Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)

     

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.08.2018 - 31.07.2021

Nr umowy

POPC.02.03.01-00-0029/17-00

Źródło finansowania

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd", Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego" Poddziałanie nr 2.3.1. „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki" (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Kwota finansowania

Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 34 684 818,25 zł. Kwota dla Instytutu Badawczego Leśnictwa- Partnera projektu 2 341 160,00 zł (z budżetu środków europejskich w kwocie: 1 981 323,71 zł, z budżetu państwa: 359 836,29 zł)

Beneficjent

Instytut Matematyczny PAN/ Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

dr Izabela Sondej/ Zakład Lasów Naturalnych IBL

Kierownik projektu

dr Izabela Sondej

Opis projektu

Projekt realizowany w ramach współpracy 16 instytutów naukowych, uzyskał dofinansowanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1. „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Cele projektu

Celem Projektu jest zwiększenie wolumenu (łącznie o 146.107 pozycji), dostępności i wykorzystania Informacji Sektora Publicznego udostępnianej na wolnych licencjach, a pochodzącej ze zgromadzonych u Partnerów zasobów nauki oraz dostosowanie realizowanych usług do potrzeb użytkowników, w tym niepełnosprawnych. Nastąpi to z wykorzystaniem już istniejącej infrastruktury teleinformatycznej (w tym darmowego dla Partnerów Projektu środowiska PIONIER) i platformy RCIN, tj. Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych (www.rcin.org.pl), którą większość partnerów współtworzyła w ramach PO UE Innowacyjna Gospodarka. Obecnie działania obejmować będą lepsze dostosowanie funkcjonalności tej platformy do potrzeb jej użytkowników oraz stworzenie możliwości udostępniania w sieci Internet, poprzez tę platformę zasobów naukowych kolejnych 6 podmiotów. W efekcie Projektu zostaną udostępnione w Internecie unikalne zasoby nauki, w tym zasoby tekstowe i graficzne oraz dane źródłowe. W szczególności udostępnione zostaną w sieci Internet nowe pozycje, zawierające treści i dane naukowe, opatrzone kompletem metadanych, które dotychczas udostępniane były tylko wyjątkowo nielicznej grupie badaczy odwiedzających siedziby Partnerów. Obiekty te dokumentują dotychczasowe kierunki rozwoju dyscyplin, które uprawiają Partnerzy oraz służą dalszemu rozwojowi tych badań. Zmodernizowany zostanie także, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb użytkowników, system informatyczny RCIN. Powstaną nowe lub doposażone zostaną już istniejące u partnerów pracownie digitalizacji i stanowiska pracy. Przewidziano także szkolenia pracowników merytorycznych oraz szkolenia użytkowników końcowych. Ważnym zadaniem będzie promocja Projektu obejmująca identyfikację wizualną, opracowanie materiałów promocyjnych, organizację wydarzeń oraz budowanie wizerunku w mediach.

Charakterystyka projektu

Projekt stawia przed sobą kilka celów bezpośrednich, które można sprowadzić do ogólnego stwierdzenia mówiącego o udostępnianiu, archiwizowaniu i rozpowszechnianiu informacji sektora publicznego pochodzących ze zgromadzonych przez 16 Partnerów – Instytutów naukowych – zasobów nauki. W szczególności udostępnienie w sieci Internet nowych pozycji, zawierających treści i dane naukowe, opatrzonych kompletem metadanych, które dotychczas udostępniane były tylko wyjątkowo nielicznej grupie badaczy odwiedzających siedziby Partnerów. Obiekty te dokumentują dotychczasowe kierunki rozwoju dyscyplin, które uprawiają Partnerzy oraz służą dalszemu rozwojowi tych badań.

Natomiast w celach pośrednich w szczególności należy zwrócić uwagę na modernizację usługi w taki sposób, aby była przyjazna dla użytkowników i odpowiadała współczesnym wymogom m.in. poprzez usunięcie zdiagnozowanych niedogodności technicznych platformy RCIN. W szczególności istotna jest poprawa mechanizmów wyszukiwania w bazie i prezentacji jego wyników oraz dostosowanie realizowanych usług do pozostałych zdiagnozowanych potrzeb użytkowników oraz osób niepełnosprawnych.

Prace techniczne w Projekcie będą ukierunkowane na dostosowanie i rozbudowę rozwiązań informatycznych, wykorzystywanych obecnie przez RCIN. Obecnie istnieje centralny portal RCIN oraz 17 portali instytutów współpracujących w ramach konsorcjum RCIN. Portal RCIN udostępnia materiały wszystkich instytutów zaangażowanych w RCIN, natomiast portale instytutowe udostępniają materiały związane z działalnością danego instytutu. Materiały udostępniane w ramach portali instytutowych i portalu RCIN to fizycznie te same dane, które widoczne są równocześnie poprzez dwa niezależne portale internetowe, a więc nie zachodzi konieczność kopiowania tych danych.

Cały proces digitalizacji i udostępniania obiektów w RCIN będzie obsługiwany przez tzw. pakiet oprogramowania DInGO. Umożliwia on monitorowanie i kontrolowanie przebiegu prac związanych z digitalizacją, długoterminowym przechowywaniem danych i udostępnianiem obiektów cyfrowych on-line. Dzięki niemu obsługa procesu digitalizacji następuje zgodnie z międzynarodowymi przewodnikami dobrych praktyk, np. realizuje archiwizację danych w zgodzie z modelem OAIS, posiada funkcję samoarchiwizacji zgodnej z zieloną ścieżką Open Access, oraz uruchamia mechanizmy pozwalające na automatyczną weryfikację jakości danych (np. parametrów technicznych wprowadzanych danych). Zgodność z międzynarodowymi standardami i dobrymi praktykami jest kluczowa w kontekście zapewnienia użytkownikom dostępu do danych udostępnianych poprzez portal RCIN w długiej perspektywie czasu.

Zakres uczestnictwa IBL

W Instytucie Badawczym Leśnictwa w realizację projektu zaangażowany jest Zakład Lasów Naturalnych w Białowieży oraz Zakład Ochrony Lasu w Sękocinie Starym. W ramach projektu IBL zdigitalizuje i udostępni 11 000 kart zielnikowych oraz 4 000 okazów owadów.

Wykonawcy projektu

Partnerzy

Projekt Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych realizowany jest przez 16 Partnerów na podstawie Umowy o Partnerstwie. Postanawia ona, że beneficjentem tj. Partnerem Wiodącym, jest Instytut Matematyczny PAN, a 15 pozostałych instytucji naukowych – to Partnerzy Projektu: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Systemowych PAN, Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk.

Translate »