PROZEL „Prognozowanie zagrożeń ekosystemów leśnych poprzez implementację innowacyjnego elektronicznego systemu rozpoznawania zapachów”

      

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Zakończony

Okres realizacji

02.01.2018 r. - 31.12.2022 r.

Nr umowy

BIOSTRATEG3/347105/9/NCBR/2017

Źródło finansowania

NCBiR oraz wkład własny

Kwota finansowania

12 654 805,00 PLN

Beneficjent

Politechnika Warszawska

Koordynator / komórka wiodąca

Wydział Fizyki

Kierownik projektu

Prof. dr hab. Mirosław Karpierz

Opis projektu

Projekt PROZEL współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, na podstawie umowy nr BIOSTRATEG3/347105/9/NCBR/2017.

Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie i skonstruowanie systemu elektronicznego w postaci urządzenia, (e-NOS), do wykrywania określonego zapachu lub mieszaniny różnych zapachów. Dla wybranych próbek i na podstawie zgromadzonych materiałów badawczych przedstawione zostaną możliwości wykorzystania tego urządzenia do pomiaru uszkodzenia lasu przez patogeny i szkodliwe owady.

Charakterystyka projektu

Prace w projekcie są podzielone na zadania:

 1. Hodowla czystych kultur fitopatogenów na podłożu stałym.
 2. Sztuczna inokulacja sadzonek dębowych Phytophthora sp., Pythium sp., Fusarium sp., Rhizoctonia sp. i Cylindrocarpon sp. do badań laboratoryjnych z użyciem e-NOSa.
 3. Terenowe próby wykrywania obecności gatunków z rodzaju Phytophthora sp., Pythium sp., Fusarium sp., Rhizoctonia sp. i Cylindrocarpon sp.w glebie ryzosferowej drzew przy użyciu e-NOSa.
 4. Zbiór gąsienic barczatki sosnówki w drzewostanach sosnowych i ich hodowla laboratoryjna.
 5. Różnice w wydzielaniu feromonów przez gąsienice barczatki sosnówki w różnych stadiach rozwojowych.
 6. Wykrywanie za pomocą e-NOSa zimujących w ściole gąsienic barczatki sosnówki.
 7. Terenowe próby wykrywania obecności gąsienic barczatki sosnówki w koronach drzew przy użyciu e-NOSa.
 8. Budowa urządzenia pomiarowego e-NOSa opartego na sztucznej inteligencji i sensorach o wysokiej czułości.
 9. Określenie zapachów patogenów drzew leśnych zagrażających środowisku leśnemu.
 10. Próby terenowe urządzenia.
 11. Opracowanie wyników.
 12. Przygotowanie do wdrożenia.

Wdrożenie wyników przyczyni się do:

– poznania feromonów rozwojowych u gąsienic barczatki sosnówki,

– stworzenie narzędzia do wykrywania gąsienic barczatki sosnówki w ściole oraz koronach drzew leśnych,

– stworzenie narzędzia do wykrywania fitopatogenów z rodzaju: Phytophthora sp., Pythium sp., Fusarium sp., Rhizoctonia sp. i Cylindrocarpon sp.

– weryfikacja metod kontroli liczebności szkodników owadzich oraz stworzenie nowych narzędzi do wspomagania prac szkółkarskich oraz kwarantannowych.

Zakres uczestnictwa IBL

Instytut Badawczy Leśnictwa jest partnerem konsorcjum powołanego do realizacji projektu. Jest także wykonawcą niektórych zadań.

Wykonawcy projektu

Politechnika Warszawska – Wydział Fizyki (Lider); Instytut Badawczy Leśnictwa (Partner), 23 RS Coras (Partner).

Partnerzy

Politechnika Warszawska – Wydział Fizyki (Lider); Instytut Badawczy Leśnictwa (Partner), 23 RS Coras (Partner).

Partner Konsorcjum
Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / Komórka wiodąca w IBL
Zakład Ochrony Lasu IBL

Kierownik projektu w IBL
Mgr inż. Sławomir Ślusarski

Translate »