Zestaw do pomiarów fotosyntezy i powierzchni aparatów fotosyntetycznych

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

- 31.12.2021

Nr umowy

7164/IA/SN/2021

Źródło finansowania

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Kwota finansowania

504 121zł

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Kierownik projektu

Dr hab. inż. Marzena Niemczyk

Opis projektu

W wyniku złożonego w 2020 r. wniosku w ramach postępowania konkursowego zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.); art. 365 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2021, poz. 478, z późn. zm.); Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową, oraz na podstawie informacji Ministra Edukacji i Nauki z dnia 01.07.2021 r. nr 7164/IA/SN/2021, Instytutowi Badawczemu Leśnictwa została przyznana dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową.

Cele projektu

Głównym celem projektu „Zestaw do pomiarów fotosyntezy i powierzchni aparatów fotosyntetycznych” jest wyposażenie Instytutu Badawczego Leśnictwa w aparaturę umożliwiającą wykonywanie badań reakcji fizjologicznej drzew na stresy środowiskowe zarówno w warunkach kontrolowanych jak i bezpośrednio w środowisku leśnym.

Charakterystyka projektu

Koncepcja projektu dotyczy umożliwienie prowadzenia badań parametrów reakcji ekofizjologicznej drzew w szczególności powiązanych z fenotypową plastycznością na stres jak i ich reakcją długookresową spowodowaną adaptacją na poziomie ewolucyjnym. Parametry mierzone przez Zestaw takie jak intensywność fotosyntezy (asymilacja netto: Anet), przewodnictwo szparkowe (gs), fotosyntetyczny współczynnik wykorzystania wody (WUE), maksymalna wydajność kwantowa fotosystemu II (Fv/Fm), niefotochemiczny współczynnik tłumienia fluorescencji chlorofilu (NPQ) wskaźnik transportu elektronów (ETR) oraz morfometryczne (powierzchnia liści) i powiązanie tych parametrów z produkcyjnością drzewa bądź całego ekosystemu leśnego w odpowiedzi na warunki stresowe np. stres suszy są ważną miarą reakcji roślin na ich środowisko, zwłaszcza w zmieniającym się klimacie. Wykorzystanie aparatury badawczej pozwoli na znaczące wzbogacenie dotychczasowego zakresu analiz koncentrujących się na zmienności między- i wewnątrzpopulacyjnej drzew leśnych o analizy ekofizjologiczne. Określenie najważniejszych parametrów fizjologicznych i morfologicznych w adaptacji drzew do warunków stresu np. suszy, zweryfikowanie odziedziczalności cech, wybór cech adaptacyjnych o wysokiej odziedziczalności będzie mogło być wykorzystane do wspomagania programów selekcyjnych drzew leśnych o komponent odporności na stresy środowiskowe w zmieniającym się klimacie.

Zakres uczestnictwa IBL

Zakupienie aparatury naukowo-badawczej oraz jej zainstalowanie w budynku Instytutu w Sękocinie Starym.

Wykonawcy projektu

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

dr hab. inż. Marzena Niemczyk (koordynator)

Partnerzy

Translate »