EFFMIS

       

Rodzaj projektu

Międzynarodowy

Status projektu

Zakończony

Okres realizacji

01.11.2010 - 31.10.2012

Nr umowy

Źródło finansowania

Kwota finansowania

Beneficjent

Koordynator / komórka wiodąca

Uniwersytet Zachodniej Macedonii, Grecja

Kierownik projektu

Opis projektu

Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C w 3. celu polityki spójności Unii Europejskiej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Priorytet: 2. Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku
Podtemat: Ryzyko naturalne i technologiczne (w tym zmiany klimatyczne)

Cele projektu

Celem projektu jest zebranie dobrych praktyk (DP) dotyczących wykorzystywanych systemów informacyjnych do wczesnego wykrywania pożarów lasu, skutecznego ich gaszenia, szacowania szkód oraz sposobów odnawiana spalonych lasów. Poprzez wymianę dobrych praktyk między regionami biorącymi udziałami w projekcie wzmocni się ich pozycja i zdolność do lepszej realizacji strategii lizbońskiej i goeteborskiej, dotyczącej ochrony środowiska naturalnego i zmniejszania emisji dwutlenku węgla.

Charakterystyka projektu

Metodologia projektu EFFMIS zakłada osiągnięcie głównego celu projektu, to jest transfer, w formie regionalnych planów operacyjnych, wcześniej zidentyfikowanych dobrych praktyk do programów funduszy strukturalnych w regionach pragnących usprawnić swoją ochronę przeciwpożarową, wykorzystując technologie teleinformatyczne (ICT). Każdy region opracuje własny regionalny plan operacyjny, który będzie podpisany przez właściwą zarządzającą władzę. Regionalne plany operacyjne będą końcowym wynikiem wyboru i postępowania transferowego. Między innymi, w ciągu dwóch lat trwania projektu:

  • zostaną zorganizowane 3 sesje szkoleniowe,
  • odbędzie się 5 wizyt naukowych,
  • zostanie zorganizowanych 9 warsztatów związanych z transferem doświadczeń,
  • będzie miało miejsce 9 wymian pracowników,
  • zostanie opracowanych 9 regionalnych planów operacyjnych,
  • zostanie opracowany jeden ogólnokształcący poradnik.

Zakres uczestnictwa IBL

Komponent 1. Zarządzanie i koordynacja.
Komponent 2. Komunikacja i rozpowszechnianie informacji.
Komponent 3. Wymiana doświadczeń.

Wykonawcy projektu

1)    dr inż. Józef Piwnicki (komponenty 1-3),
2)    dr hab. Ryszard Szczygieł (komponenty 2-3),
3)    mgr inż. Mirosław Kwiatkowski (komponenty 2-3),
4)    mgr inż. Bartłomiej Kołakowski (komponenty 2-3),
5)    Alina Klimczyk (komponenty 1-2),
6)    prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki (komponenty 2-3),
7)    inż. Ewelina Wójcik (komponent 1),
8)    mgr Iwona Gogolińska (komponent 1).

Partnerzy

 

Rola* Nr Partner Akronim Kraj/miejscowość
K 1. Uniwersytet Zachodniej Macedonii UWM Grecja
P 2. Helleńskie Ministerstwo Środowiska, Energii i Zmiany Klimatu HMEECC Grecja
P 3. Uniwersytet Patras UP Grecja
P 4. Ośrodek Badawczy San Marco – Uniwersytet Rzymski „La Sapienza” CRPSM Włochy
P 5. Uniwersytet Coventry UC Wielka Brytania
P 6. Agencja Wykonawcza ds. Leśnictwa EFA Bułgaria
P 7. Instytut Badawczy Leśnictwa IBL Polska
P 8. Instytut Leśnictwa w Kownie FI Litwa
P 9. Urząd Miejski Baiao BAIAO Portugalia
P 10. Słoweński Instytut Leśnictwa SFI Słowenia
P 11. Centrum Usługowe Przemysłu Drzewnego i Leśnictwa Kastylia-León CESFOR Hiszpania

*K – koordynator, P – partner

Translate »