EVOLTREE (6. PR)

    

Rodzaj projektu

Międzynarodowy

Status projektu

Zakończony

Okres realizacji

01.04.2006 - 30.09.2010

Nr umowy

Źródło finansowania

Kwota finansowania

Beneficjent

Koordynator / komórka wiodąca

Institut National de la Recherche Agronomique – INRA (Krajowy Instytut Badań Rolniczych – INRA), Bordeaux, Francja

Kierownik projektu

Opis projektu

Sieć Doskonałości (NoE) o zasięgu europejskim, realizowana w ramach 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej, priorytet 6.3. Zmiany Globalne i Ekosystemy.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zmniejszenie skali fragmentaryzacji badań naukowych w Europie w dziedzinie genomiki ekosystemów lądowych poprzez utworzenie z grupy instytucji biorących udział w projekcje wspólnej platformy badawczej. Współdziałanie wyspecjalizowanych multidyscyplinarnych grup badawczych pozwoli prowadzić duże projekty z dziedziny genomiki, które do realizacji wymagają kosztownego wyposażenia.

Główne cele projektu to:

– zmniejszenie fragmentaryzacji badań naukowych w Europie w dziedzinie genomiki ekosystemów lądowych;

– restrukturyzacja europejskich badań w zakresie genomiki ekosystemu;

– upowszechnianie i promowanie wysokiego poziomu w dziedzinie badań nad bioróżnorodnością ekosystemów lądowych;

– popieranie mobilności naukowców i organizacja szkoleń pracowników naukowych;

– integracja uczestników poprzez wdrożenie spójnej struktury zarządzania.

Charakterystyka projektu

Projekt stawia sobie ambitne cele do osiągnięcia. Zawiera część integracyjną, badawczą oraz działalność informacyjną i szkoleniową, w ramach której wiedza zespołu będzie przekazywana do praktyki (ryc. 1).

evolTree

Ryc. 1. Schemat działań w sieci EVOLTREE.

Zasadniczą ideą projektu jest spojrzenie na procesy zachodzące w ekosystemach leśnych z perspektywy genetyki. Pozwoli to naukowcom przewidzieć jak lasy będą reagować na przyszłe globalne zmiany środowiska powodowane m.in. zmianami klimatu i presją cywilizacyjną. Aby zrozumieć funkcje pełnione przez lasy, złożone ekosystemy, oraz zmiany w nich zachodzące i mechanizmy odpowiedzialne za procesy adaptacji i zachowania bioróżnorodności, wymagane jest przeprowadzenia kompleksowych badań. Tego właśnie ma dokonać interdyscyplinarna sieć naukowców EVOLTREE, która łączy specjalistów w dziedzinie genomiki, genetyki leśnej i ekologii (ryc. 2). Naukowcy sieci EVOLTRE współdziałają ze sobą, aby identyfikować i poznawać geny o znaczeniu adaptacyjnym w celu oceny ich znaczenia w procesach, jakie zachodzą u roślin drzewiastych i w ekosystemach leśnych. Badaniami zostaną objęte również organizmy towarzyszące drzewom leśnym, m.in. owady i grzyby mikoryzowe.

evolTree

Ryc. 2. Główne naukowe dyscypliny i tematy badań w EVOLTREE.

Świadomość, że ochrona różnorodności biologicznej jest podstawową potrzebą społeczeństwa wzrosła znacznie w ostatnich latach, a zwłaszcza od czasu podpisania Konwencji o Różnorodności Biologicznej (CBD) w 1992. Bioróżnorodność jest jednym z kluczowych elementów w zdolności przystosowawczej organizmów i ekosystemów do zmieniających się warunków środowiskowych. Pojęcie bioróżnorodności jest szerokie i obejmuje ekosystem, gatunek i zróżnicowanie genetyczne w ramach gatunku. Zmienność na poziomie DNA odgrywa ważną rolę w możliwościach dostosowania się organizmów do zmian środowiskowych.

Jedną z intensywnie rozwijających się gałęzi genetyki jest „Genomika”. Jest to dziedzina biologii molekularnej zajmująca się poznaniem i analizą genomów różnych gatunków i osobników. Wyróżnia się genomikę strukturalną badającą strukturę i organizację genomu oraz genomikę funkcjonalną badającą funkcję poszczególnych elementów genomu, w tym związków pomiędzy poszczególnymi genami oraz mechanizmami regulującymi ekspresję genomu. Również w badaniach leśnych w ostatniej dekadzie genomika stała się zaawansowanym narzędziem badawczym, używanym do poznania zróżnicowania genetycznego na poziomie wyrafinowanych analiz genów. Popularność zyskuje tzw. genomika populacyjna, gdzie wiedza na temat funkcjonowania genomów i ich zmienności zyskuje wymiar populacyjny, co pozwala na prowadzenie badań porównawczych pomiędzy budową DNA (sekwencją nukleotydów), a zmiennością cech ilościowych. Sieć EVOLTREE zamierza zastosować tę technikę w połączeniu z tradycyjnymi metodami używanymi do opisu zmienności, w celu opisu struktury i badania procesów zachodzących w populacjach. Wyniki badań pomogą opracować sposoby efektywnej ochrony różnorodności ekosystemów lądowych i zapewnić ich trwałość. Sieć najpierw będzie badała zmienność genetyczną drzew. Następnie badania zostaną rozszerzone na owady i grzyby mikoryzowe oraz mechanizmy interakcji tych organizmów z drzewami. W zamierzeniach, sieć doskonałości EVOLTREE jest dopiero pierwszym krokiem do bardziej nadrzędnego celu, jakim jest zrozumienie dynamiki bioróżnorodności na poziomie ekosystemu poprzez zbadanie całego spektrum zmienności gatunkowej i ich wzajemnych interakcji z perspektywy genetyki.

