WALTER (Leonardo da Vinci)

     

Rodzaj projektu

Międzynarodowy

Status projektu

Zakończony

Okres realizacji

01.10.2005 - 30.09.2007

Nr umowy

Źródło finansowania

Kwota finansowania

Beneficjent

Koordynator / komórka wiodąca

Kierownik projektu

Opis projektu

WALTER jest projektem pilotażowym realizowanym w ramach II etapu programu Leonardo da Vinci (2000-2006)

Cele projektu

Celem projektu jest stworzenie systemu nauczania w zakresie gospodarki wodnej wykorzystującego możliwości, jakie dają połączenia internetowe. W szczególności zakres nauczania ma objąć zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej i innych katastrof powodowanych przez wodę oraz zagadnienia odbudowy krajowych zdolności retencyjnych. Ideą projektu jest opracowanie takiego systemu nauczania, który w sytuacjach kryzysowych pozwoli na szybką wymianę informacji między krajami i umożliwi szybkie opracowanie wspólnej strategii przeciwdziałania klęskom powodowanym przez wodę.

Charakterystyka projektu

Zakres projektu obejmuje:

1. Stworzenie efektywnej informatycznej infrastruktury nauczania opartej na ICT (Information and Communications Technology) i zawierającej się w Virtual Learning Environment.

2. Opracowanie sześciu tematycznych modułów nauczania:

– hydrologia i zastosowanie zasobów wodnych;

– użytkowanie i ochrona zasobów wodnych;

– zintegrowane gospodarowanie zasobami wodnymi;

– siedliska wodne, ich dynamika i rewitalizacja;

– ochrona przed powodzią i ograniczanie szkód;

– naturalne i antropogeniczne ekosystemy mokradłowe i ich zrównoważone użytkowanie.

3. Ocenę modułów nauczania.

4. Przeprowadzenie kursów online z opracowanych modułów, mające na celu przetestowanie możliwości, kompatybilności i poprawności stworzonego systemu.

5. Przeprowadzenie kursów w opracowanej technologii dla potencjalnych użytkowników systemu: administracja państwowa, zarządy wodne, studenci szkół wyższych, itp.

Zakres uczestnictwa IBL

1. Kontrolowanie i monitorowanie powstawania programów i materiałów nauczania w ramach 6 modułów.

2. Skomentowanie materiałów nauczania i włącznie uwag partnerów do programów nauczania.

3. Ocena materiałów nauczania.

4. Obrady Komitetu Koordynującego w Debreczynie.

5. Spotkanie grup roboczych na Uniwersytecie w Nitrze.

6. Spotkanie w sprawie przeprowadzenia pilotażowych kursów online dotyczących ochrony przeciwpowodziowej i odnawiania zdolności retencyjnych.

7. Testowanie kursu online: „Hydrologia i zastosowanie zasobów wodnych”.

8. Testowanie kursu online: „Użytkowanie i ochrona zasobów wodnych”.

9. Testowanie kursu online: „Zintegrowane gospodarowanie zasobami wodnymi”.

10. Testowanie kursu online: „Siedliska wodne, ich dynamika i rewitalizacja”.

11. Testowanie kursu online: „Ochrona przed powodzią i ograniczanie szkód”.

12. Testowanie kursu online: „Naturalne i antropogeniczne ekosystemy mokradłowe i ich zrównoważone użytkowanie”.

13. Spotkanie podsumowywujące kursy online, Uniwersytet w Brnie.

14. Obrady Komitetu Koordynującego na Uniwersytecie Hohenheim.

15. Przeprowadzenie wybranych kursów online dla potencjalnych grup zainteresowań.

16. Opracowanie strategii rozwoju i udostępniania powstałych systemów nauczania online.

17. Udział w specjalistycznych konferencjach.

Wykonawcy projektu

Zakład Siedliskoznawstwa, Pracownia Gospodarki Wodnej
ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn
tel. + 48 22 7150 535
fax. + 48 22 7150 539
dr inż. Andrzej Boczoń

Partnerzy

Rola* Nr Partner Akronim Kraj/Miejscowość
K 1. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre SPU Słowacja, Nitra
P 2. Mendelova zemědělská a lesnícka univerzita MZLU Czechy, Brno
P 3. Povodí Labe, státni podnik, PLA Czechy, Hradec Králove
P 4. Ingenieurbübo Winkler und Partner GmbH IWP Niemcy, Sztutgart
P 5. Universität Hohenheim UH Niemcy, Sztutgart
P 6. Debreceni Egyetem UNIDEB Węgry, Debreczyn
P 7. Vituki Consult Rt – Environmental and Water Management Consultants VITUKI CONSULT RT Węgry, Budapeszt
P 8. Instytut Badawczy Leśnictwa IBL Polska, Sękocin Stary
P 9. Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego SGGW Polska, Warszawa
P 10. Slovenská technická univerzita v Bratislave STU Słowacja, Bratysława
P 11. Slovenský vodohospodársky podnik SVP Słowacja, Banská Štiavnica
*K – koordynator, P – partner
Translate »