Określenie warunków przekształcania się pożaru pokrywy gleby w pożar całkowity w zależności od siedliskowych typów lasu, składu gatunkowego i wieku drzewostanu

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

15.04.2014 - 31.12.2016

Nr umowy

Źródło finansowania

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu

Kierownik projektu

Dr hab. Ryszard Szczygieł

Opis projektu

Od roku 2007 w Instytucie Badawczym Leśnictwa funkcjonuje Krajowy System Informacji o Pożarach Lasów, w którym gromadzone są dane o pożarach w lasach wszystkich form własności. Dla pożarów, które miały miejsce w Lasach Państwowych informacje te są bardzo szczegółowe i zawierają dane dotyczące drzewostanów objętych pożarem (typ siedliskowy lasu, skład gatunkowy, wiek, wysokość, zwarcie i budowę piętrową, rodzaj pokrywy, podszyt). W zbliżonym czasie została przeprowadzona automatyzacja pomiarów w punktach wykorzystywanych do prognozowania zagrożenia pożarowego lasu, dzięki czemu dostępne są dokładne dane o warunkach meteorologicznych występujących w trakcie pożarów lasu. Szczegółowa analiza danych zawartych w tych dwóch zbiorach będzie podstawą do opracowania algorytmów oceny warunków przekształcania się pożaru pokrywy gleby w pożar całkowity drzewostanu. Algorytmy te w połączeniu z danymi z leśnych map numerycznych pozwolą na dynamiczną, przestrzenną ocenę ryzyka możliwości rozprzestrzeniania się ognia i objęciem przez niego warstwy koron drzew. Pozwolą one również na rozwijanie narzędzi informatycznych do modelowania rozprzestrzeniania pożarów lasu, poprzez umożliwienie automatycznego doboru rodzaju pożaru w zależności od aktualnej sytuacji meteorologicznej jak i warunków drzewostanowych.

Cele projektu

Celem głównym jest analiza warunków drzewostanowych i meteorologicznych, wpływających na możliwość przekształcenia się pożaru pokrywy gleby w pożar całkowity drzewostanu.

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL.

Wykonawcy projektu

Dr hab. inż. Ryszard Szczygieł – Kierownik projektu
Mgr inż. Mirosław Kwiatkowski – Wykonawca
Dr inż. Józef Piwnicki – Wykonawca
Mgr inż. Bartłomiej Kołakowski – Wykonawca
Alina Klimczyk – Wykonawca

Partnerzy

Translate »