachowawczych (populacje, osobniki),
 • kwalifikacja obiektów zachowawczych w oparciu o określone cechy fenotypowe oraz dostępne informacje o zmienności molekularnej (DNA, izoenzymy itp.)
 • kontrola poprawności prowadzenia i wykorzystania obiektów zachowawczych,
 • nadzór nad zakładaniem upraw zachowawczych in situ i ex situ oraz gromadzeniem zasobów genowych w Banku Genów,
 • pracowanie koncepcji włączenia indywidualnych obiektów zachowawczych (drzewa zachowawcze, pomniki przyrody, inne cenne lokalnie genotypy) do bazy nasiennej tworzonej dla celów gospodarczych.

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL

Wykonawcy projektu

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

Charakter udziału w realizacji tematu

1.

Jan Matras

Dr inż.

Kierownik projektu

2.

Jan Kowalczyk

Dr hab.

Wykonawca

3.

Marcin Klisz

Dr inż.

Wykonawca

4.

Jerzy Przyborowski

Wykonawca

5.

Paweł Przybylski

Mgr inż.

Wykonawca

6.

Szymon Jastrzębowski

Dr inż.

Wykonawca

7. Danuta Garbień-Pieniążkiewicz

Wykonawca

 

Partnerzy

Translate »