Przebudowa częściowa zagrożonych hubą korzeni monokultur sosnowych na gruntach porolnych z wykorzystaniem preparatu Rotstop

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.06.2014 - 31.05.2017

Nr umowy

Źródło finansowania

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Ochrony Lasu IBL

Kierownik projektu

Prof. dr hab. Zbigniew Sierota

Opis projektu

Realizacja projektu polegać będzie na: wykonaniu wiosną 2014 r. oceny monitorującej stan środowiska leśnego przebudowywanych drzewostanów w 11 nadleśnictwach oraz wytypowaniu do dalszych badań kilku spośród nich, spełniających kryteria zainicjowanej przebudowy. Na tych powierzchniach wykonana zostanie w latach 2014 – 2015 r. seria badań i analiz, tj. ocen mykologicznych stopnia zasiedlenia korzeni pniaków i drzew na granicy luk, ocen fitopatologicznych dotyczących zmian w zdrowotności drzewostanów, entomologicznych analiz zgrupowań owadów (m. in. Biegaczowatych) i ocen hodowlanych drzewostanu macierzystego i drzew wprowadzonych do gniazd – analogicznie jak przed laty. W ramach badań wykonana zostanie makroskopowa, fitopatologiczna oraz genetyczna analiza obecności w pniaku i korzeniach, zarówno wprowadzonego Phlebiopsis gigantea, jak i patogena Heterobasidion annosum oraz ocena stopnia rozłożenia korzeni (destrukcja bazy pokarmowej patogena). Uzyskane wyniki będą wskazywały na stopień skuteczności zabiegu ochronnego względem patogena poprzez eliminację infekcji wtórnych od strony korzeni na wybranych powierzchniach doświadczalnych w drzewostanach sosnowych. W 2016 r. nastąpi wdrożenie metody „sztucznych luk” w uzgodnionych nadleśnictwach. Temat zakończy się dokumentacją naukową oraz instrukcją postępowania w zagrożonych od huby korzeni, przewidzianych do przebudowy drzewostanach na gruntach porolnych. Opracowane zostaną także znowelizowane (uaktualnione) wytyczne postępowania profilaktyczno – ochronnego w drzewostanach sosnowych zagrożonych występowaniem chorób korzeni drzew.

Cele projektu

Celem projektu jest uzyskanie ukierunkowanej przebudowy zagrożonego jednowiekowego i jednogatunkowego drzewostanu iglastego (tu: sosnowego) rosnącego na gruncie porolnym i przyspieszenie bezpiecznego przebiegu naturalnych procesów sukcesyjnych, a nie wynikających z faktu zamierania drzew zaatakowanych przez patogena korzeni. Obecność patogena w drzewostanie nieprzebudowywanym, lub przebudowywanym w sposób nie uwzględniającym jego obecności, z pewnością spowoduje zamieranie drzew, spadek zadrzewienia, spadek przyrostu bieżącego miąższości, obniżenie zapasu drzewostanu. Proponowana metoda –  po weryfikacji, stanowiącej istotę projektu – pozwoli na uniknięcie lub zminimalizowanie  opisanych powyżej, niepożądanych zmian w drzewostanach Lasów Państwowych. Efektem końcowym projektu będzie między innymi ocena stopnia zasiedlenia sztucznie infekowanych P. gigantea pniaków sosny oraz rozkładu drewna ich korzeni, weryfikacja obecności w pniakach i korzeniach drzew  grzyba H. annosum – sprawcy huby korzeni, a także ocena wpływu tego zabiegu na drzewostan w aspekcie rozwoju choroby. Opracowane zostaną znowelizowane wytyczne postępowania ochronnego w drzewostanach iglastych oraz przeprowadzone szkolenia i pokazy stosowania nowej metody aplikacji i oceny wpływu zabiegu na drzewostan (wdrożenie).

Charakterystyka projektu

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Ochrony Lasu oraz Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL.

Wykonawcy projektu

– Prof. dr hab. Zbiegniew Sierota – Kierownik Projektu (główny autor),

– Dr inż. Monika Małecka – Wykonawca (współautor),

– Dr inż. Anna Żółciak – Wykonawca (współautor),

– Dr inż. Grzegorz Tarwacki – Wykonawca (współautor),

– Dr inż. Tadeusz Zachara – Wykonawca (współautor),

– Mgr inż. Hanna Szmidla – Wykonawca (współautor),

– Dr Marta Wrzosek – Wykonawca (współautor), współpraca UW

Partnerzy

Translate »