Wsparcie dla czasopism naukowych (Leśne Prace Badawcze)

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

10.04.2019 r. - 31.12.2020 r.

Nr umowy

Program w ramach pomocy de minimis, umowa Nr 68/WCN/2019/1

Źródło finansowania

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kwota finansowania

120 000,00 PLN

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Informacji Naukowej i Promocji

Kierownik projektu

dr Danuta Lotz

Opis projektu

Projekt „Wsparcie dla czasopism naukowych” dotyczy czasopism naukowych, które nie zostały ujęte w żadnej z następujących międzynarodowych baz: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index.

Czasopisma objęte pomocą w ramach programu otrzymały wsparcie finansowe ze strony MNiSW oraz zostały umieszczone w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów (artykuły naukowe publikowane w tych czasopismach będą uwzględniane przy ewaluacji działalności naukowej).

W wyniku programu Leśne Prace Badawcze / Forest Research Papers uzyskały dofinansowanie w kwocie 120 000,00 zł i 20 pkt. w wykazie czasopism MNiSW.

Cele projektu

Celem projektu jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających wejście czasopisma w międzynarodowy obieg naukowy oraz popularyzacja polskiej nauki.

Charakterystyka projektu

W ramach realizacji programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” redakcja zamierza przygotować do publikacji 80 artykułów naukowych (każdy po około 20 stron, strona 1800 znaków ze spacjami).

Artykuły są publikowane w dwóch językach: polskim w wersji papierowej i elektronicznej (możliwość dotarcia najnowszych wyników badań do praktyków leśnych w terenie oraz dbałość o polską terminologię leśną zgodnie z zaleceniami Rady Języka Polskiego) oraz angielskim w wersji elektronicznej (umiędzynarodowienie polskich badań naukowych). Artykuły są tłumaczone na język angielski, a następnie są weryfikowane przez native speakerów pracowników naukowych. PDF-y artykułów uzupełniane są o metadane umożliwiające efektywną indeksację w przeglądarkach internetowych. Są one promowane za pośrednictwem: strony internetowej czasopisma – https://www.ibles.pl/web/lesne-prace-badawcze; profilu tytułu na łamach portalu wydawnictwa De Gruyter – www.degruyter.com/search?q1=Forest+Research+Papers&searchBtn= (artykuły w języku angielskim), repozytoriów naukowych, na portalu społecznościowym Academia.edu.

W celu popularyzacji każdego numeru periodyku informacje o ukazaniu się nowego numeru LPB/FRP wysyłane są za pośrednictwem newslettera do ponad 3000 adresatów – pracowników naukowych ośrodków akademickich polskich i zagranicznych. Baza adresowa jest wciąż aktualizowana i uzupełniana, by informacje docierały do grupy docelowej.

Artykuły są upowszechniane w trybie otwartego dostępu zgodnie z harmonogramem wydania poszczególnych numerów, czyli marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień, w sposób bezpłatny (z wyłączeniem druku kolorowych rycin, wersja kolorowa ryciny on-line bezpłatna) i bez technicznych ograniczeń.

W czasopiśmie wykorzystuje się cyfrowe identyfikatory dokumentów elektronicznych (DOI – Digital Object Identifier) i unikalne identyfikatory naukowców (ORCID – Open Researcher and Contributor ID), będących autorami zamieszczanych w czasopiśmie artykułów naukowych. Ponadto przyjęto i stosuje się zasady etyki zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

W redakcji kwartalnika wdrożono, zgodnie z trendami światowymi, system Editorial Manager do zarządzania pracą redakcji oraz profesjonalny system antyplagiatowy iThenticate.

Zakres uczestnictwa IBL

Wykonawcy projektu

Partnerzy

Translate »