Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2012-2016

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

28.03.2012 - 31.12.2016

Nr umowy

OR-2717-3/12

Źródło finansowania

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Ochrony Lasu IBL

Kierownik projektu

Dr inż. Tomasz Jabłoński

Opis projektu

Instytut Badawczy Leśnictwa od 1946 r. opracowuje corocznie krótkoterminową prognozę występowania szkodników, która zawiera aktualne informacje o stopniu zagrożenia lasów Polski przez poszczególne gatunki owadów i choroby infekcyjne. W tym czasie pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa opracowali i przekazali Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych ponad 65 opracowań omawiających problematykę występowania, zwalczania i prognozowania organizmów szkodliwych w lasach na terenie całego kraju.

Wymienione wyżej opracowania zawierają dane o powierzchni występowania i zwalczania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w nadleśnictwach każdego roku. Są one jedynymi w Polsce materiałami źródłowymi o znaczeniu historycznym, obrazującymi zmiany w zagrożeniu drzewostanów przez szkodliwe owady i choroby infekcyjne w poszczególnych latach.

Gromadzone od 1946 r. materiały dotyczące występowania i zwalczania szkodliwych owadów i patogenicznych grzybów stanowiły podstawę do opracowania trzech rejonizacji zagrożenia lasów Polski przez czynniki biotyczne: Numberg (1951), Koehler (1971) oraz Kolk, Sierota, Małecka (1990).

Powstające co roku opracowanie pt. „Krótkoterminowa prognoza …” jest powszechnie wykorzystywanym źródłem wiedzy zarówno w jednostkach organizacyjnych LP, jak również przez organy administracji krajowej, szkolnictwo oraz krajowe i zagraniczne jednostki badawcze

Cele projektu

Głównym celem projektu jest coroczne opracowywanie krótkoterminowej prognozy występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2012 – 2016.

Zakres prac obejmuje:

  • Coroczną aktualizację i analizę baz danych dotyczących występowania i zwalczania ważniejszych szkodników leśnych oraz chorób infekcyjnych w Polsce.
  • Konsultacje i porady w zakresie prognozowania występowania i zwalczania szkodliwych owadów leśnych.
  • Coroczne opracowanie krótkoterminowej prognozy występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce.
  • Opracowanie sprawozdania końcowego obejmującego wyniki badań z lat 2012-2016.

Charakterystyka projektu

Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce jest opracowywana corocznie na podstawie materiałów nadesłanych przez 17 regionalnych dyrekcji LP, 9 Zespołów Ochrony Lasu oraz materiałów własnych Zakładu Ochrony Lasu IBL zgromadzonych zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu.

Opracowywana prognoza będzie zawiera przede wszystkim informacje nt. występowania i zwalczania w roku poprzednim oraz prognozy występowania w roku następnym:

1. Szkodników owadzich z podziałem na:

– szkodniki korzeni drzew i krzewów leśnych,

– szkodniki upraw, młodników i drągowin,

– szkodniki pierwotne starszych drzewostanów iglastych i liściastych,

– szkodników wtórnych drzewostanów iglastych i liściastych.

2. Chorób infekcyjnych z podziałem na:

– choroby materiału sadzeniowego,

– choroby koron drzew,

– choroby kłód i strzał,

– choroby korzeni,

3. Szkód powodowanych przez zwierzynę.
4. Szkód abiotycznych o charakterze klęskowym.
5. Występowania nowych i mało poznanych organizmów szkodliwych.

W opracowywanej prognozie uwzględnione są również odrębne rozdziały dotyczące warunków pogodowych panujących w poprzednim roku oraz, ze względu na specyfikę regionu, zagrożenia lasów górskich i podgórskich.

Dodatkowo w ramach wnioskowanego tematu badawczego rozpoczęte zostaną pilotażowe prace nad średnioterminowym prognozowaniem gradacji foliofagów sosny na przykładzie brudnicy mniszki, która jest głównym szkodnikiem pierwotnym sosny i ma w Polsce największe znaczenie gospodarcze.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt realizowany w Zakładzie Ochrony Lasu we współpracy z Zakładem Gospodarki Leśnej Regionów Górskich i Zakładem Ekologii Lasu.

Wykonawcy projektu

Zakład Ochrony Lasu:

Dr inż. Tomasz Jabłoński – Kierownik projektu

Prof. dr hab. Andrzej Kolk – Wykonawca

Prof. dr hab. Zbigniew Sierota – Wykonawca

Dr hab. Lidia Sukovata – Wykonawca

Dr inż. Tomasz Jaworski – Wykonawca

Dr inż. Monika Małecka – Wykonawca

Dr inż. Radosław Plewa – Wykonawca

Dr inż. Alicja Sowińska – Wykonawca

Dr inż. Grzegorz Tarwacki – Wykonawca

Dr inż. Danuta Woreta – Wykonawca

Mgr inż. Aleksandra Rosa-Gruszecka – Wykonawca

Mgr inż. Hanna Szmidla – Wykonawca

Mgr inż. Robert Wolski – Wykonawca

Wojciech Janiszewski – Wykonawca

Danuta Smyklińska – Wykonawca

 

Zakład Lasów Górskich:

Dr hab. Wojciech Grodzki – Wykonawca

 

Zakład Ekologii Lasu:

Mgr inż. Marek Pudełko – Wykonawca

Partnerzy

Translate »