Znaczenie martwego drewna w kształtowaniu się właściwości fizycznych i chemicznych gleb leśnych

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.01.2014 - 31.12.2016

Nr umowy

Źródło finansowania

IBL

Kwota finansowania

Beneficjent

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Ekologii Lasu IBL

Kierownik projektu

Dr inż. Karol Sokołowski

Opis projektu

Celem projektu jest wykazanie zależności pomiędzy martwym drewnem a procesami glebotwórczymi. Analizom zostaną poddane wszystkie poziomy genetyczno – diagnostyczne w profilu danej gleby będącej pod wpływami rozkładu martwego drewna. Analizowane będą także próbki pobrane z wierceń wykonanych według ustalonego schematu.

Badania będą uwzględniały typ martwego drewna, gatunek oraz stopień jego rozkładu. Badania będą także zawierać próby kontrolne, tj. próbki glebowe bez wpływu rozkładającego się drewna. Analizy laboratoryjne będą obejmowały określenie podstawowych właściwości fizykochemicznych gleb, a także szczegółową charakterystykę pedogenicznych form wybranych pierwiastków (żelazo, glin, mangan).

Uzyskane wyniki pozwolą scharakteryzować procesy glebotwórcze zachodzące w badanych glebach, a także ocenić znaczenie martwego drewna w ich rozwoju oraz przebiegu. Otrzymane wyniki pozwolą ponadto wykazać zasadność pozostawiania martwego drewna w lesie, jako potencjalnej bazy mineralnej.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest wykazanie zależności pomiędzy martwym drewnem a abiotycznymi procesami zachodzącymi w glebie. Realizacja powyższego zadania możliwa jest poprzez określenie fizykochemicznych właściwości gleby, a także oznaczenie pedogenicznych form niektórych pierwiastków w profilu danej gleby wykonanym bezpośrednio w miejscu, gdzie znajduje się martwe drewno. Pozwoli to wykazać rolę martwego drewna w procesach glebotwórczych. Ponadto możliwe będzie określenie przestrzennej zmienności danej gleby uzależnione od obecności i intensywności rozkładu martwego drewna.

Celem projektu jest także uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy celowe jest pozostawienie martwego drewna w ekosystemach leśnych z punktu widzenia dopływu substancji mineralnych.

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Ekologii Lasu IBL oraz Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego IBL.

Wykonawcy projektu

  • Dr inż. Karol Sokołowski – Kierownik projektu

Partnerzy

Translate »