Znaczenie lasów i gruntów z roślinnością leśną w pochłanianiu i magazynowaniu CO2 w ramach nowej strategii leśnej UE 2030 oraz pakietu ustaw „Gotowi na 55”

                 

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

07.12.2023-12.12.2025

Nr umowy

1853/2023/Wn50/NE-PR/D

Źródło finansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kwota finansowania

1 080 000

Beneficjent

Konsorcjum Instytutu Badawczego Leśnictwa, Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego oraz Przedsiębiorstwa Państwowego pn. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Geomatyki

Kierownik projektu

Emilia Wysocka-Fijorek

Opis projektu

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano 7 grudnia 2023 roku umowę o dofinansowanie w formie dotacji realizacji ekspertyzy pn. „Znaczenie lasów i gruntów z roślinnością leśną w pochłanianiu i magazynowaniu CO2 w ramach nowej strategii leśnej UE 2030 oraz pakietu ustaw „Gotowi na 55””.

Ekspertyza realizowana będzie w latach 2023-2025 przez Konsorcjum Instytutu Badawczego Leśnictwa, Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Przedsiębiorstwa Państwowego pn. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej ze środków NFOŚiGW w ramach programu „Wsparcie Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie realizacji polityki klimatycznej Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”.

Realizacja ekspertyzy pozwoli w sposób optymalny skoordynować działania instytucji związanych z monitorowaniem i raportowaniem z zakresu leśnictwa, będącego jednym z istotniejszych elementów sektora użytkowania gruntów i opracować wkład do krajowego systemu raportowania emisji i pochłaniania CO2.

Realizowana przez Konsorcjum ekspertyza skupia się wokół analiz i opracowań realizujących potrzeby bieżącego wsparcia DLŁ MKiŚ. Zakres przedmiotowy tematu, obejmuje zarówno kwestie analiz danych jak i ewentualnej weryfikacji danych źródłowych wytworzonych na potrzeby szacunków emisyjnych sektora LULUCF, jak również przygotowania ewentualnych wytycznych w zakresie wykorzystywanych metod szacunków i związanych z nimi wskaźników emisyjnych (przeliczeniowych).
W związku z wejściem w życie pakietu „Gotowi na 55”, a także mając na względzie złożoność tematyki związanej z gruntami leśnymi, stanowiącej pewne wyzwanie wokół dyskusji nad przyszłością sektora LULUCF, szczególnie w kontekście poziomu partycypacji tego sektora w wypełnianiu celu redukcyjnego EU względem emisji g.c., określonego w ramach Europejskiego prawa o klimacie, opracowania w zakładanym zakresie – wykonane przez Zespół mogą stanowić ważny element w zakresie właściwej oceny danych emisyjnych dla sektora LULUCF, jak również, z wykorzystaniem danych pomocniczych, przyczyniać się do ewentualnej, aczkolwiek prawnie wymaganej mitygacji emisji w pozostałych sektorach gospodarki.

Cele projektu

Ocena potencjału mitygacyjnego sektora LULUCF, lub chociażby elementów tego sektora, tj. gruntów leśnych i związanych z nimi przekształceń, względem bilansów emisyjnych generowanych holistycznie, bądź częściowo w sektorze jest podstawowym elementem strategicznym wobec kluczowych zadań służących osiągnięciu zakładanego w Europejskim prawie o klimacie celu redukcji g.c.. Zarówno mechanizm generowania jednostek pochłaniania, jak również opracowanie optymalnej metody kalkulacji danych emisyjnych jak i danych źródłowych dla sektora LULUCF, jest jednym z kluczowych zadań i efektów zgłoszonej ekspertyzy.

Charakterystyka projektu

Wyniki ekspertyzy skierowane będą głównie do instytucji rządowych oraz zarządzających gruntami leśnymi i docelowo mogą być wykorzystywane przy podejmowaniu strategicznych decyzji odnośnie możliwości pochłaniania węgla w sektorze leśnym. Warto zwrócić uwagę, iż informacje w tym zakresie stanowić mogą podstawę metodyczna do rozważenia w zakresie pozycji negocjacyjnej instytucji rządowych, przyjmowana wobec dyskusji nad pakietem „Gotowi na 55”.

Zakres uczestnictwa IBL

Wykonawcy projektu

Konsorcjum Instytutu Badawczego Leśnictwa, Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Przedsiębiorstwa Państwowego pn. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Partnerzy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Translate »