REMBIOFOR „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”

 

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.11.2014 - 30.06.2019

Nr umowy

BIOSTRATEG1/267755/4/NCBR/2015

Źródło finansowania

NCBiR oraz wkład własny

Kwota finansowania

20 968 761 zł (16 133 761 zł z NCBiR oraz 4 835 000 zł z DGLP)

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Laboratorium Geomatyki IBL

Kierownik projektu

dr hab. Krzysztof Stereńczak

Opis projektu

Projekt REMBIOFOR współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, na podstawie umowy nr BIOSTRATEG1/267755/4/NCBR/2015

Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie kompleksowej metody określania wybranych cech taksacyjnych drzewostanów oraz naziemnej biomasy i związanego w niej węgla przy zastosowaniu danych teledetekcyjnych i nowoczesnych narzędzi przetwarzania danych.

Charakterystyka projektu

Prace w projekcie są podzielone na zadania:

  1. Zebranie danych w postaci cyfrowej oraz danych terenowych – ścięcie i pomiary 3456 drzew modelowych. Dane zebrane zostaną z 3800 powierzchni próbnych
  2. Modelowanie nadziemnej biomasy drzew z wykorzystaniem radarów. Zdefiniowaniemetod rozmieszczenia przestrzennego biomasy i węgla z wykorzystaniem danych radarowych z najnowszych satelit (ALOS-2 – L-band, Sentinel -1 – C-band, TerraSAR-X-band)
  3. Opracowanie metody inwentaryzacji zapasu drewna, biomasy i wybranych cech taksacyjnych z wykorzystaniem wybranych aktywnych metod teledetekcji.
  4. Opracowanie metody lokalnej korekty wzorów dendrometrycznych na podstawie danych pozyskanych za pomocą technologii naziemnego skaningu laserowego – TLS.
  5. Opracowanie przeliczników miąższości grubizny na biomasę i węgiel.
  6. Przygotowanie do wdrożenia wyników badawczej fazy projektu.

Metody określania cech drzewostanu, biomasy i węgla będą wykorzystane w planowaniu urządzeniowym i modyfikacji procedur pomiarowych oraz analitycznych zawartych w „Instrukcji urządzania lasu”.

Wdrożenie wyników przyczyni się do:

– skrócenia czasu prac urządzeniowych, zwłaszcza inwentaryzacji miąższości drzewostanu,

– większej dokładności w obliczaniu bilansu CO2, biomasy, wielkości etatów,

– określenia miąższości i cech taksacyjnych dla dowolnego obszaru pokrytego lasem,

– obniżenia kosztów prac urządzeniowych.

Zakres uczestnictwa IBL

Instytut Badawczy Leśnictwa jest liderem konsorcjum powołanego do realizacji projektu. Jest także wykonawcą niektórych zadań.

Wykonawcy projektu

Instytut Badawczy Leśnictwa (Lider), Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Wydział Leśny Szkoły Główne Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Instytut Technologii Drewna, Instytut Geodezji i Kartografii.

Partnerzy

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Instytut Dendrologii PAN, Instytut Technologii Drewna, Instytut Geodezji i Kartografii, Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Translate »