W projekcje pojawia się nowa dyscyplina naukowa genomika ekosystemów, będąca syntezą genetyki, genomiki, ekologii i ewolucji w celu badania wpływu presji selekcyjnej środowiska i czynników biotycznych na organizmy, ale na poziomie genu w kontekście funkcjonowania całego ekosystemu. Badania prowadzone w projekcje będą w przyszłości mały wpływ na dalszy rozwój ekologii, genetyki, ekofizjologii, paleobiologii oraz stosowanie nowych rozwiązań w zakresie ochrony leśnych zasobów genowych i szeroko pojętej ochrony przyrody. Jednym z zasadniczych celów projektu jest zmniejszenie skali fragmentaryzacji badań naukowych w Europie. Projekt dąży do tego poprzez utworzenie wspólnej platformy badawczej w dziedzinie genomiki ekosystemów lądowych, a w szczególności ekosystemów leśnych. Służyć temu ma również popieranie mobilności naukowców i organizacja szkoleń pracowników naukowych. Mamy nadzieję, że po zakończeniu projektu efekty pracy EVOLTREE uwidaczniać się będą przez integrowanie grup badawczych z rozmaitych dyscyplin z multidyscyplinarnymi zespołami. Opracowane w projekcje procedury umożliwią dzielenie infrastruktury, przez co możliwe będzie wykonywanie własnych badań wykorzystując drogi sprzęt w innych jednostkach.

W projekcje EVOLTREE bierze udział 25 grup badawczych z 15 krajów europejskich.. Część grup reprezentują zespoły krajowe. Z Polski w projekcje uczestniczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) z Bydgoszczy, Instytut Badawczy Leśnictwa i Instytut Dendrologii PAN w Kórniku. Polskie instytucje działają w grupie, którą reprezentuje Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

Zakres uczestnictwa IBL

Instytut Badawczy Leśnictwa włączył się w badania z zakresu genetyki populacyjnej i genomiki ekosystemów leśnych, wykorzystując doskonale wyposażone laboratorium analiz DNA, jak również bogate doświadczenie zdobyte w opisie zmienności populacji metodami tradycyjnymi.

Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych IBL prowadzi prace w ramach 7 zadań:

IA2.2 – Bank genów

Udział w spotkaniach roboczych i opracowanie informacji dotyczących banków genów przydatnych w trakcie realizacji projektu.

IA2.3 – Powierzchnie badawcze

– wyznaczenie i opracowanie informacji dotyczących powierzchni badawczej w Polsce;

– utworzenie bazy danych z informacjami dotyczącej powierzchni;

– rozwój bazy danych GIS opartej na procedurach wykrywalności;

– instalacji stałych i dokładnych geograficznych punktów odniesienia;

– włączenie informacji z istniejących uprzednio lokalnych baz danych do bazy danych ISS;

– udostępnić informacje przez sieć Internet w łatwo dostępny sposób dla sieci EVOLTEE z poszanowaniem ogólno przyjętych praw zarządzania i udostępniania danych (prawa autorskie, prywatność danych itp.);

– przygotowywać szczegółowe informacje na konkretne życzenie naukowców prowadzących badania i szkolenia na ISS według przyjętych w sieci EVOLTREE zasad;

– organizowanie szkoleń dotyczących bazy danych na życzenie naukowców prowadzących badania;

– informowanie sieci EVOLTREE o ważnych wydarzeniach mających miejsce na ISS;

– przedstawiać naukowców prowadzących badania właścicielowi terenu.

JERA1.1 – Identyfikacja genów o znaczeniu ekologicznym

Udział w spotkaniach roboczych i uczestniczenie w planowanych badaniach.

JERA 3.3 – Analiza powiązań w ekosystemach lądowych

Dynamika i struktura populacji drzew w drzewostanach bukowych.

JERA 4.2 – Reakcja populacji na zmiany globalne

Badania procesów adaptacji w warunkach kontrolowanych – analiza reakcji wybranych pochodzeń sosny zwyczajnej na zmiany w środowisku na podstawie badań proweniencyjnych.

