SUMFOREST

    

Rodzaj projektu

Międzynarodowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.11.2014 - 31.12.2017

Nr umowy

Grant Agreement No. 606803

Źródło finansowania

European Union Seventh Framework Programme FP7

Kwota finansowania

83 781,00 €

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtshaft (BMLFUW), Austria

Kierownik projektu

dr inż. Adam Kaliszewski

Opis projektu

SUMFOREST jest projektem typu ERA-NET, służącym zacieśnienie współpracy naukowo-badawczej na terenie Europy. W szczególności projekty ERA-NET służą:

  • systematycznej wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy krajami członkowskimi UE;
  • identyfikacji i analizie wspólnych tematów strategicznych;
  • opracowaniu możliwości wspólnych działań między programami narodowymi i regionalnymi w celu transnarodowego otwarcia infrastruktury;
  • wypracowaniu i realizacji wspólnie finansowanych ponadnarodowych instrumentów wspierających badania naukowe (np. konkursów lub programów).

Uczestnikami projektów ERA-NET są instytucje realizujące programy finansowania badań naukowych w poszczególnych państwach europejskich, tj. instytucje odpowiedzialne za określenie, finansowanie lub zarządzanie programami badawczymi na poziomie krajowym lub regionalnym. Instytucje te mogą udzielić innym podmiotom stosownego pełnomocnictwa do realizacji projektu. W Polsce instytucją w zakresie badań leśnych jest Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. W styczniu 2013 r. DGLP udzieliła Instytutowi Badawczemu Leśnictwa pełnomocnictwa do realizacji wszystkich zadań przewidzianych dla instytucji z Polski w ramach projektu SUMFOREST.

Cele projektu

Ogólnym celem projektu SUMFOREST jest wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy krajami europejskimi członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie badań leśnych, służąca optymalizacji wpływu wyników naukowych na politykę leśną i praktykę gospodarczą w skali Unii Europejskiej i państw z nią sąsiadujących.

Główne cele projektu SUMFOREST są następujące:

  • harmonizacja i wzmocnienie koordynacji badań naukowych w zakresie leśnictwa i polityki leśnej,
  • integracja i lepsze wykorzystanie potencjału badawczego w przedmiotowym zakresie,

rozszerzenie Europejskiego Obszaru Badawczego (ERA) na Federację Rosyjską i kraje Partnerstwa Wschodniego.

Charakterystyka projektu

Realizacja projektu SUMFOREST odbywać się będzie w podziale na pakiety robocze i zadania.

Pakiet

Tytuł

Jednostka wiodąca

WP 1 Koordynacja i zarządzanie BMLFUW
WP 2 Rozpoznanie programów i potencjału badawczego FORMAS
WP 3 Rozpoznanie strategii, polityk oraz potrzeb w zakresie wiedzy i informacji EFI
WP 4 Działania strategiczne MMM
WP 5 Wspólne badania i konkursy na projekty badawcze BLE
WP 6 Współpraca międzynarodowa IBL
WP 7 Rozpowszechnianie wyników projektu ECOFOR

Schematycznie strukturę projektu przedstawiono poniżej.

wp-1-sumforest

Zakres uczestnictwa IBL

IBL uczestniczy we wszystkich pakietach roboczych projektu. Ponadto jest liderem w obszarze współpracy z Federacją Rosyjską i krajami Partnerstwa Wschodniego (WP 6 – Współpraca międzynarodowa). Celem pakietu 6 jest:

  • rozpoczęcie aktywnej współpracy z Rosją i krajami Partnerstwa Wschodniego, służącej scharakteryzowaniu ich potencjału badawczego i strategicznych priorytetów w zakresie badań leśnych (w kontekście ich ram polityki leśnej), co stanowić będzie podstawę do przyszłej wspólnej działalności badawczej;
  • określenie, w ramach interaktywnego procesu, wspólnych dla Unii Europejskiej oraz Rosji i krajów Partnerstwa Wschodniego priorytetów badawczych dotyczących trwałej gospodarki leśnej;
  • podjęcie starań zmierzających do uruchomienia wspólnego konkursu na projekty badawcze, obejmującego kraje UE oraz Rosję i kraje Partnerstwa Wschodniego;
  • włączenie wyników strategicznego planu obejmującego priorytety badań leśnych w krajach basenu Morza Śródziemnego do szerszych strategii i polityk o zasięgu paneuropejskim.

