Określenie zdolności retencyjnych drzewostanów głównych gatunków lasotwórczych

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

07.02.2013 - 31.12.2016

Nr umowy

Źródło finansowania

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Ekologii Lasu IBL

Kierownik projektu

Dr inż. Andrzej Boczoń

Opis projektu

Badania prowadzone w projekcie obejmują poszczególne składowe ekosystemów leśnych. Rozpoznane zostaną właściwości retencyjne i zasoby wodne gleb leśnych, zmierzone zostanie zużycie wody przez drzewa oraz określona zostanie ta wielkości dla drzewostanów. Rozpoznaniu kilkoma metodami poddana zostanie intercepcja drzew i drzewostanów. Zostanie także podjęta próba określenia transpiracji dolnych warstw drzewostanu.

W badaniach zostaną zastosowane nowoczesne metody badawcze, takie jak: pomiar prędkości wody przepływającej w pniach drzew, modelowanie matematyczne procesu obiegu wody, określanie intercepcji w warunkach symulowanego opadu, zobrazowanie drzewostanu skaningiem laserowym w celu rozpoznania stopnia wypełnienia przestrzeni drzewostanu jako estymatora biomasy.

Badania są prowadzone w drzewostanach, które na podstawie cech drzewostanu uznane zostały za najbardziej typowe dla Polski, i które będą traktowane jako referencyjne. Na tej podstawie zostanie określona zmienność retencji wodnej powodowanej cechami drzewostanów. Zostanie określona aktualna oraz maksymalna retencja drzewostanów. Wykazany zostanie wpływ warunków meteorologicznych na wielkości zarówno retencji wodnej, potrzeb wodnych jak i obiegu wody w drzewostanach .Rozpoznanie zdolności retencyjnych oraz obiegu wody w takich drzewostanach umożliwi także zweryfikowanie metod obliczania parametrów wodnych drzewostanów i wskazania, jakie metody powinny być stosowane dla drzewostanów. Wykazane zostaną różnice między wielkościami potencjalnymi a rzeczywistymi np. ewapotranspiracji.

Poza elementami retencji związanej z obiegiem wody zostanie także określona ilość wody, która jest zatrzymana w drewnie drzew stojących w ujęciu kraju. Zostanie podjęta także próba określenia ilości wody, która jest potrzebna do „wyprodukowania” 1 m3 drewna typowych drzewostanów.

Cele projektu

Określenie zdolności retencyjnych drzewostanów głównych gatunków lasotwórczych poprzez rozpoznanie poszczególnych składowych obiegu wody w ekosystemach leśnych w aspekcie ochrony przed powodziami oraz prowadzenia gospodarki leśnej w warunkach występowania susz jako następstwa zmian klimatu.

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Ekologii Lasu IBL oraz Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL.

Wykonawcy projektu

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

Charakter udziału w realizacji tematu

1. Andrzej Boczoń Dr inż. Kierownik projektu
2. Michał Wróbel Mgr inż. Wykonawca
3. Anna Kowalska Mgr inż. Wykonawca
4. Magdalena Janek Dr inż Wykonawca
5. Małgorzata Dudzińska Dr inż Wykonawca
6. Lidia Śmierzyńska Wykonawca

Partnerzy

Katedra Inżynierii Leśnej UR w Krakowie,
Biuro Urządzania Lasu, oddz. w Białymstoku.

Translate »