Budowa nowego Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów wraz trzyletnią obsługą informatyczną

                 

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.07.2021 - 30.06.2025

Nr umowy

456/2021/Wn50/NE-PR/D

Źródło finansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej

Kwota finansowania

1 715 300,00 PLN

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL

Kierownik projektu

dr inż. Józef Piwnicki

Opis projektu

Ze względu na występującą coraz częściej awaryjność stworzonego w 2007 r. oprogramowania umożliwiającego funkcjonowanie Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów, istnieje pilna potrzeba opracowania nowego oprogramowania, zapewniającego działanie baz danych o pożarach lasów i innych obszarów naturalnych. Nowe oprogramowanie będzie uwzględniać dotychczasowe funkcjonalności systemu i jednocześnie zapewni sprawną jego pracę, dzięki zastosowaniu najnowszych technologii i rozwiązań informatycznych.

Cele projektu

Celem przedsięwzięcia będzie opracowanie nowego Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasu i zapewnienie jego funkcjonowania po wdrożeniu nowego systemu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

 • przygotowanie dokumentacji analityczno-technicznej,
 • budowę nowego KSIPL,
 • testowanie nowego oprogramowania oraz wprowadzenie wymaganych modyfikacji,
 • szkolenia użytkowników systemu.

W celu zapewnienia sprawnego działania nowego KSILP zostanie zapewniona trzyletnia obsługa informatyczna obejmująca:

 • aktualizację oprogramowania systemowego oraz serwerów aplikacyjnych i bazodanowych,
 • usługę monitoringu i zapewnienia ciągłości działania systemu,
 • usługę backupów wraz z przechowywaniem kopii zapasowych w archiwum.

Charakterystyka projektu

Nowy KSIPL ma zawierać funkcjonalności obecnie działającego KSIPL, dostępnego na stronie internetowej pod adresem http://bazapozarow.ibles.pl/ibl_ppoz/faces/index.jsp, z wykorzystaniem najnowszych technologii i rozwiązań.

System ma się składać z poniższych modułów biznesowych:

 • modułu zarządzania użytkownikami systemu, z uwzględnieniem zakresu dostępu do danych;
 • modułu raportowania, do obsługi wszystkich dostępnych w systemie raportów, z możliwością projektowania Ad Hoc nowych raportów z zakresu dostępnego modelu danych zdefiniowanego w bazie danych;
 • modułu meldunków, do prezentowania danych wyświetlanych na mapach, obsługi procesu rejestrowania nowych zgłoszeń, ich edycji lub usuwania;
 • modułu importu danych, do obsługi importu danych z zewnętrznych źródeł (Państwowej Straży Pożarnej oraz Systemu Informatycznego Lasów Państwowych);
 • modułu mapowego, opartego na autorskich usługach sieciowych, z wykorzystaniem OpenLayers oraz systemu OpenStreetMaps, w którym zostaną zaimplementowane podstawowe zestawy map nowego KSIPL;
 • modułu monitoringu zdarzeń, tj. logowania do systemu, monitów zmian, informacji o importach danych z zewnętrznych usług;
 • usługi WS SILPDataImport, do automatycznego zasilania danymi z meldunków o pożarach zaimportowanymi z SILP;
 • usługi WS DataExport, do udostępniania danych w formie ShapeFile lub GML, dla potrzeb zewnętrznych systemów.

Budowa nowego KSIPL będzie składała się z czterech etapów:

 1. Przygotowanie dokumentacji analityczno‐technicznej, opisującej wymagania nowego KSIPL, uwzględniającego dotychczasowe funkcjonalności systemu, jak i nowe.
 2. Oprogramowanie określonych w dokumentacji analityczno‐technicznej funkcjonalności systemu, z wykorzystaniem najnowszych technologii (biblioteki, komponenty oraz usługi sieciowe).
 3. Wdrożenie nowego KSIPL na przygotowanej infrastrukturze sieciowo‐serwerowej, jego dostrojenie i poprawne skonfigurowanie, z uwzględnieniem nadania odpowiednich ról i uprawnień wszystkim użytkownikom systemu.

Prace powdrożeniowe – szkolenia z funkcjonowania nowego KSIPL dla administratorów, pracowników Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych oraz parków narodowych.

Zakres uczestnictwa IBL

Instytut Badawczy Leśnictwa jest głównym wykonawcą i koordynatorem prac w ramach projektu

Wykonawcy projektu

Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasów:

dr inż. Józef Piwnicki (koordynator)

dr hab. inż. Ryszard Szczygieł

mgr inż. Bartłomiej Kołakowski

mgr inż. Mirosław Kwiatkowski

Partnerzy

W trakcie wyboru.

Translate »