SEA2.2 – Upowszechnianie informacji i wiedzy wśród instytucji i podmiotów związanych z leśnictwem

Udział w spotkaniach roboczych.

SEA2.3 – Upowszechnianie informacji i wiedzy w społeczeństwie

Udział w spotkaniach roboczych.

Wykonawcy projektu

Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych
ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn
tel. 22 7150 470, fax. 22 7150 313

dr inż. Jan Kowalczyk
dr inż. Kazimierz Zajączkowski
dr Justyna Nowakowska
dr Małgorzata Sułkowska
mgr inż. Jan Matras
dr Iwona Szyp-Borowska

Partnerzy

Rola* Nr Partner Akronim Kraj/miejscowość
K P1a Institut National de la Recherche Agronomique INRA Bdx Francja, Bordeaux
ST P1b Institut National de la Recherche Agronomique INRA Avign Francja, Avign
ST P1c Institut National de la Recherche Agronomique INRA Nancy Francja, Nancy
ST P1d Institut National de la Recherche Agronomique INRA Orleans Francja, Orleans
ST P1e Institut National de la Recherche Agronomique INRA Evry Francja, Ery
ST P1f Institut National de la Recherche Agronomique INRA Nancy Francja, Nancy
P P2a Alterra – Wageningen University and Research Alterra Holandia, Wageningen
ST P2b Plant Research International – Applied Research Plant and Environment PRI Holandia, Wageningen
ST P2c Agro Food Innovations ARI Holandia, Wageningen
P P3 ARC Seibersdorf Research GmbH ARCS Austria, Wiedeń
P P4 Bundesforschungsanstalt für Forst und Holzwirtschaft BFAFH Niemcy, Hamburg
P P5a Consiglio Nazionale Ricerche CNR-IVG CNR Firenze Włochy, Rzym
ST P5b Consiglio Nazionale Ricerche CNR Porano Włochy, Rzym
P P6 Flanders Interuniversity Institute for Biotechnology VIB Belgja, Zwijnaarde
P P7 Geological Survey of Denmark and Greenland GEUS Dania, Kopenhaga
P P8 Georg-August Universität Göttingen UGOE Niemcy, Getynga
P P9 INRA Transfert IT Francja, Paryż
P P10 International Plant Genetic Resources Institute IPGRI Włochy, Rzym
P P11a Natural Environment Research Council CEH CEH Dorset Wielka Brytania, Dorset
ST P11b Natural Environment Research Council CEH CEH Oxford Wielka Brytania, Oxford
ST P11c Natural Environment Research Council CEH CEH Lanc Wielka Brytania, Lancaster
ST P11d Natural Environment Research Council CEH CEH Wielka Brytania, Edynburg
ST P11e Natural Environment Research Council CEH CEH Wielka Brytania, Banchory
P P12 Phillips University of Marburg UNI MAR Niemcy, Marburg
P P13 Swiss Federal Research Institute WSL WSL Szwajcaria, Birmensdorf
P P14 Technical University in Zvolen TUZVO Słowacja, Zwoleń
P P15 Technische Universität München TUM Niemcy, Monachium
P P16a Instituto Nacional de Investigacion y Technologia Agraria y Alimentaria INIA Hiszpania, Madryt
ST P16b Universidad Politécnica de Madrid ETSI Hiszpania, Madryt
ST P16c NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario NEIKER Hiszpania, Vitoria-Gasteiz
P P17 Università degli Studi di Udine INIUD Włochy, UDINE
P P18a Centre national de la recherche scientifique CNRS Orsay Francja, Paryż
ST P18b Centre national de la recherche scientifique CNRS Marseille Francja, Marsylia
ST P18c Centre national de la recherche scientifique CNRS Bordeaux1 Francja, Bordeaux
ST P18d Centre national de la recherche scientifique CNRS Montpellier Francja, Montpellier
ST P18e Centre national de la recherche scientifique CNRS Bordeaux2 Francja, Bordeaux
P P19 Umeå Plant Science Centre SLU Szwecja, Umeå
P P20a University of Bydgoszcz KWUB Polska, Bydgoszcz
ST P20b Instytut Badawczy Leśnictwa IBL Polska, Sękocin Stary
ST P20c Instytut Dendrologii PAN IDPAN Polska, Kórnik
P P21a University of Oulu UOULU Finlandia, Oulu
ST P21b Finnish Forest Research Institute METLA Finlandia, Vantaa
P P22 University of Southampton Soton Wielka Brytania, SOUTHAMPTON
P P23a University of West Hungary UWH Węgry, SOPRON
ST P23b Institute of Environmental Sciences OMMI Węgry, Budapeszt
ST P23c Forest Research Institute ERTI Węgry, Budapeszt
P P24 Upssala University UU Szwecja, Uppsala
P P25 Max Planck Gesellschaft Zur Foerderung Der Wissenschaften E.V. MPI-COE Niemcy, Monachium

* K – koordynator, P – partner, ST – strona trzecia

Translate »