Wykonawcy projektu

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi
ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn
tel. 22 7150 662
fax. 22 7153 837

Dr inż. Adam Kaliszewski – kierownik projektu
Dr inż. Michał Kalinowski – wykonawca

Partnerzy

Nr Nazwa Akronim Kraj
1 The Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management BMLFUW Austria
2 European Forest Institute EFI organizacja międzynarodowa, Finlandia
3 Nordic Forest Research SNS Szwecja
4 Federal Ministry of Food and Agriculture BMEL Niemcy
5 Federal Office for Agriculture and Food BLE Niemcy
6 Ministry of Agriculture and Forestry MMM Finlandia
7 The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning FORMAS Szwecja
8 The National Institute for Agricultural and Food Research and Technology INIA Hiszpania
9 ECOFOR GIP-Groupement d’Interet Public Ecosystemes Forestiers ECOFOR Francja
10 Research Council of Norway RCN Norwegia
11 Instytut Badawczy Leśnictwa IBL Polska
12 Ministy of Agricultural Food and Forestry Mipaaf Włochy
13 Ministry of Education, Science, and Sport of the Republic of Slovenia MIZS Słowenia
14 Ministry of Agriculture, Forestry and Food of the Republic of Slovenia MAFF Słowenia
15 Federal Office for the Environment FOEN Szwajcaria
16 Democritus University of Thrace DUTH Grecja
17 Ministry of Environment Energy and Climate Change YPEKA Grecja
18 Department of Agriculture, Food and the Marine DAFM Irlandia
19 Ministry of Environment of the Republic of Lithuania MERL Litwa
20  Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences LAAFS Łotwa
21 Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic MPRV SR Słowacja
22 Forestry Commission Research Agency FCRA UK
23 Ss. Cyrill and Methodius University in Skopje – Faculty of Forestry UKIM Republika Macedonii
24 Federal Office and Research Centre for Forests BFW Austria
25 Tapio Finlandia
26 The National Institute of Agricultural Economics INEA Włochy
27 National Forest Centre Słowacja

Spodziewane praktyczne efekty projektu

Spodziewane efekty realizacji projektu na poziomie międzynarodowym i krajowym obejmują:

1. Rozpoznanie programów badawczych i potencjału naukowego w Polsce oraz w Federacji Rosyjskiej i wybranych krajach Partnerstwa Wschodniego, a także rozpoznanie i analiza strategii, polityk i potrzeb w tym zakresie.
Realizacja projektu umożliwi dokonanie przeglądu i charakterystyki potencjału w zakresie badań naukowych i realizowanych projektów badawczych, związanych ze zrównoważonym i wielofunkcyjnym leśnictwem oraz strategii, polityk i potrzeb w tym zakresie.

2. Poprawa koordynacji badań naukowych na poziomie krajowym i międzynarodowym (UE i kraje Europy Wschodniej).
Efekt ten zostanie osiągnięty na podstawie przeprowadzonego rozpoznania realizowanych projektów badawczych, poprzez promocję wymiany informacji, rozwoju wspólnej wizji i planu badań strategicznych między partnerami i stronami zainteresowanymi projektem SUMFOREST.

3. Zdobycie nowej wiedzy i innowacji w drodze międzynarodowej współpracy badawczej.
W ramach projektu SUFOREST zostaną przeprowadzone innowacyjne, zintegrowane działania badawcze w celu efektywnego rozwiązywania problemów i wyzwań stojących przed gospodarką leśną (poprawa koordynacji i osiągnięcie masy krytycznej w oparciu o realizowane krajowe programy badawcze, działania i organizacje naukowe).

4. Długoterminowy wkład w budowę Europejskiego Obszaru Badawczego (ERA).
Działania w ramach projektu SUMFOREST będą koordynowane z innymi projektami ERA-NET, takimi jak Platforma KBBE, FORESTERRA, ERA-CAPS, CIRCLE II WWN+,RUS i RUS+. Planowana jest bliska współpraca z Platformą Edukacyjną NETWATCH, a także takimi inicjatywami europejskimi jak JPI FACCE, JPI Water, Trees4future, STAR Tree, Newforex, projektami FP7 i akcjami COST (FP903, FP1001, FP1103, FP1106 i FP1201)

5. Wkład w tworzenie spójniejszych ram wewnętrznych polityki leśnej.
Efektem projektu SUMFOREST będzie: a) lepsze zrozumienie, jaki jest wpływ na zrównoważoną gospodarkę leśną i wielofunkcyjne leśnictwo polityk UE w takich obszarach jak rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, środowisko, przemysł, rynek, energia, zmiany klimatyczne, gospodarka wodna, transport; b) wzmocnienie współpracy naukowej w celu wsparcia wdrożenia nowej Strategii Leśnej EU i celów unijnej strategii Europa 2020.

6. Umiędzynarodowienie europejskich badań naukowych.
W projekcie SUMFOREST współpraca międzynarodowa zajmuje bardzo ważne miejsce. Projekt będzie służył jako instrument przy wdrażaniu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, a konkretnie – rozszerzaniu Europejskiego Obszaru Badawczego (ERA) na Rosję, kraje Partnerstwa wschodniego, obszaru śródziemnomorskiego oraz rejonu Bałkanów. Priorytetem strategicznym projektu jest wzmocnienie współpracy naukowej z Federacją Rosyjską.

Translate »