Państwowe zasoby cyfrowych map waloryzacji przyrodniczej Polski – etap I

                 

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.01.2024 – 31.03.2027 r.

Nr umowy

NR 1859/2023/Wn50/NE-ZS/D

Źródło finansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kwota finansowania

7 477 729,00 zł

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa – Lider; Fundacja Konstruktywnej Ekologii ECOPROBONO - Partner

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Geomatyki

Kierownik projektu

Dr inż. Damian Korzybski

Opis projektu

Problem strategiczny:

Planując budowę domu uzyskujemy dane z państwowych zasobów kartograficznych, są one powszechnie uważane za wiarygodne i stanowią formalnie jedyne poprawne źródło danych. Wykonując ocenę oddziaływania na środowisko [OOŚ] i sporządzając prognozy w procedurze strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, instytucje korzystają z różnych źródeł danych przyrodniczych. Dane te często są kwestionowane co komplikuje i wydłuża procesy inwestycyjne. Wynika to z tego, iż brakuje narzędzi dostarczających pełnych, zweryfikowanych, obiektywnych informacji o stanie i dynamice elementów środowiska przyrodniczego, co utrudnia prowadzenie ocen i prognoz.

Propozycja rozwiązania:

Stworzenie państwowego cyfrowego zasobu zwaloryzowanej informacji przyrodniczej dla potrzeb ochrony przyrody,  w tym wnioskowania o oddziaływaniach planowanych przedsięwzięć na środowisko.

Inicjatywa podjęcia pilnych prac nad opisanym rozwiązaniem uzyskała w 2023 roku akceptację Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Stworzenie narzędzia – Państwowego zasobu cyfrowych map waloryzacji przyrodniczej Polski zaplanowano w poniższych opisanych etapach. Przedmiotowy projekt dotyczy etapu 1.

Etapy:

Etap 1: Sporządzenie kwerendy zasobów i uwarunkowań realizacji projektu. Lata realizacji  2024-2027.
Etap 2: Stworzenie, przetestowanie i uruchomienie państwowego zasobu zwaloryzowanej informacji przyrodniczej kraju; czas: min. 5 lat, w zależności od wyniku szacowania wykonanego w projekcie 1.
Etap 3: Produkcyjne wdrożenie i bieżąca aktualizacja państwowego zasobu zwaloryzowanej informacji przyrodniczej kraju; szacowany czas: 3-4 lata.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest opracowanie szczegółowej koncepcji oraz zaprojektowanie narzędzia, w tym wykonanie kwerendy zasobów i uwarunkowań realizacji (w obszarach prawnym, organizacyjnym, informatycznym, informacyjnym), pozwalającego w ramach kolejnych etapów na stworzenie przetestowanie i uruchomienie państwowych, cyfrowych map waloryzacji przyrodniczej Polski.

Charakterystyka projektu

Główne grupy zadań w projekcie mają na celu dostarczenie:

  • udokumentowanej wiedzy dotyczącej wymagań wobec projektowanego narzędzia umożliwiająca stworzenie wysokiej jakości dokumentacji przetargowej na potrzeby wyłonienia przyszłego wykonawcy systemu informatycznego [SI];
  • wiedzy opracowanej w postaci zestandaryzowanej dokumentacji analitycznej, zawierającej szczegółowe informacje o Środowiskowych Rejestrach Danych [SRD] zgromadzonych w rozproszonym środowisku instytucjonalnym, na poziomie centralnym i regionalnym kraju, znajdującej się w posiadaniu podmiotów publicznych podległych resortom: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Obrony Narodowej (w tym w specjalistycznych instytucjach takich jak: PGW Wody Polskie, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Główny Inspektor i Wojewódzkie Inspekcje Ochrony Środowiska itp),
  • wiedzy umożliwiającej ocenę pod kątem efektywności ekonomicznej planowanego narzędzia oraz analizę formalno-prawną udostępniania danych do ponownego wykorzystania;
  • projektu systemu organizacyjno-instytucjonalnego, w ramach którego będzie tworzone i uruchomione narzędzie map waloryzacji przyrodniczej w przyszłości oraz opracowanie rozwiązań zapewniających minimalizację barier organizacyjnych w ponownym wykorzystaniu tych baz danych zgromadzonych w różnych instytucjach.

Zakres uczestnictwa IBL

Instytut Badawczy Leśnictwa jest liderem konsorcjum.

Wykonawcy projektu

Instytut Badawczy Leśnictwa
Zakład Geomatyki:
dr inż. Damian Korzybski
Anna Godlewska

Partnerzy

Fundacja Konstruktywnej Ekologii ECOPROBONO

Translate »