Zmiany warunków klimatycznych i wodnych w środowisku lasów naturalnych Puszczy Białowieskiej

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

23.02.2011 - 31.12.2014

Nr umowy

Źródło finansowania

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Lasów Naturalnych IBL

Kierownik projektu

Dr hab.Elżbieta Malzahn

Opis projektu

Do analizy wpływu zmian ekoklimatu na ekosystemy leśne zostaną wykorzystane dotychczasowe wyniki wieloletnich badań klimatycznych i badań monitoringowych zanieczyszczeń powietrza związkami siarki i azotu. Analizie poddane zostaną także dotychczasowe obserwacje reakcji organizmów żywych na zmiany warunków abiotycznych w cyklu rocznym i w okresach wieloletnich. Obszar badań dotyczący zasobów wodnych w Puszczy Białowieskiej, będzie w dużej mierze kontynuacją badań hydrologicznych zapoczątkowanych w Instytucie Badawczym Leśnictwa w latach 50. ubiegłego wieku. Na podstawie analizy danych historycznych oraz pomiarów wykonanych w ramach projektu, określone zostaną kierunkowe trendy charakterystyk hydrologicznych rzek oraz położenia wód gruntowych w siedliskach leśnych. Porównanie zmian warunków wodnych z procesem sukcesji roślinności i jej stanem zdrowotnym, umożliwi ocenę stopnia zagrożenia związanego z wystąpieniem gwałtownych zakłóceń ekosystemu leśnego.

Na podstawie zebranych materiałów zostanie utworzona, w ujęciu ilościowym i jakościowym, baza danych dotycząca warunków klimatycznych i wodnych, zawierająca ocenę wpływu ich zmian na środowisko leśne. Będzie ona wykorzystana do opracowania modelu gospodarki wodnej w różnego typu siedliskach leśnych i określenia niezbędnych przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom Puszczy Białowieskiej wywołanych antropopresją i czynnikami abiotycznymi.

Cele projektu

Celem projektu jest określenie zagrożeń Puszczy Białowieskiej wskutek antropopresji i zmian czynników abiotycznych: ekoklimatu i zasobów wodnych. Na podstawie danych historycznych oraz wyników wykonanych w ramach projektu badań, zostaną określone trendy zmian czynników stresogennych i prognoza przekroczenia zdolności buforowych ekosystemu leśnego, co oznacza zagrożenie jego trwałego rozwoju.

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Lasów Naturalnych IBL, Zakładu Ekologii Lasu IBL oraz Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego IBL.

Wykonawcy projektu

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

Charakter udziału w realizacji tematu

1.

Elżbieta Malzahn

 Dr hab.

Kierownik projektu

2.

Edward Pierzgalski

Prof. dr hab.inż.

Wykonawca

3.

Magdalena Janek

Dr inż.

Wykonawca

4.

Andrzej Stolarek

Wykonawca

5.

Józef Wójcik

Dr inż.

Wykonawca

Partnerzy

Translate »