Opracowanie programu integrowanej ochrony upraw sosnowych przed owadami i patogenami z uwzglednieniem systemu wspomagania decyzji (SWD)

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

16.04.2014 r. - 30.04.2018 r.

Nr umowy

ER-2717-9/14

Źródło finansowania

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Ochrony Lasu IBL

Kierownik projektu

Dr hab. Iwona Skrzecz

Opis projektu

Realizacja projektu przebiega dwukierunkowo.

W ramach pierwszego kierunku badań, porównywane są liczebności owadów, intensywność porażenia upraw przez patogeny grzybowe i określany jest rozmiar szkód powodowanych przez wymienione czynniki. Obserwacje prowadzone są w uprawach zakładanych na zrębach świeżych
i przelegujących (1 rok i 2 lata) chronionych przy użyciu 3 różnych metod (schemat).

zdjęcie

Ponadto analizowane są koszty zabiegów ochronnych na powierzchniach obserwacyjnych, co pozwala
na określenie efektywności ekonomicznej tych zabiegów oraz na ustalenie progów ekonomicznej szkodliwości owadów w uprawach.

Badania prowadzone w pierwszym kierunku zostaną wykorzystane w drugim kierunku badawczym do budowy Systemu Wspomagania Decyzji (SWD) ułatwiającego pracownikom LP  podjęcie decyzji o wyborze optymalnej metody ochronnej, z uwzględnieniem jej ekonomicznej opłacalności. Budowa SWD będzie obejmować 4 etapy (schemat).

zdjęcie

Wynikiem końcowym realizacji tematu będzie opracowanie integrowanej metody ochrony upraw sosnowych skutkującej ograniczeniem stosowania chemicznych pestycydów. Natomiast SWD będzie wspomagać i optymalizować podejmowanie decyzji dotyczących wykonania różnych zabiegów ochronnych.  Głównymi odbiorcami tej metody będą pracownicy nadleśnictw (użytkownicy końcowi), Zespołów Ochrony Lasu (ZOL) i Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) jako ewentualni współuczestnicy podejmowanych decyzji.

Cele projektu

Celem jest opracowanie integrowanej metody ochrony upraw leśnych opartej na:

  • profilaktycznych metodach hodowlanych zapobiegających masowym pojawom owadów,
  • traktowanych priorytetowo metodach mechanicznych i biologicznych oraz metodach chemicznych stosowanych wyłącznie w przypadkach zagrożenia trwałości upraw,
  • wieloetapowym Systemie Wspomagania Decyzji (SWD).

Efektem końcowym będzie opracowanie takiego postępowania ochronnego w uprawach leśnych,
które pozwoli na uzyskanie wysokiej skuteczności zabiegów przy ograniczeniu stosowania chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum.

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Uzyskane wyniki zostaną przedstawione w formie dokumentacji końcowej i wytycznych dla praktyki, a także publikacji naukowych i popularno-naukowych.
Ponadto staną się podstawą do opracowania rozpraw: doktorskiej – mgr Aleksandry Prokockiej
i habilitacyjnej dr. inż. Tomasza Jabłońskiego – pracowników Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL).

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt realizowany w Zakładzie Ochrony Lasu IBL we współpracy z mgr inż. Marcinem Mionskowskim z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL.

Wykonawcy projektu

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

Charakter udziału w realizacji tematu

 1.  Iwona Skrzecz  dr hab.  kierownik
 2.  Tomasz Jabłoński  dr inż.  wykonawca
 3.  Alicja Sowińska  dr inż.  wykonawca
 4.  Hanna Szmidla  mgr inż.  wykonawca
 5.  Robert Wolski  mgr inż.  wykonawca
 6.  Sławomir Lipiński  mgr inż.  wykonawca
 7.  Marcin Mionskowski  mgr inż.  wykonawca
 8.  Aleksandra Prokocka  mgr  wykonawca
 9.  Wojciech Janiszewski  wykonawca
 10.  Danuta Smyklińska  wykonawca

Partnerzy

Translate »