EnviLink – międzynarodowa platforma wymiany doświadczeń młodych naukowców w badaniach przyrodniczych

   

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

02.11.2023 r. - 02.06.2024 r.

Nr umowy

KONF/SN/0177/2023/01

Źródło finansowania

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Kwota finansowania

210 650,00 zł

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Geomatyki

Kierownik projektu

dr Maciej Lisiewicz

Opis projektu

Projekt finansowany w ramach modułu „Wsparcie konferencji naukowych” programu „Doskonała Nauka II” ogłoszonego przez Ministra Edukacji i Nauki.

Cele projektu

Celem konferencji jest aktywizacja i konsolidacja środowiska młodych naukowców w zakresie nauk leśnych, geoinformacji, ochrony przyrody, ekologii i gospodarki przestrzennej. Wymiana doświadczeń pomiędzy naukowcami z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych może pomóc w przyszłości w stworzeniu zespołów badawczych o interdyscyplinarnej charakterystyce. Grupę docelową stanowią studenci oraz młodzi naukowcy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668). Tematyka konferencji obejmuje zastosowanie systemów informacji przestrzennej, w wyżej wymienionych dziedzinach i dyscyplinach ze szczególnym naciskiem na badania środowiska leśnego.

Charakterystyka projektu

Pierwsza edycja konferencji „EnviLink – międzynarodowa platforma wymiany doświadczeń młodych naukowców w badaniach przyrodniczych”, planowana jest na maj 2024 r. Idea jaka przyświeca jej organizacji to stworzenie wydarzenia, które integrowałoby i konsolidowało środowisko młodych naukowców w Polsce i zagranicą, było miejscem prezentacji własnych doświadczeń badawczych, omówienia możliwości i barier rozwoju młodych naukowców oraz wskazania kierunków dalszej kariery naukowej. Konferencja ma być miejscem budowy sieci kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować stworzeniem interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Planowane jest również zorganizowanie warsztatów, które mają za cel podniesienie kwalifikacji młodych naukowców. Tematyka konferencji przeznaczona jest dla studentów i młodych naukowców prowadzących badania w zakresie dyscyplin naukowych: nauki leśne oraz nauki o Ziemi i środowisku. W ramach konferencji EnviLink, przewidziane zostały sesje plenarne o tematyce ogólnej mającej na celu przedstawienie doświadczeń młodych naukowców w realizacji badań naukowych w jednostkach poza granicami naszego kraju. W tych sesjach referaty zostaną wygłoszone przez zaproszonych prelegentów z zagranicy. Przewidziane zostały także sesje tematyczne, które choć przedstawiać będą badania naukowe w różnych dyscyplinach nauki, to przedmiotowo są ze sobą ściśle powiązane. Elementem łączącym poszczególne sesje będzie wykorzystanie szerokorozumianych systemów informacji geograficznej (GIS) we wskazanych obszarach. Poprzez GIS rozumiemy swoistego rodzaju platformę do gromadzenia, zarządzania i analizowania danych przestrzennych. Tego rodzaju systemy wykorzystywane są obecnie w większości dziedzin życia. W badaniach środowiskowych dane przestrzenne wykorzystywane są m.in. do modelowania wpływu zmian klimatu na ekosystemy, oceny stanu ekosystemów czy też w analizach miejskiej powierzchniowej wyspy ciepła. Badania z wykorzystaniem GIS prowadzone są głównie przez zespoły interdyscyplinarne. Wiele opracowanych modeli i narzędzi z powodzeniem znajduje swoje zastosowanie w systemach podejmowania decyzji na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej oraz pozostałych jednostek państwowych. Dlatego też zbudowanie platformy wymiany doświadczeń między naukowcami w tym zakresie, może zaowocować istotnymi badaniami i wdrożeniami w przedmiotowym zakresie.

Zakres uczestnictwa IBL

Instytut Badawczy Leśnictwa jest głównym podmiotem realizującym projekt.

Wykonawcy projektu

dr Maciej Lisiewicz

dr inż. Mariusz Ciesielski

dr inż. Miłosz Mielcarek

dr inż. Miłosz Tkaczyk

mgr inż. Małgorzata Białczak

mgr Ewa Kłopocka

Partnerzy

Translate »