Ocena skuteczności w ochronie lasu środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

17.12.2012 - 31.12.2017

Nr umowy

Źródło finansowania

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Ochrony Lasu IBL

Kierownik projektu

Prof. dr hab. Barbara Głowacka

Opis projektu

Prace badawcze prowadzone są przez 3 zakłady naukowe Instytutu Badawczego Leśnictwa: Zakład Ochrony Lasu, Zakład Ekologii Lasu i Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych. W 2005 r. pracownicy tych Zakładów zostali upoważnieni przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa do prowadzenia badań rejestracyjnych skuteczności środków ochrony roślin stosowanych w leśnictwie.

Program prac obejmuje:

  • Badania skuteczności nowych środków ochrony roślin, szczególnie insektycydów, fungicydów, herbicydów i repelentów. Wyniki badań będą stanowiły podstawę do ubiegania się o rejestrację nowych środków ochrony roślin dla leśnictwa i rozszerzą listę pestycydów dopuszczonych do stosowania w ochronie lasu.
  • Przegląd środków ochrony roślin, które wg najnowszych wymagań rozporządzenia UE 1107/2009 zostały w Polsce zarejestrowane dla rolnictwa, warzywnictwa i sadownictwa itp. Wyniki przeglądu będą stanowiły w uzasadnionych przypadkach podstawę do opracowania przez IBL dla DGLP wniosków (wraz z niezbędną dokumentacją) o tzw. zastosowanie małoobszarowe w leśnictwie, co pozwoli zwiększyć liczbę środków zalecanych w ochronie szkółek, upraw leśnych i plantacji nasiennych.
  • Opracowywanie co roku, a następnie aktualizowanie „Wykazu środków ochrony roślin zalecanych dla leśnictwa”, wraz z informacją nt. ich stosowania. Wykaz w formie elektronicznej jest zamieszczany na stronie internetowej DGLP. Opracowywany od lat przez IBL wykaz jest powszechnie wykorzystywany w jednostkach LP (rdLP, nadleśnictwa, zol), jako aktualne zalecenia dotyczące stosowania pestycydów w ochronie lasu.
  • Systematyczne śledzenie decyzji Komisji UE dotyczących wpisywania (w wyniku dalszego przeglądu) poszczególnych substancji aktywnych na listę dopuszczonych i listę zabronionych środków w celu uwzględnienia tych ustaleń w corocznym „Wykazie środków ochrony roślin zalecanych dla leśnictwa”.
  • Udzielanie pracownikom LP porad i konsultacji dotyczących interpretacji przepisów i stosowania środków ochrony roślin w zwalczaniu chorób i szkodników.

Uzyskane wyniki będą sukcesywnie wykorzystywane w celach rejestracji środków ochrony roślin dla potrzeb leśnictwa i wdrażane w praktycznej ochronie lasu. W każdym roku opracowane zostaną sprawozdania cząstkowe, a w ostatnim roku realizacji tematu zostanie przygotowane sprawozdanie końcowe z badań przydatności dla leśnictwa nowych środków ochrony roślin, przeprowadzonych w latach 2013-2017. Podczas realizacji przedstawionego programu prowadzona jest ścisła współpraca Zakładów IBL z Wydziałem Ochrony Lasu DGLP w celu ustalenia najpilniejszych kierunków prac i możliwości stosowania w leśnictwie pestycydów nowej generacji.

Cele projektu

Celem podjętych prac w projekcie jest:

  • zwiększenie liczby zarejestrowanych dla leśnictwa środków ochrony roślin (na podstawie badań skuteczności nowych fungicydów, insektycydów, herbicydów, repelentów) w celu ochrony produkcji szkółkarskiej oraz drzewostanów przed szkodliwymi owadami, patogenami, chwastami i szkodami powodowanymi przez ssaki;
  • wykorzystanie możliwości, jakie daje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r., a zwłaszcza art.40-42 (wzajemne uznawanie zezwoleń) oraz art. 51 (rozszerzenie zakresu zezwolenia na zastosowanie małoobszarowe) w celu skrócenia procedury rejestracji dla leśnictwa pestycydów zarejestrowanych do ochrony roślin w innych działach produkcji roślinnej lub dla leśnictwa w innych krajach;
  • udostępnianie pracownikom LP informacji nt. środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w leśnictwie oraz nt. zmian przepisów obowiązujących w UE, dotyczących ich stosowania.

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Ochrony Lasu IBL, Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL oraz Zakładu Ekologii Lasu IBL.

Wykonawcy projektu

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

Charakter udziału w realizacji tematu

1. Barbara Głowacka Prof. dr hab. Kierownik projektu
2. Iwona Skrzecz Dr hab. Współwykonawca
3. Cezary Bystrowski Dr inż. Współwykonawca
4. Alicja Sierpińska Dr Współwykonawca
5. Jan Łukaszewicz Dr. inż. Współwykonawca
6. Marek Pudełko Mgr inż. Współwykonawca
7. Aleksandra Rosa Mgr inż. Współwykonawca

Partnerzy

Translate »