Standardowe koszty jednostkowe w systemie finansowym Lasów Państwowych

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.05.2014 - 30.11.2017

Nr umowy

Źródło finansowania

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL

Kierownik projektu

Dr hab. Janusz Kocel

Opis projektu

Do podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych niezbędne są wzorcowe (standardowe) koszty, które odzwierciedlają wielkości uzyskiwane przez jednostki średnie charakteryzujące się określonymi cechami. Standardowe koszty jednostkowe zostaną opracowane dla następujących działów: odnowień i zalesień, poprawek i uzupełnień, pielęgnowania lasu, ścinki i wyrobu sortymentów, zrywki drewna, ochrony przed zwierzyną, ochrony lasu przed czynnikami szkodotwórczymi, melioracji agrotechnicznych, utrzymania obiektów leśnych (infrastruktury) ogólnego przeznaczenia, ochrony przeciwpożarowej lasu. Na podstawie badań przeprowadzonych w kilku cyklach rocznych dokonane zostanie sprawdzenie i weryfikacja metod określania standardowych kosztów jednostkowych odnowień i zalesień, poprawek i uzupełnień, pielęgnowania lasu, ścinki i wyrobu sortymentów oraz zrywki drewna, opracowanych w ramach tematu badawczego BLP-376 pt. „Opracowanie standardowych kosztów jednostkowych wybranych prac z zakresu działalności podstawowej nadleśnictw”.

Wśród wymienionych prac istotne znaczenie będzie miała standaryzacja kosztów ponoszonych przez nadleśnictwa na ochronę przed zwierzyną. Wnikliwa analiza efektywności i konieczność jej standaryzacji podyktowane są ponoszeniem w ostatnich latach przez wiele nadleśnictw w kraju znacznych kosztów – nieuzasadnionych zarówno z punktu widzenia stanu liczebnego zwierzyny, jak i występujących szkód w drzewostanach. Do standaryzacji kosztów jednostkowych ochrony lasu przed czynnikami szkodotwórczymi zostanie wykorzystany opracowany „zintegrowany wskaźnik zagrożenia zasobów leśnych nadleśnictwa”. Wielkość tego wskaźnika, określona dla każdego nadleśnictwa w kraju, będzie wyznaczać możliwy do zaakceptowania poziom kosztów ponoszonych przez nadleśnictwo.

Cele projektu

Celem projektu badawczego jest opracowanie i wdrożenie do systemu finansowego Lasów Państwowych standardowych kosztów jednostkowych wybranych prac z zakresu działalności podstawowej nadleśnictw.

W ramach niniejszego projektu zostaną opracowane również standardowe koszty jednostkowe innych prac z zakresu działalności podstawowej nadleśnictw, tj. ochrony przed zwierzyną, ochrony lasu przed czynnikami szkodotwórczymi, melioracji agrotechnicznych, utrzymania obiektów leśnych (infrastruktury) ogólnego przeznaczenia, ochrony przeciwpożarowej lasu. W celu określenia standardowych kosztów jednostkowych ochrony przed zwierzyną dokonane zostanie grupowanie nadleśnictw pod względem racjonalnego, w danych warunkach, rozmiaru grodzenia upraw, uwzględniające wielkość szkód łowieckich wyrządzanych przez zwierzynę, stan zwierzyny płowej, rodzaje upraw chronionych.

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL.

Wykonawcy projektu

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

Charakter udziału w realizacji tematu

1. Janusz Kocel Dr hab. Kierownik projektu
2. Ryszard Kwiecień Dr inż. Współautor
3. Wojciech Młynarski Mgr inż. Współautor

Partnerzy

Translate »