Weryfikacja istniejących zasięgów występowania głównych lasotwórczych gatunków drzew w Polsce na podstawie nowych badań

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

23.02.2011 - 31.12.2014

Nr umowy

Źródło finansowania

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL

Kierownik projektu

Dr inż. Jan Łukaszewicz

Opis projektu

W ostatnim czasie wprowadzono rozróżnienie 3 kategorii zasięgów występowania gatunków: potencjalnych, optymalnych i rzeczywistych. Zasięg gatunku zmienia się w czasie i jest zjawiskiem dynamicznym kształtowanym głównie przez klimat i zjawiska ewolucyjno-genetyczne. Różnego rodzaju czynniki, w tym przez ostatnie tysiąclecia także działalność człowieka, modelują zasięgi rzeczywiste w stosunku do potencjalnych. W związku z tym wydaje się konieczna weryfikacja „naturalnych” zasięgów występowania lasotwórczych gatunków drzew uwzględnianych w praktyce gospodarczej.

Ogólny zakres działalności w projekcie obejmuje:

  • analizę literatury dotyczącej zasięgów wybranych gatunków lasotwórczych drzew w Polsce,
  • badania genetyczne populacji wybranych gatunków drzew,
  • badania żywotności i zdrowotności wybranych gatunków drzew w granicach zasięgu,
  • na granicy zasięgu i poza granicami,
  • badania przyrostowe,
  • badania klimatyczne i analizy zmian klimatu i mikroklimatu,
  • określenie możliwości i stopnia naturalnego odnawiania się drzew na granicach i poza granicami zasięgów,
  • określenie stopnia wpływu człowieka i gospodarki leśnej na rzeczywiste zasięgi drzew na terenie Polski,
  • opracowanie przebiegu rzeczywistych, optymalnych i potencjalnych zasięgów występowania głównych lasotwórczych gatunków drzew w Polsce.

Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie rzeczywistych, optymalnych i potencjalnych zasięgów występowania głównych lasotwórczych gatunków drzew w Polsce na podstawie dotychczasowych i nowych badań.

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL, Zakładu Ekologii Lasu IBL, Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL oraz Zakładu Lasów Naturalnych IBL.

Wykonawcy projektu

 

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

Charakter udziału w realizacji tematu

1. Jan Łukaszewicz Dr inż. Kierownik projektu
2. Grzegorz Jakubowski Mgr inż. Wykonawca
3. Szymon Krajewski Mgr inż. Wykonawca
4. Małgorzata Sułkowska Dr Wykonawca
5. Piotr Zajączkowski Mgr inż. Wykonawca
6. Dorota Dobrowolska Dr hab inż. Wykonawca
7. Grażyna Olszowska Dr Wykonawca
8. Grzegorz Zajączkowski Dr inż. Wykonawca
9. Rafał Paluch Dr hab Wykonawca
10. Marcin Mionskowski Mgr inż. Wykonawca
11. Piotr Wrzesiński Mgr inż. Wykonawca

Partnerzy

Translate »