Przegląd definicji funkcjonujących w innych krajach UE, a związanych z różnorodnością biologiczną dla różnych kategorii środowisk, w tym wodnych, leśnych, łąkowych

   

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

11.10.2023 – 31.12.2023

Nr umowy

1565/2023/Wn50/NE-PR/D

Źródło finansowania

NFOŚiGW

Kwota finansowania

49 200,00 zł

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Ekologii Lasu

Kierownik projektu

prof. dr hab. Dorota Dobrowolska

Opis projektu

Różnorodność biologiczna to różnorodność organizmów żywych, którą ocenia się, biorąc pod uwagę różnorodność gatunków, różnorodność genów w obrębie każdego gatunku oraz organizację i rozmieszczenie ekosystemów. Konwencja o różnorodności biologicznej definiuje różnorodność biologiczną jako „zmienność istot żywych wszelkiego pochodzenia, obejmującą między innymi ekosystemy wodne i kompleksy ekologiczne, których są one częścią: obejmuje to różnorodność w obrębie gatunku oraz różnorodność ekosystemów” (art. 2). Pojęcie różnorodności biologicznej dotyczy zatem wszystkich składników i odmian świata ożywionego. Naukowcy wyróżniają trzy poziomy: różnorodność ekologiczna (ekosystemy); specyficzna różnorodność (gatunek); różnorodność genetyczna (geny). Innym istotnym składnikiem różnorodności biologicznej są interakcje w obrębie każdego z tych trzech poziomów organizacji i pomiędzy nimi.
Ponieważ niemożliwe jest zmierzenie wszystkich aspektów różnorodności biologicznej potrzebne są zasady jej monitorowania. Do oceny różnorodności biologicznej w większości krajów Europy wykorzystuje się różne  wskaźniki. Na podstawie wskaźników różnorodności biologicznej środowisk leśnych, wodnych i łąkowych wykonany zostanie przegląd dostępnych materiałów w państwach UE.

Cele projektu

Charakterystyka projektu

Zakres uczestnictwa IBL

Wykonawcy projektu

prof. dr hab. Dorota Dobrowolska (Zakład Ekologii Lasu – Instytut Badawczy Leśnictwa)

Partnerzy

Translate »