Ocena stanu i zmian zasobów leśnych Polski według kryteriów i wskaźników opracowanych przez Forest Europe, UNECE i FAO na potrzeby raportowania międzynarodowego

     

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

24.07.2023 – 11.10.2024 r.

Nr umowy

DLŁ/5/2023

Źródło finansowania

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Kwota finansowania

300 000 zł

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi

Kierownik projektu

Dr inż. Marek Jabłoński

Opis projektu

Ekspertyza zlecona przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest kontynuacją cyklicznych prac wynikających z zobowiązań Polski w zakresie sprawozdawczości międzynarodowej do FAO i Forest Europe odnośnie zasobów leśnych i gospodarki leśnej w Polsce. W ramach ekspertyzy, na podstawie analizy wcześniejszych raportów i informacji dostępnych w statystyce publicznej, uzupełnionych o szacunki eksperckie, przygotowane zostaną propozycje danych krajowych z wyżej wymienionego zakresu.

Cele projektu

Przygotowaniu raportów krajowych z zakresu zasobów leśnych i gospodarki leśnej na potrzeby sprawozdawczości międzynarodowej do FAO (Global Forest Resources Assessment 2025) i FOREST EUROPE (State of Europe’s Forests 2025).

Charakterystyka projektu

Zgodnie z umową projekt jest realizowane w dwóch etapach, obejmujących następujący zakres prac:

Etap I – 2022 rok:

 1. Analiza poprzednich raportów krajowych sporządzonych na potrzeby ocen międzynarodowych w zakresie definicji, dotychczas zaraportowanych danych, trendów dotychczasowych zmian, prognoz i uwarunkowań zewnętrznych stanu lasów i zrównoważonej gospodarki leśnej oraz kompletności raportowania,
 2. Analiza dostępności danych na potrzeby raportowania międzynarodowego w polskiej statystyce publicznej i systemach informacyjnych administracji publicznej,
 3. Bieżące konsultacje z Departamentem Leśnictwa i Łowiectwa, w szczególności w zakresie wykonanych analiz dla poszczególnych grup wskaźników,
 4. Udział w spotkaniach międzynarodowych organizowanych dla krajowych korespondentów i dostawców danych przez FAO, EKG ONZ/FAO lub Forest Europe. Celem spotkań jest przeprowadzanie przez wykonawcę uzgodnień dotyczących ostatecznego kształtu raportów krajowych,
 5. Przygotowanie zestawu danych na potrzeby raportów na podstawie dotychczasowych ustaleń
  i wypracowanych rozwiązań, w tym opracowanie zasad generowania informacji w układzie sprawozdawczości międzynarodowej na postawie danych krajowych,
 6. Przygotowanie pisemnego sprawozdania w języku polskim, zawierającego podsumowanie prac wykonanych w I Etapie ekspertyzy.

Etap II – 2024 rok:

 1. Przygotowanie roboczych wersji raportów krajowych w języku angielskim,
 2. Udział w procesie recenzji raportów: wykonanie korekty na podstawie recenzji przedstawicieli EKG ONZ, FAO i Forest Europe oraz i przygotowanie końcowej wersji raportów,
 3. Bieżąca konsultacje z DLŁ poszczególnych etapów pracy, weryfikacja danych,
 4. Udział w spotkaniach międzynarodowych organizowanych dla krajowych korespondentów przez FAO, EKG ONZ/FAO lub Forest Europe. Celem spotkań jest przeprowadzanie przez wykonawcę uzgodnień dotyczących ostatecznego kształtu raportów krajowych,

Przygotowanie pisemnego sprawozdania, zawierającego podsumowanie prac wykonanych w obu etapach ekspertyzy, zawierające ostatecznie przekazane raporty w wersji angielskiej oraz zestawienie przekazanych danych w wersji polskiej.

Zakres uczestnictwa IBL

Instytut Badawczy Leśnictwa jest głównym wykonawcą i koordynatorem badań w ramach projektu.

Wykonawcy projektu

Zakład Zarzadzania Zasobami Leśnymi:

dr inż. Marek Jabłoński (koordynator)
dr hab. Adam Kaliszewski
dr inż. Piotr Budniak

Zakład Ekologii Lasu:

dr hab. Janusz Czerepko

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Partnerzy

Translate »