Wpływ warunków pogodowych w okresie kwitnienia i zawiązywania nasion oraz okresu ich przechowywania na wrażliwość potomstwa dębu szypułkowego na wybrane czynniki stresowe

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.01.2014 - 30.09.2017

Nr umowy

Źródło finansowania

IBL

Kwota finansowania

Beneficjent

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL

Kierownik projektu

Dr inż. Szymon Jastrzębowski

Opis projektu

W projekcie zostanie podjęta próba poznania dystrybucji metylacji DNA, w procesach rozwojowych dębu, w reakcji na bodźce środowiskowe. Badania przeprowadzone zostaną w dwóch wyłączonych drzewostanach nasiennych dębu szypułkowego zlokalizowanych w dwóch krainach przyrodniczo – leśnych o odmiennych warunkach pogodowych okresu kwitnienia i dojrzewania nasion. Badana będzie, podczas realizacji projektu, dystrybucja metylacji w genomie dębu i ich wpływ na ekspresję ważnych cech jakościowych. Uwarunkowania pogodowe procesów reprodukcyjnych będą monitorowane w wytypowanych drzewostanach z wykorzystaniem rejestratorów temperatury, wilgotności powietrza i podokapowych pluwiometrów. W okresie wegetacyjnym w obu drzewostanach przeprowadzone zostaną oceny intensywności kwitnienia i obradzania w celu określenia średnich wartości obu cech. W każdym z drzewostanów wytypowane zostanie jedno drzewo modelowe najlepiej reprezentujące drzewostany pod względem zdolności reprodukcyjnych. Z wytypowanych drzew zostaną zebrane nasiona, które posłużą do założenia doświadczenia w kontrolowanych warunkach kiełkowania i wzrostu siewek. Część nasion poddana zostanie przechowywaniu przez okres jednego roku. Ta część nasion posłuży do założenia drugiego cyklu doświadczenia w kontrolowanych warunkach kiełkowania i wzrostu siewek. Zebrane nasiona poddane zostaną analizie metylacji DNA.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zbadanie wpływu czynników pogodowych w okresie kwitnienia i zawiązywania nasion na wrażliwość potomstwa na wybrane czynniki stresowe.

Szczegółowymi celami projektu są:

  • poznanie wpływu temperatury, wilgotności powietrza i opadów atmosferycznych w okresie poprzedzającym okres wegetacyjny i w okresie wegetacyjnym na intensywność kwitnienia, wytwarzanie nasion dębu szypułkowego;
  • analiza jakości nasion w świetle warunków pogodowych, długości okresu wegetacyjnego i pochodzenia drzew;
  • poznanie dystrybucji miejsc destylacji DNA w nasionach wytworzonych pod wpływem zróżnicowanych warunków obradzania;
  • analiza cech morfometrycznych siewek wyhodowanych z nasion powstałych w odmiennych warunkach okresu wegetacyjnego;
  • poznanie plastyczności fenotypowej siewek (dystrybucji miejsc metylacji DNA) do stresowych warunków wzrostu (temperatura i wilgotność podłoża);
  • określenie wpływu okresu przechowywania nasion na trwałość zmian wzorców metylacji DNA w nasionach i siewkach

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL.

Wykonawcy projektu

Lp. Imię i nazwisko Tytuł naukowy Charakter udziału w realizacji tematu
1. Szymon Jastrzębowski Dr inż. Kierownik projektu
2. Iwona Szyp-Borowska Dr inż. Wykonawca
3. Marcin Klisz Dr inż. Wykonawca

Partnerzy

Translate »