Prowadzenie Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów w latach 2020-2022

 

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Zakończony

Okres realizacji

01.01.2020 r. - 31.10.2022 r.

Nr umowy

DLŁ/1/2020

Źródło finansowania

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Kwota finansowania

321 900,00 PLN

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL

Kierownik projektu

dr inż. Józef Piwnicki

Opis projektu

Projekt zlecony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest kontynuacją prac dotyczących stworzenia i prowadzenia zdecentralizowanego banku danych o pożarach lasów oraz opracowywania corocznych raportów i szczegółowych danych na potrzeby Unii Europejskiej. W projekcie wykorzystywane jest oprogramowanie internetowe „KSIPL” (stworzone głównie ze środków NFOŚiGW), które pozwala na archiwizację informacji o pożarach lasów oraz na eksport podstawowych danych, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej (http://bazapozarow.ibles.pl/ibl_ppoz/faces/index.jsp).

Cele projektu

Realizacja projektu polega na:

 • prowadzeniu ogólnokrajowej bazy informacji o pożarach lasów, zwanej dalej „Bazą danych”, w latach 2020-2022 oraz zapewnienie Zamawiającemu bieżącego dostępu, po zalogowaniu się przez sieć Internet, do danych statystycznych zgromadzonych i przetworzonych w bazie;
 • przygotowaniu raportów o sytuacji pożarowej w lasach Polski za rok 2019, rok 2020 i za rok 2021 w języku angielskim;
 • wykonaniu analizy potrzeb różnych użytkowników „Bazy danych” w zakresie udostępniania danych oraz generowania raportów;
 • wykonaniu aktualizacji internetowego oprogramowania „Bazy danych”, w zakresie wynikającym z analizy, o której mowa w pkt 3;
 • przygotowaniu pisemnych raportów w języku polskim z realizacji każdego etapu projektu, zawierających w szczególności raporty, o których mowa w pkt 2 oraz analizę, o której mowa w pkt 3 oraz na temat aktualizacji internetowego oprogramowania „Bazy danych”, o której mowa w pkt 4, zwanych dalej „Raportami”;
 • przygotowaniu pisemnej syntezy projektu, będącej zwięzłą informacją na temat zakresu prac wykonanych w trakcie realizacji całego projektu.

Charakterystyka projektu

Zgodnie z umową projekt jest realizowane w trzech etapach, obejmujących następujący zakres prac:

Etap I – 2020 rok:

 1. Weryfikacja meldunków pożarowych zgromadzonych w KSIPL w 2019 roku.
 2. Opracowanie raportu o sytuacji pożarowej w lasach Polski w 2019 r. oraz przekazanie szczegółowych danych o zaistniałych pożarach do Wspólnotowego Centrum Badawczego w Isprze (Włochy), odpowiedzialnego za Europejski System Informacji o Pożarach Lasów.
 3. Gromadzenie danych o pożarach lasu zaistniałych w 2020 r. oraz okresowe przekazywanie zbiorczych informacji do Wspólnotowego Centrum Badawczego w Isprze.
 4. Analiza potrzeb różnych użytkowników KSIPL, dotycząca udostępniania danych o pożarach lasów i generowania raportów.
 5. Opracowanie raportu z realizacji I etapu projektu w okresie od 1.01.2020 r. do 9.12.2020 r.

Etap II – 2021 rok

 1. Weryfikacja meldunków pożarowych zgromadzonych w KSIPL w 2020 roku.
 2. Opracowanie raportu o sytuacji pożarowej w lasach Polski w 2020 r. oraz przekazanie szczegółowych danych o zaistniałych pożarach do Wspólnotowego Centrum Badawczego w Isprze (Włochy).
 3. Gromadzenie danych o pożarach lasu zaistniałych w 2021 r. oraz okresowe przekazywanie zbiorczych informacji do Wspólnotowego Centrum Badawczego w Isprze.
 4. Aktualizacja internetowego oprogramowania KSIPL uwzględniająca nowe potrzeby różnych użytkowników systemu.
 5. Opracowanie raportu z realizacji II etapu projektu w okresie od 10.12.2020 r. do 31.10.2021 r.

Etap III – 2022 rok

 1. Weryfikacja meldunków pożarowych zgromadzonych w KSIPL w 2021 roku.
 2. Opracowanie raportu o sytuacji pożarowej w lasach Polski w 2021 r. oraz przekazanie szczegółowych danych o zaistniałych pożarach do Wspólnotowego Centrum Badawczego w Isprze (Włochy).
 3. Gromadzenie danych o pożarach lasu zaistniałych w 2022 r. oraz okresowe przekazywanie zbiorczych informacji do Wspólnotowego Centrum Badawczego w Isprze.
 4. Opracowanie raportu z realizacji III etapu projektu w okresie od 1.11.2021 r. do 31.10.2022 r. oraz syntezy, obejmującej wszystkie prace wykonane w trakcie realizacji całego projektu.

Zakres uczestnictwa IBL

Instytut Badawczy Leśnictwa jest głównym wykonawcą i koordynatorem badań w ramach projektu.

Wykonawcy projektu

Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu:

dr inż. Józef Piwnicki (koordynator)

Partnerzy

Translate »