Dynamika wybranych gatunków zoocenozy na podstawie długoletnich obserwacji prowadzonych w Puszczy Białowieskiej

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

11.03.2011 - 31.12.2015

Nr umowy

Źródło finansowania

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Ekologii Lasu IBL

Kierownik projektu

Dr Jakub Gryz

Opis projektu

Puszcza Białowieska jako pozostałość ostatnich na niżu europejskim lasów naturalnych o charakterze pierwotnym stanowi zarówno istotny punkt odniesienia dla nowoczesnego leśnictwa, jak i niezastąpiony poligon badawczy. Jednym z najważniejszych elementów wyróżniających ją spośród innych lasów Europy jest zachowana ciągłość naturalnych procesów a także unikalne bogactwo organizmów związanych z drzewostanami starymi (w tym w fazie rozpadu), oraz z obfitym występowaniem martwego drewna. Są to te grupy gatunków, których występowanie w lasach gospodarczych jest bądź znacznie ograniczone, bądź wręcz niemożliwe. Jednocześnie Puszcza Białowieska stanowi unikalny obszar, na którym możemy obserwować naturalne procesy rządzące dynamiką populacji zwierząt kopytnych, które mają niebagatelny wpływ na kształtowanie się zbiorowisk leśnych.

Dostępność wieloletnich ciągów danych dotyczących różnych elementów fauny (bezkręgowców, nietoperzy, kopytnych) w uzupełnieniu o nowe informacje pozwolą na powiązanie ich występowania i dynamiki z różnymi parametrami środowiskowymi i procesami przyrodniczymi, gospodarczymi itp.

Cele projektu

Końcowym efektem projektu będzie wypracowanie zaleceń i wytycznych dostosowujących gospodarkę leśną w Puszczy Białowieskiej do uwarunkowań wynikających z konieczności ochrony występujących na jej terenie gatunków „naturowych” oraz uwzględniających dynamikę wybranych procesów przyrodniczych. Dotyczy to zwłaszcza gatunków „puszczańskich”, na które działalność człowieka może mieć negatywny wpływ. Pozwoli to na doskonalenie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie Puszczy Białowieskiej oraz na innych obszarach cennych przyrodniczo. Projekt przyczyni się również do wypracowania skuteczniejszych metod ochrony tych wyspecjalizowanych organizmów w ich naturalnym środowisku oraz pozwoli w lepszym stopniu chronić niektóre gatunki również w lasach gospodarczych.

Wyniki badań dotyczących liczebności populacji i struktury płci zwierząt kopytnych w Puszczy Białowieskiej będą przedstawiane corocznie, w czasie narad łowieckich przed ustaleniem planów pozyskania zwierząt łownych, a więc już w trakcie realizacji projektu będzie on dostarczał dane gotowe do praktycznego zastosowania przez miejscowe nadleśnictwa.

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Ekologii Lasu IBL, Zakład Lasów Naturalnych IBL oraz Zakład Ochrony Lasu IBL.

Wykonawcy projektu

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

Charakter udziału w realizacji tematu

1.

Jakub Gryz

Dr

Kierownik projektu

2.

Aleksander Rachwald

Dr

Wykonawca

3.

Jerzy Gutowski

Prof. dr hab inż.

Wykonawca

4.

Cezary Bystrowski

Dr inż.

Wykonawca

Partnerzy

Translate »