Leśne Centrum Informacji – platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego

Rodzaj projektu

Status projektu

Okres realizacji

01.09.2010 - 30.04.2014

Nr umowy

Źródło finansowania

Kwota finansowania

Beneficjent

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL

Kierownik projektu

Opis projektu

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.2. Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej, Poddziałanie 2.3.3. Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych,

w okresie 01.09.2010 – 30.04.2014r.

W ramach projektu LCI doprowadzono do:

 • zaprojektowania i zbudowania dedykowanego Systemu umożliwiającego gromadzenie, zabezpieczenie i udostępnienie wyników prac badawczych IBL różnym grupom odbiorców;
 • stworzenia narzędzi do konsolidacji, standaryzacji i integracja rozproszonych naukowych baz danych IBL (w ramach realizowanego Projektu zinwentaryzowano, zintegrowano, zmigrowano, zabezpieczono i udostępniono w Systemie LCI 49 naukowych baz danych);
 • zabezpieczenia i udostępnienia części zgromadzonych w IBL zasobów danych;
 • dostarczenia pracownikom IBL zaawansowanych narzędzi analitycznych, wspierających badania naukowe;
 • dostosowania struktury IT IBL do nowoczesnych standardów;
 • dostarczenia nowoczesnych narzędzi do zarządzania projektami i prowadzeniem biura projektu,
 • podniesienia (poprzez cykl szkoleń) kompetencji pracowników IBL z zakresu obsługi nowoczesnych narzędzi informatycznych;
 • zdobycia przez Instytut doświadczenia w zakresie realizacji dużych projektów współfinansowanych z UE.

W ramach projektu dostarczono do dyspozycji pracowników naukowych Instytutu Badawczego Leśnictwa, ponad 80 licencji różnego typu oprogramowania analitycznego.

Pozyskanie nowoczesnych narzędzi informatycznych umożliwia naukowcom zbieranie danych, prezentowanie wyników i prowadzenie zaawansowanych analiz, w tym:

 • przestrzennych z wykorzystaniem pełnego pakietu oprogramowania z rodziny ArcGIS;
 • statystycznych za pomocą narzędzi Statistica i kreatorów statystycznych;
 • wielowymiarowych, pochodzących z różnych źródeł danych wykorzystując Hurtownie Danych;
 • laboratoryjnych z wykorzystaniem narzędzi ProLab, Win Dendro, Conecco, Nicon i innych;
 • danych teledetekcyjnych z pomiarów laserowych przy pomocy tScan, pakietu TerraSolid;
 • modelowania danych – Enterprise Architect, Cad;
 • na urządzaniach przenośnych: ArcMap, TMap, kolektory IBL;
 • i wiele innych.

Dostęp do wiedzy zgromadzonej w LCI jest możliwy również poprzez stworzony podczas realizacji projektu: nowoczesny portal www IBL, Portal Mapowy, Geoportal, E-learning oraz Portal wewnętrzny z Centralnym Repozytorium Danych.

Cele projektu

Stworzenie kompleksowej platformy informatycznej służącej do składowania, przetwarzania, udostępniania i analiz danych oraz wyników prac badawczych z Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Charakterystyka projektu

Leśne Centrum Informacji to projekt innowacyjny, umożliwił IBL nowoczesny rozwój badawczy, w Instytucie Badawczym Leśnictwa od blisko 85 lat gromadzone są różne zasoby informacyjne, wyniki wieloletnich prac analitycznych oraz obserwacji badawczych, bazy danych. Unikatowe w skali europejskiej zbiory są jednym z cenniejszych zasobów Instytutu, najstarsze dane, o charakterze ciągłym, pochodzą z XIX wieku. Wiele zasobów dotyczy obszaru leśnego całej Polski.

W Leśnym Centrum Informacji każdy użytkownik może bez ograniczeń przeglądać informacje o zgromadzonych zbiorach. Informacja ta, w formie metadanych, dostępna jest bezpośrednio z poziomu wyszukiwarki strony www IBL, zaraz po tym jak naukowiec wprowadzi pierwsze informacje o swoich badaniach do Systemu.
Dostęp do danych, z badań zakończonych, możliwy jest dla wszystkich pracowników Instytutu bez ograniczeń, oraz po złożeniu wniosku, również dla innych zainteresowanych Odbiorców, dostęp możliwy z każdego miejsca w Instytucie Badawczym Leśnictwa.

Zakres uczestnictwa IBL

W pracach nad stworzeniem Systemu LCI w Instytucie Badawczym Leśnictwa pracowało blisko 118 pracowników Instytutu, w tym 84 pracowników naukowych.

Wykonawcy projektu

Ścisły Zespół Wykonawczy LCI tworzyli:

Lp. Imię i nazwisko Charakter udziału w realizacji tematu
1. Damian Korzybski Kierownik projektu
2. Ryszard Szczygieł Wykonawca, Przewodniczący Komitetu Sterującego
3. Ryszard Henicz Wykonawca
4. Dorota Grygoruk Wykonawca
5. Małgorzata Brzozowska Wykonawca
6. Marta Piwowarska Wykonawca
7. Anna Zawadzka Wykonawca
8. Maja Winnicka Wykonawca
9. Katarzyna Kreft Wykonawca
10. Marcin Mionskowski Wykonawca
11. Tomasz Jabłoński Wykonawca
12. Paweł Piwowarski Wykonawca
13. Jerzy Samojlik Wykonawca
14. Piotr Markiewicz Wykonawca
15. Miłosz Mielcarek Wykonawca
16. Jakub Lenart Wykonawca
17. Wojciech Duda Wykonawca
18. Andżelika Kruszewska Wykonawca
19. Karina Danielewicz Wykonawca
20. Iwona Królikowska Wykonawca
21. Katarzyna Kłos Wykonawca
22. Izabela Krzyżanowska Wykonawca
23. Wanda Marciszewska Wykonawca
24. Emilia Pękacka Wykonawca
25. Monika Wojewoda Wykonawca

Partnerzy

Translate »