Sposób zagospodarowania drzewostanu a zmienność genetyczna odnowień naturalnych buka (Fagus sylvatica L.)

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.01.2013 - 31.12.2016

Nr umowy

Źródło finansowania

MNiSW

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Lasów Górskich IBL

Kierownik projektu

Dr inż. Elżbieta Chomicz

Opis projektu

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.) należy do głównych gatunków lasotwórczych w regionach górskich w Polsce. Najczęstszym sposobem zagospodarowania drzewostanów bukowych jest rębnia częściowa, wykorzystująca odnowienie naturalne powstające w następstwie celowo wykonywanych cięć stopniowo zmniejszających zwarcie drzewostanu. Rębnia częściowa zapewnia dobre warunki rozwoju odnowienia bukowego, jednocześnie brak jest informacji na temat wpływu tego sposobu zagospodarowania na strukturę genetyczną powstałego młodego pokolenia drzewostanu. Celem badań jest określenie wpływu sposobu zagospodarowania drzewostanu na zmienność genetyczną odnowień naturalnych oraz sposób przekazu informacji genetycznej pomiędzy pokoleniami w drzewostanach bukowych. Badaniami zostaną objęte 3 drzewostany zagospodarowane rębnią częściowa oraz 3 drzewostany o charakterze pierwotnym stanowiące fragmenty dawnej Puszczy Karpackiej. Za pomocą jądrowych markerów mikrosatelitarnych DNA zostaną określone parametry struktury genetycznej populacji rodzicielskich i potomnych poszczególnych drzewostanów. Porównanie parametrów genetycznych drzewostanów zagospodarowanych z drzewostanami o charakterze pierwotnym wskaże czy użytkowanie drzewostanów rębnią częściową w znaczący sposób modyfikuje naturalny przebieg procesów związanych z reprodukcją drzewostanów bukowych.

Badania pozwolą określić czy zmienność genetyczna odnowień naturalnych powstałych w wyniku stosowania rębni częściowej różni się istotnie od stwierdzonej w drzewostanach o charakterze pierwotnym. Celem dodatkowym jest rozpoznanie struktury genetycznej, zakresu zmienności genetycznej i systemu kojarzenia w drzewostanach bukowych o charakterze naturalnym. Badania pozwolą określić optymalny sposób zagospodarowania drzewostanów bukowych w kontekście zachowania leśnych zasobów genowych oraz dostarczą nowej wiedzy na temat przepływu genów oraz sposobu kojarzenia w drzewostanach bukowych.

Cele projektu

Celem badań w projekcie jest określenie wpływu sposobu zagospodarowania drzewostanu na zmienność genetyczną odnowień naturalnych buka. W badaniach zostaną uwzględnione 2 sposoby zagospodarowania drzewostanów tj. rębnia częściowa oraz bierna ochrona w rezerwacie przyrody. Zaplanowane badania pozwolą określić czy zmienność genetyczna odnowień naturalnych powstałych w wyniku stosowania rębni częściowej różni się istotnie od stwierdzonej w drzewostanach o charakterze pierwotnym. Celem dodatkowym jest rozpoznanie struktury genetycznej, zakresu zmienności genetycznej i systemu kojarzenia w drzewostanach bukowych o charakterze naturalnym. Badania pozwolą określić optymalny sposób zagospodarowania drzewostanów bukowych w kontekście zachowania leśnych zasobów genowych oraz dostarczą nowej wiedzy na temat przepływu genów oraz sposobu kojarzenia w drzewostanach bukowych.

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Lasów Górskich IBL oraz Laboratorium Biologii Molekularnej IBL.

Wykonawcy projektu

Partnerzy

Translate »