Program rozwoju leśnictwa

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

23.11.2012 - 30.09.2015

Nr umowy

Źródło finansowania

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Ekologii Lasu IBL

Kierownik projektu

Prof. dr hab. Kazimierz Rykowski

Opis projektu

Wartość merytoryczną projektu stanowią opracowania kierunkowe/eksperckie w zakresie następujących grup problemowych: (1) współczesna i przyszła wartość lasów jako struktury przyrodniczej w systemie ochrony biosfery (podtrzymywania życia) oraz bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie kraju; (2) lasy jako narzędzie rozwoju ekonomicznego i społecznego kraju, regionów, społeczności lokalnych; (3) lasy i gospodarka leśna jako narzędzie ochrony przyrody i kształtowania środowiska życia człowieka, (4) lasy i drewno a zmiany klimatyczne; sekwestracja węgla, wartości substytucyjne w relacji do materiałów i surowców oraz wyczerpywalnych zasobów energetycznych, (5) status, funkcje i misja Lasów Państwowych, jako zarządcy dóbr i usług publicznych, (6) lasy i gospodarka leśna w zagospodarowaniu przestrzennym, (7) lasy i gospodarka leśna w kulturze i dziedzictwie narodowym, (8) długoletni interaktywny program badawczo-wdrożeniowy (monitorowanie zmian, zasady okresowego uaktualniania i autokorekty).

Istotą Programu jest wizja gospodarki leśnej w Polsce w perspektywie 2050 i dalej kierunkowo do 2080 roku. Perspektywie, która ustanowi właściwe relacje między leśnictwem a innymi sektorami gospodarki narodowej, społeczeństwem i strukturami państwa i stanie się ważnym narzędziem polityki rozwoju kraju, która lasom nada charakter apolityczny, a w strukturach władzy państwowej wyznaczy im rangę stosowną do zarządzanego majątku, która w rachunkach narodowych odzyska tracone na rzecz innych użytkowników wartości zewnętrzne, a w społecznych systemach wartości wskaże cenę za ochronę warunków życia materialnego i duchowego. Wizja, która z jedności funkcji lasu wyprowadzi konieczność zachowania jedności zarządzania lasami zarówno gospodarczymi jak i chronionymi, wizja, która ma zostać zaakceptowana przez społeczeństwo i przyjętą przez wszystkie siły polityczne. Wymaga to regulacji politycznych na szczeblu organów ustawodawczych, regulacji które obowiązywałyby wszystkie rządy i opcje polityczne aktualne i przyszłe. Regulacji istotnie angażujących zarówno w fazie tworzenia, jak i realizacji oraz kontroli, przedstawicieli narodu.

Cele projektu

Celem podejmowanych prac w danym projekcie jest stworzenie wizji polskiego leśnictwa w perspektywie do 2030 i dalej do 2080. Potrzeba Strategicznego programu rozwoju jest tym bardziej pilna, że Polska, jako jeden z nielicznych krajów europejskich, nie opracowała dotychczas Narodowego Programu Leśnego, zalecanego przez Europejską Komisję Leśnictwa FAO, Strategię dla leśnictwa Komisji Europejskiej, jak również Ministerialny Proces Ochrony Lasów w Europie (MCPFE). Istniejąca luka staje się coraz bardziej dotkliwa przy realizacji strategicznych celów leśnictwa w zderzeniu z koncepcjami i strategiami rozwoju kraju, zwłaszcza strategiami sektorowymi (rolnictwa i rozwoju wsi, rozwoju regionalnego), z ochroną przyrody i z przemysłem drzewnym.

Efektem końcowym prac będzie uzgodniony przez zainteresowane strony dokument, który zostanie przedłożony Ministrowi Środowiska i Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych.

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Ekologii Lasu IBL oraz Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL.

Wykonawcy projektu

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy
i stopień naukowy

Charakter udziału w realizacji tematu

1. Kazimierz Rykowski Profesor dr hab. Autor/Koordynator I
2. Adam Kaliszewski Doktor inż. Koordynator II
3. Andrzej Klocek Profesor dr hab. Współwykonawca
4. Krzysztof Jodłowski Doktor inż. Współwykonawca
5. Piotr Gołos Doktor inż. Współwykonawca
6. Wojciech Młynarski Mgr inż. Współwykonawca

Partnerzy

Translate »