Opracowanie udoskonalonego, innowacyjnego systemu „Smoke Detection„ służącego do automatycznej detekcji pożarów w lasach

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Zakończony

Okres realizacji

02.01.2018 r. - 30.12.2019 r.

Nr umowy

RPMA.01.02.00-14-9437/17-00

Źródło finansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Oś Priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce„, Działanie 1.2. „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw„

Kwota finansowania

Całkowita wartość projektu wynosi 1 394 393,38 zł, wydatki kwalifikowalne ogółem 1 330 223,37 zł, kwota dofinansowania ogółem 672 540,15 w tym dla IBL 105 536,62 zł.

Beneficjent

Taxus IT Sp. Z o.o / Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej lasu.

Kierownik projektu

mgr inż. Mirosław Kwiatkowski

Opis projektu

Projekt realizowany w ramach konsorcjum naukowego w którym liderem jest przedsiębiorstwo Taxus IT Sp. Z o.o. a partnerem Instytut Badawczy Leśnictwa. Zakres projektu obejmuje badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe dotyczące produktu „Smoke Detection” oraz zorientowany jest na realizację głównego celu projektu, którym jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa wskutek zwiększenia aktywności badawczo-rozwojowej.

Cele projektu

Projekt polega na opracowaniu udoskonalonego systemu „Smoke Detection”, służącego do automatycznej detekcji pożarów w lasach na podstawie obrazu z kamer. Grupę docelową projektu stanowią podmioty odpowiedzialne za zarządzanie lasami, w tym bezpieczeństwo pożarowe. Wśród potencjalnych odbiorców produktu należy wymienić nadleśnictwa oraz prywatnych właścicieli lasów w Polsce i zagranicą. Udoskonalony system „Smoke Detection” będzie uwzględniał wymagania końcowych użytkowników, dzięki czemu całkowicie spełni ich oczekiwania.

Charakterystyka projektu

Projekt składa się z dziesięciu zadań, w tym pięciu badawczych (2-6):
Zadanie 2 – Badania nad efektywną metodą określania lokalizacji na mapie wybranego punktu na podstawie obrazu z jednej kamery (realizowane przez Lidera). Kamień milowy: Opracowanie elementu składowego systemu – technologii pozwalającej na określanie precyzyjnej lokalizacji obiektu na podstawie obrazu z jednej kamery.

Zadanie 3 – Badania ryzyka rozprzestrzeniania pożaru w zależności od lokalnych warunków metrologicznych, drzewostanowych oraz precyzji ustalenia miejsca pożaru (realizowane przez Partnera). Zdobycie nowej wiedzy pozwalającej na określenie ryzyka rozprzestrzeniania pożaru na podstawie informacji o lokalnych warunkach meteorologicznych, drzewostanowych oraz precyzji ustalenia miejsca pożaru oraz jej zebranie w formie raportu.

Zadanie 4 i 5 – Badania nad możliwością uwzględnienia w detekcji dymu informacji o lokalnych warunkach metrologicznych i drzewostanowych oraz nad eliminacją wpływu oświetlenia w procesie detekcji dymu (zadanie 4 realizowane przez Lidera, zadanie 5 realizowane przez Partnera). Kamień milowy: Udoskonalenie elementu składowego systemu – algorytmu detekcji dymu w stopniu umożliwiającym uzyskanie niskiej, powtarzalnej liczby fałszywych alarmów niezależnie od warunków pogodowych

Zadanie 6 – Prace rozwojowe polegające na implementacji zdobytej wiedzy w prototypie udoskonalonego systemu do automatycznej detekcji dymu (realizowane przez Lidera). Kamień milowy: Opracowanie i przetestowanie prototypu systemu posiadającego zakładane funkcjonalności.

oraz Zadanie 1 – prace przygotowawcze, zadania 7, 8 i 10 – koszty pośrednie obejmujące koszty delegacji i obsługi księgowej, a także zadanie 9 – działania informacyjno promocyjne.

Zakres uczestnictwa IBL

Instytut Badawczy Leśnictwa realizuje zadania 3 i 5, w odniesieniu do:

Zadanie 3 – Zdobycia wiedzy pozwalającej na określenie ryzyka rozprzestrzeniania pożaru na podstawie informacji o lokalnych warunkach meteorologicznych, drzewostanowych oraz precyzji ustalenia miejsca pożaru, w szczególności:

  • Analizy wielkości i rodzajów pożarów w zależności od warunków drzewostanowych i meteorologicznych.
  • Analizy wielkości i rodzajów pożarów wykrytych ze stałych punktów obserwacyjnych w zależności od odległości od tych punktów.
  • Określenia ryzyka rozprzestrzeniania pożaru w zależności od warunków meteorologicznych, drzewostanowych oraz precyzji ustalenia miejsca pożaru.

Zadanie 5 – Opracowanie algorytmu, który na podstawie zebranych atrybutów będzie rozróżniał chmury i ich cienie od dymu. Zdobycie wiedzy dotyczącej możliwości uwzględnienia w algorytmach analizy obrazy wpływu na skuteczność obserwacji takich czynników jak położenie słońca w stosunku do kierunku obserwacji, warunki meteorologiczne w tym w szczególności prędkość i kierunek wiatru, warunki drzewostanowe.

Wykonawcy projektu

Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu
doc. dr hab. Ryszard Szczygieł
mgr inż. Mirosław Kwiatkowski (Kierownik projektu, S.Ambrozy@ibles.waw.pl)
mgr inż. Bartłomiej Kołakowski
Alina Klimczyk

Partnerzy

Rola* Nr Nazwa Akronim Kraj
L 1 Taxus IT Sp. Z o.o. TAXUS IT Warszawa, Polska
P 2 Instytut Badawczy Leśnictwa IBL Sękocin Stary, Polska

*L – lider, P – partner

Translate »